Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 08.11.2022 r.

Pekao Tygodnik 08.11.2022 r.

Komentarze

Najnowszy Tygodnik poświęciliśmy dalszym losom inwestowania w spółki technologiczne, odczytom z rynku pracy oraz wyczekiwaniu na wybory połówkowe w USA.

Pobierz

Ubiegły tydzień sprzyjał refleksji i zadumie..., także na swój sposób na rynkach finansowych. Globalni inwestorzy „trawili” jastrzębią komunikację ze strony Jerome Powella. Powszechna narracja zakłada dziś, że FED nie zdejmie nogi z pedału hamulca dopóki notowania ryzykownych aktywów pozostają na dzisiejszych podwyższonych poziomach (i wspierają konsumpcję poprzez poczucie zamożności) oraz dopóki nie zobaczymy istotnego pogorszenia na rynku pracy. Niedźwiedzie rynkowi dostali więc pożywkę do snucia dalszych opowieści o nadciągającej fali czerwieni w notowaniach, a wygłodniałe nadziei byki skupiają się na wypatrywaniu sygnałów osłabienia na rynku pracy. Można pomyśleć, że świat stoi na głowie skoro utrata zarobku przez gospodarstwa domowe ma być powodem do rynkowego optymizmu. Chyba rzeczywiście tak jest, patrząc po wzrostowej reakcji indeksów giełdowych i osłabieniu dolara amerykańskiego, na mniejszy przyrost etatów w USA oraz wzrost liczby osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. 

Pomogły też pewnie doniesienia o przymiarkach Chin do wyjścia z polityki „zero COVID” (w weekend zdementowane). Za to prawdziwe wydają się dane o tym, że chiński eksport spadł po raz pierwszy od początku pandemii. 

Mówiąc o słabości rynku pracy łatwo przeskoczyć na branżę technologiczną. Dopiero co Elon Musk dopiął przejęcie Twittera i już zapowiada duże zwolnienia. Liczbę pracowników redukuje też wielu innych technologicznych championów z ubiegłych lat (Meta, Lyft, Stripe, Peloton), a giganci z branży – Apple, Amazon – ogłosili zamrożenie rekrutacji. Spodziewamy się, że inwestując w firmy techonologiczne potrzebna będzie w kolejnych kwartałach ogromna wybiórczość. Do tego może zmienić się narracja co uchodzi za firmy „technologiczne”. Od kilku lat pod tym określeniem „z automatu” kryła się branża IT oraz komunikacyjna. Nasz zespół od akcji zagranicznych w osobach Piotra Stopińskigo i Filipa Lubki ma na tym polu ciekawe przemyślenie, poświęciwszy w ostatnich 5 tygodniach mnóstwo wieczorów na analizę raportowanych wyników spółek w USA i Europie. Ich zdaniem, wraz z odejściem taniego pieniądza skończyła się bonanza małych spółek software’owych. Takie firmy w ostatnich latach żyły jak pączki w maśle, dzięki nadpłynności rynków finansowych. Podmioty chętne na zakup akcji dobijały się drzwiami i oknami. Fundusze venture capital, private equity, a nawet wehikuły SPAC (działająca na zasadzie „wpłać pieniądze w ciemno, a my może za to zainwestujemy w jakiegoś przyszłego championa technologii”) prześcigały się, by zainwestować w małe firmy zanim te nawet pomyślą o wejściu na giełdę. Do tego na samej giełdzie kapitał chętnie kierował się do spółek obiecujących wysokie zyski, nawet jeśli wysoce niepewne i oddalone w przyszłości. Było ssanie na wzrost. Wzrost biznesu, który zaburzając dotychczasowy porządek technologiczny stanie się kolejnym Google’em czy Microsoft’em. Często wzrost za każdą cenę. Dziś otoczenie wygląda zupełnie inaczej. Zdaniem Piotra i Filipa dziś inwestorzy mogą przestawić się z preferencji wzrostu zysków na czynnik jakości biznesu, zdolność do narzucania cen za swoje usługi (siła cenotwórcza) i generowania gotówki dla inwestorów tu i teraz. Wg nich liczyć się będzie także odpowiednio wysoka kapitalizacja a podmioty warte mniej niż kilka miliardów USD mogą spaść poniżej pułapu wykrywalności przez radary inwestorów instytucjonalnych. Do tego popularność wśród inwestorów mogą odzyskać bardziej „namacalne” biznesy – producenci półprzewodników, właściciele centrów danych (ogromnych serwerowni), firmy przemysłowe nastawione na współpracę B2B (np. automatyzację produkcji), producenci modułów do nowoczesnych sieci elektrycznych… To już nie są spółki IT, ani komunikacyjne. W klasyfikacji sektorowej takie biznesy podpadają pod spółki użyteczności publicznej, spółki przemysłowe, a czasem też branżę materiałową. Takie szersze pojęcie technologii jest bardzo bliskie zarządzającym strategią #PekaoMegatrendy.

Dziś do urn wyborczych idą miliony Amerykanów, by wybierać senatorów i reprezentantów na Kapitol oraz gubernatorów do władz stanowych. Potocznie mówiąc, jest ponad 450 „stołków” do obsadzenia. A wyścig o każdy z nich waży się lokalnie. Każdy wyścig to niby osobna historia, ale jednak czasem potrafiąca wywołać efekt kuli śnieżnej w rywalizacji polityków w innych stanach. Stąd błędy sondaży bywały historycznie duże. Na dziś wyższe szanse na zwycięstwo wydaje się mieć partia Republikanów (czerwonych), a już za prawie przesądzone uchodzi przejęcie przez nich kontroli nad niższą izbą Kongresu – izbą reprezentantów. Nastawiamy się na długie liczenie głosów i jeszcze nawet kilka dni niepewności odnośnie tego kto „weźmie” Senat. Co może wynikać dla nas z tych wyborów? Cóż, można snuć dużo przypuszczeń, ale chyba wolimy poczekać na reakcję rynkową i zobaczyć jaka narracja wśród inwestorów dominuje. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie ciężej o nowe duże wydatki federalne w układzie Biały Dom z demokratą (niebieskim) Joe Bidenem oraz czerwony Kongres republikanów. To, jeśli zostanie zinterpretowane jako zapowiedź większej dyscypliny fiskalnej oraz silniejszego hamowania w  gospodarce, może wg nas sprzyjać osłabieniu dolara i umocnieniu obligacji skarbowych. Kampanie wyborcze poza inflacją skupiały się w dużej mierze na szumnych aspektach społecznych. Wydaje się, że kurs gospodarczy i geopolityczny USA jest wyznaczony torami zmieniającego się układu sił na świecie, kryzysu energetycznego oraz inflacji. Póki co, jesteśmy więc spokojni o dalsze wsparcie USA dla Ukrainy. Za tydzień pogłębimy tę analizę. 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Pekao TFI S.A. na 2. miejscu w rankingu Rzeczpospolitej

Miło nam poinformować, że Pekao TFI znalazło się w gronie najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych biorących udział w zestawieniu dziennika Rzeczpospolita, biorącym pod uwagę całokształt wyników inwestycyjnych zarządzanych w danym TFI funduszy. 
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Subfundusze:  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywi-dendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papie-ry wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają in-deksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.