Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 07.03.2023 r.

Pekao Tygodnik 07.03.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku przyglądamy się najnowszym danym makroekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem Starego Kontynentu oraz Państwa Środka.

Pobierz

➔  Za nami tydzień, w którym pierwsze skrzypce zagrały dane makro publikowane w zasadzie na całym świecie. Najwięcej czasu media poświęcały informacjom ze Starego Kontynentu, gdzie inflacja cały czas ma się niestety dobrze i póki co nie zamierza odpuścić. Dużo było również nt. pozytywnego zaskoczenia w chińskiej gospodarce, która mocno ruszyła po wycofaniu się z polityki zero covid.

➔ Rozpoczniemy dzisiaj od informacji z rynku chińskiego. Gdy w ostatnim czasie inwestorzy bardziej interesowali się informacjami związanymi z geopolityką, o której dużo było w poprzednim tygodniku, gospodarka Państwa Środka realizowała swój scenariusz post-pandemicznego ożywienia. Dla części inwestorów mogło być to pewnym zaskoczeniem. Chiński indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym, w lutym urósł do 52,6 pkt. z 50,1 pkt. odnotowanego miesiąc wcześniej (warto zauważyć, że był to najwyższy poziom od 2012 r.) i wyżej niż szacowali to analitycy obstawiając minimalny wzrost do 50,6 pkt.

➔ Natomiast z wyliczeń Caixin Media i Markit Economics wynika, że PMI w przemyśle wyniósł w lutym 51,6 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec stycznia (co jest wynikiem najlepszym od czerwca 2022 r.). Tu analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 50,7 pkt. Reakcją na te dane były wzrosty chińskich aktywów oraz polepszenie ogólnego sentymentu w Azji. Dane dają cień nadziei, że szybka odbudowa popytu w Chinach będzie miała szanse stabilizować globalną gospodarkę. Powinno się to również wiązać z popytem na surowce. Przykładem niech będzie oczekiwanie zwiększenia zużycia ropy w Chinach do poziomów sprzed pandemii. 

➔ Ustępujący premier Li Keqiang stwierdził, że konieczne jest nadanie priorytetu stabilności gospodarczej i wezwał do stworzenia w tym roku w miastach około 12 mln miejsc pracy, jednocześnie zakładając wzrost chińskiej gospodarki na poziomie około pięciu procent. Chiński przywódca Xi Jinping powiedział wcześniej, że oficjalnym priorytetem w tym roku jest ożywienie gospodarcze oparte na wydatkach konsumpcyjnych, po zeszłorocznym spadku wzrostu PKB, który był drugim najsłabszym wynikiem od co najmniej lat 70-tych. Według nas w najbliższej przyszłości może dojść do ponownego starcia o prymat wśród liderów wzrostów rynkowych. Chiny z pewnością odegrają ważną rolę, jednak warto pamiętać o strukturalnych problemach z jakimi się boryka gospodarka Państwa Środka. Jest to bardzo dobry powód, aby pamiętać dla własnego dobra o zachowaniu odpowiedniej dywersyfikacji portfela. 

➔ W poprzednim tygodniu z europejskich urzędów statystycznych spływały informacje o lutowym tempie wzrostu średnich cen konsumenckich. Urzekł mnie opis sytuacji przedstawiony przez kolegów z działu analiz Banku Pekao SA, cytuję: „Im bardziej Puchatek zaglądał do europejskich danych, tym bardziej dezinflacji tam nie było”1 i to jest bardzo trafny opis bieżącej sytuacji. Największa niespodzianka pojawiła się ze strony największych europejskich gospodarek – Niemcy, Hiszpania i Francja. Inflacja konsumencka u naszego zachodniego sąsiada utrzymała się w lutym na poziomie 8,7%, wobec średnich oczekiwań wyhamowania do poziomu 8,5%. Inflacja HICP, czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu (jednolitej miary dla wszystkich krajów UE), przyspieszyła do 9,3% z poziomu 9,2%, co było rozczarowujące względem oczekiwań na poziomie 9%. W Hiszpanii oraz Francji niestety inflacja również zaskoczyła w górę, potwierdzając rozczarowania rynkowe, co podbiło rentowności niemieckich i europejskich obligacji. Europejskie odczyty spowodowały falę spekulacji na temat dalszych losów stóp procentowych z powodu braku oznak potwierdzających działanie procesów dezinflacyjnych. Pozostaje pytanie o kolejne kroki Europejskiego Banku Centralnego. Oznacza to, że założenia dotyczące dalszej ścieżki stóp w strefie euro będą musiały być zrewidowane. Wg nas aktualnie rynek wycenia podwyżki stopy referencyjnej na kolejnych posiedzeniach do poziomu 4%. Dane z rynku były zaskoczeniem dla inwestorów, jednak z punktu widzenia potwierdzenia trwałości tego procesu jeszcze ważniejsze będą kolejne odczyty. Warto pamiętać, że polityka pieniężna działa z dużymi opóźnieniami, a zacieśnienie polityki pieniężnej w strefie euro zaczęło się dosyć późno i nadal trwa, co powoduje, że nie mogliśmy jeszcze zobaczyć całkowitego wpływu na inflację.

➔ W poprzednim tygodniu została opublikowana również informacja na temat danych o lutowym wskaźniku PMI w Polsce, z którego wynika, że nastroje w polskim przemyśle poprawiają się, lecz w sektorze nadal odnotowywany jest spadek aktywności. PMI wzrósł w lutym do poziomu 48,5 pkt. z 47,5 pkt., co było wynikiem wyższym od konsensusu prognoz (47,9 pkt.). Jest to najwyższy odczyt wskaźnika od maja 2022 oraz czwarty z rzędu wzrost. Potwierdzenie widzimy w poprawie subindeksów produkcji i zamówień.

➔ W krajach wspólnej waluty lutowe wyniki badania nastrojów w przemyśle były słodko-gorzkie. Spadki PMI odnotowały Francja, Niemcy, Austria oraz Holandia, natomiast wzrosty zostały odnotowane w Grecji, Włoszech, Hiszpanii oraz Irlandii, co ostatecznie przełożyło się na nieznaczny spadek PMI w strefie euro do 48,5 pkt. z 48,8 pkt.

➔ Bieżący tydzień zapowiada się wyjątkowo interesująco. Będziemy świadkami przynajmniej trzech ważnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na nastroje inwestorów. Przewodniczący Fed J. Powell wystąpi przed kongresem z podsumowaniem półrocza. Ciekawsze jest jednak to, co usłyszymy na temat determinanty decyzji marcowej Fed. Później poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej na temat wysokości stóp procentowych - zakładamy, że zaskoczeń nie będzie. W piątek poznamy dane z amerykańskiego rynku, w tym z rynku pracy za luty, które będą kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przez Fed i jej skali już za nieco ponad 2 tygodnie. 

➔ Na koniec, z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet, życzymy wszystkim Paniom dużo uśmiechu, serdeczności wokół oraz wielu powodów do radości z czynionych inwestycji. Tego samego życzymy wszystkich pozostałym osobom, które słuchają dziś naszego tygodnika. 
Dokładnie 29 lat temu w dniu 8 marca 1994 roku mieliśmy szczyt szalonej hossy na GPW w Warszawie. Czy taka hossa może jeszcze się powtórzyć? Pamiętajmy, że historia się nie powtarza, lecz się rymuje! Bądźmy cierpliwi. I tym optymistycznym zwiastunem mówię Państwu „dziękuję i do usłyszenia”.       

 

1 https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:958505dc-806d-4726-9d9b-f8e42d6b7a86/Pekao_dzienny_20230301.pdf

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.