Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 06.12.2023 r.

Pekao Tygodnik 06.12.2023 r.

Komentarze

Mikołaj się pospieszył. Już w listopadzie i na początku grudnia sypnęło śniegiem i zyskami. W Tygodniku o tym, co może być dalej.

Pobierz

Mikołaj przyszedł na rynki… w listopadzie. Sypnęło śniegiem i zyskami z inwestycji w fundusze. Ale my w tym Tygodniku patrzymy w przyszłość. M.in. na polską giełdę i na światową gospodarkę. Zapraszamy!

Ależ to był szaleńczy miesiąc! Mowa o listopadzie, którego saldo dla rynków obligacji i akcji było niezwykle udane. Dość powiedzieć, że indeksy rynków o wielkiej kapitalizacji urosły nawet w tempie dwucyfrowym. W jeden miesiąc! Skorzystali na tym także nasi klienci – inwestorzy. Zmiany wartości jednostek uczestnictwa przykładowych zarządzanych przez nas funduszy znajdziecie Państwo w tradycyjnej tabeli w tym wydaniu Tygodnika. Oczywiście, przypominamy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a przeszłe wyniki nie są ani gwarancją, ani obietnicą wyników przyszłych. A szanse i ryzyka dla przyszłości: gospodarek i inwestycji to nasz główny tegotygodniowy temat.

Można odnieść wrażenie, że rynki pożegnały się na dobre z dyskusją o ewentualnych kolejnych podwyżkach stóp procentowych w USA i strefie euro. Postępy w walce z inflacją w USA i Eurostrefie sprawiły, że w ostatnim czasie dominowały raczej spory o to, kiedy wspomniane banki centralne zaczną obniżać stopy procentowe. A to dlatego, że wydaje się wzrastać świadomość, że Amerykanów czeka osłabienie koniunktury gospodarczej a wyczekiwane w kolejnych kwartałach ożywienie gospodarcze w Europie Zachodniej może być anemiczne. Wszystko to sprawiło, że listopad i początek grudnia zdominowały rajdy cen obligacji i wynikające z tego znaczące spadki rentowności. Ton nadawał rynek amerykański, ale w ślad za nim szły także rynki wielu innych państw – emitentów papierów skarbowych. Skorzystały na tym także polskie obligacje, mimo, że u nas raczej zdaje się przeważać opinia, że w nowym roku możemy się nie doczekać żadnych cięć stóp NBP.

W listopadzie zyskiwały wyraźnie m.in. fundusze dłużne. W wypowiedzi dla Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet, Łukasz Tokarski, zarządzający Pekao TFI, ocenił: -„Listopad był sprzyjającym miesiącem dla funduszy koncentrujących swoje inwestycje na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu. Popyt na obligacje skarbowe zmiennokuponowe pozostawał silny. Wyraźne ożywienie widać było także na krajowym rynku obligacji korporacyjnych, gdzie obserwujemy nie widzianą od dawna liczbę nowych emisji i pewne zawężenie spreadów kredytowych - nowość po niemal półtora roku zastoju rynku i systematycznym rozszerzaniu marż na nowych emisjach. W tych sprzyjających warunkach większość funduszy dłużnych krótkoterminowych poradziła sobie bardzo dobrze. Pekao Konserwatywny Plus wyróżnił się jednak najwyższym wynikiem dzięki swojemu dodatkowemu zaangażowaniu w obligacje zagraniczne, głównie te emitowane w EUR i USD. Na tym rynku sprzyjały nam zarówno wzrosty cen obligacji jak i korzystne warunki zabezpieczenia ryzyka walutowego, co stało się przyczyną nadzwyczaj dobrego wyniku. Wydaje się, że dobra koniunktura na rynku długu i obserwowana stabilizacja stawek WIBOR w okolicach stopy referencyjnej NBP powinna sprzyjać w najbliższym czasie powtarzalnym i  solidnym wynikom funduszu” (źródło: https://www.parkiet.com/fundusze-inwestycyjne/art39523001-fundusze-na-koniec-roku-rozpieszczaja-swoich-inwestorow). 

Listopad, ale i początek grudnia były znakomite także, a może – przede wszystkim - dla rynków akcji. Indeksy głównych rynków zachodnich zwyżkowały nawet w tempie dwucyfrowym. W górę mocno poszły także indeksy giełdy warszawskiej. Czy nie za szybko i za ostro? O ocenę sytuacji Tygodnik poprosił Piotra Grzelińskiego, dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami Krajowymi Pekao TFI

-„Późną jesienią 2023 r. relatywna wycena rynków rozwiniętych pozostawała wysoka. Średni wskaźnik P/E (cena/zysk) na koniec 2024 r. dla indeksu S&P500 sięga ok. 18. Tymczasem, przy realnej stopie procentowej na pułapie 2% w USA, historycznie wskaźnik ten wynosił raczej ok. 15. To pokazuje, że rynki akcji nie mają łatwej ścieżki do kontynuacji wzrostów. Szanse dla rynków stwarzają np. nadal wysoka stymulacja fiskalna w USA, brak recesji i umiarkowane oczekiwania inflacyjne. Wśród ryzyk dostrzec trzeba m.in. właśnie ewentualny „hard landing” w USA, ewentualne wzrosty rentowności obligacji i kryzys bankowy w USA czy geopolitykę (Bliski Wschód, Azja – Tajwan, Korea)” – ocenia Zarządzający Pekao TFI.

Ale jak, w tym kontekście, wyglądają szanse i ryzyka naszego, polskiego rynku akcji. Posłuchajmy znów Piotra Grzelińskiego:  

- „Na tym, złożonym, tle globalnym, zdecydowanie bardziej optymistycznie patrzymy na potencjał polskiego rynku akcji. Wyceny są znacząco niższe – nie tylko wobec rynków rozwiniętych, ale i rozwijających się. Średnie prognozowane P/E na koniec 2024 dla spółek z WIG-u to trochę ponad 8,6, a dla mniejszych spółek 9-10. Nasz flagowy indeks WIG-20 jest mocno „przebankowiony”. To może okazać się korzystne, gdy spodziewamy się dużo bardziej jastrzębiego podejścia RPP do polityki pieniężnej. Utrzymanie stóp procentowych NBP bez zmian będzie korzystne dla banków, a tym samym – dla indeksów w Warszawie. Poprawa nastawienia inwestorów zagranicznych do rynku polskiego i utrzymanie napływów z programu PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) sprzyjać będzie dużym spółkom na naszym rynku i to właśnie ten segment uważamy za najbardziej obiecujący. Obraz jest bardzo pozytywny, a to co może zepsuć te perspektywy to ewentualne większe przeceny na rynkach zagranicznych. W negatywnym przypadku zmniejszenie dyskonta rynku krajowego, może wystąpić przez obniżenie się wskaźników na innych rynkach” – ocenia Piotr Grzeliński. 

Trzymamy zatem kciuki za nasz parkiet. A sytuacja na giełdach w dużej mierze zależeć będzie od sytuacji gospodarek na świecie. Porcję nowych przemyśleń przynosi lektura najnowszych prognoz OECD. Analitycy tej instytucji zaktualizowali swoje prognozy globalne (źródło:  https://www.oecd.org/economic-outlook ). W dużym skrócie:

•    koniunktura słabnie, tempo wzrostu globalnego PKB spadnie z +2,9% w tym roku do +2,7% w 2024; 
•    narastać będą skutki restrykcyjnej polityki pieniężnej głównych banków centralnych, słabnie handel międzynarodowy; 
•    martwi prognozowany anemiczny wzrost dla krajów strefy euro - dla nas to też ryzyko; 
•    stopniowo spadać ma także globalna inflacja,
•    oczywiście nie zdziwi chyba teza, że rosną ryzyka geopolityczne, 
•    na pocieszenie - prognozy OECD na 2025 zakładają wzrost globalnego PKB o +3%. I tego się trzymajmy. 
•    liderami dynamiki wzrostu PKB w 2024 i 2025 w krajach G20 mają być; Indie, Indonezja, Chiny, Turcja, Meksyk i Korea Południowa, ale… 
•    …ale – co może najważniejsze dla nas – bardzo korzystnie - na tym globalnym tle - wypadają prognozy dla Polski - ze wzrostem PKB +2,6% w 2024 i +2,9% w 2025; a to dynamiki lekko przekraczające te prognozowane dla Korei Południowej i Meksyku. 

Czas ucieka, lata mijają… Nie mieliśmy jeszcze okazji by odnotować, że zmarł człowiek - ikona i legenda inwestowania - Charlie Munger, biznesowy partner Warrena Buffetta. Tym, którzy nie wiedzą kto zacz i dlaczego z biegiem dekad tych dwóch staruszków stało się wręcz ikonicznymi postaciami dla globalnych inwestorów - polecam „wygooglowanie” choćby ich wspólnych powiedzonek dotyczących inwestowania i zasad oceny spółek. Przekonywali prostotą i logiką inwestycyjną. A z firmy Berkshire Hathaway w Omaha, w stanie Nebraska, uczynili legendarny konglomerat inwestycyjny i jedną z największych na świecie spółek publicznych. Ich decyzje inwestycyjne były śledzone przez miliony ludzi, a firmy - a nawet całe rynki - marzyły wręcz by spece z Omaha zainteresowali się nimi. Ciekawe, czy kolejne pokolenia będą w stanie z takimi sukcesami kontynuować tą niesamowitą wręcz historię.

Pozostaje życzyć - nam wszystkim  - choćby ułamka sukcesów inwestycyjnych Charliego Mungera. Ale każdy z nas może budować – nawet maleńkimi krokami – swój portfel. Nie po to by – w świetle fleszy – kupować wielkie pakiety słynnych firm. Ale po to, by – w domowym zaciszu – cieszyć się, że zrobiliśmy jakiś krok naprzód. Na naszej ścieżce inwestowania. O niektórych metodach takiego systematycznego inwestowania traktowały choćby poprzednie dwa Tygodniki. Zachęcam do lektury/wysłuchania i do mądrych, przemyślanych, własnych decyzji

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwa-rantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.