Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 06.09.2023 r.

Pekao Tygodnik 06.09.2023 r.

Komentarze

W Tygodniu m.in. RPP zaskoczyła drastyczną obniżką stóp NBP. Co dalej?

Pobierz

Dzieci wróciły do nauki. Ale sporo do zrobienia w nowym roku szkolnym mają także gospodarki europejskie, w tym – polska. Tegoroczne wyniki bowiem są bardzo słabe. Za to wiele funduszy inwestycyjnych radziło sobie w tym roku bardzo dobrze. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej zszokowała rynek niespodziewanie mocną obniżką stóp. O tych sprawach – w tym wydaniu TYGODNIKA!

Żegnajcie wakacje, witaj szkoło! Ale w gospodarce i na rynkach – bez większych zmian. Powiedzmy wprost - niestety - bez zmian. Bo oznacza to np. kontynuację słabej koniunktury w Europie Zachodniej i w Polsce czy nadal olbrzymie problemy Chin. Z drugiej strony jednak – to także oczekiwanie na choćby umiarkowaną poprawę sytuacji w kolejnych miesiącach. To z kolei związane jest z nadziejami na dalszy spadek inflacji. I oczekiwania na zakończenie cyklu podwyżek stóp w USA i strefie euro. W Polsce oczekiwanie na pierwszą obniżkę stóp zakończyło się olbrzymim zaskoczeniem. W środę, 6 września, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła bowiem stopy o 75 bps, w tym główną z 6,75% do 6%, podczas gdy rynek i media przygotowywały publiczność na cięcie rzędu 25 bps.  

W końcówce sierpnia ten ogólnie nieudany dla rynku akcji miesiąc usiłował zrehabilitować się w oczach inwestorów. W ostatnim tygodniu kursy akcji i indeksy na wielu rynkach wzrosły, co podniosło także wyceny jednostek uczestnictwa inwestujących na nich funduszy. Zmniejszyło to sierpniowe straty i ponownie powiększyło, w wielu wypadkach i tak już imponujące, wyniki roczne. Oczywiście, należy pamiętać, że historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjngo ani uzyskania określonego wyniku. 

W momencie, gdy przygotowywane było to wydanie Tygodnika (6 września 2023), na rynkach akcji obserwowaliśmy jednak ponownie spadki kursów i indeksów. Tym razem do słabych danych z Europy Zachodniej dołączył niepokój o inflacyjne efekty wzrostu cen ropy naftowej po ograniczeniu wydobycia przez Arabię Saudyjską i Rosję. My nadal podtrzymujemy nasze, już wcześniej prezentowane, ostrożne i defensywne nastawienie do rynków akcji. Słaba makroekonomia i wysokie stopy procentowe nie są wymarzonym otoczeniem dla rynku akcji. Spadek inflacji sprawia, że stopy w niektórych obszarach nabierają charakteru realnego. Powiedzenie o „życiu na wysokiej stopie” może nabrać więc gorzkiego smaku. Oczywiście i my zakładamy, że sytuacja makroekonomiczna ulegnie pewnej poprawie, ale obawiamy się, że tegoroczne wzrosty kursów akcji mogą okazać się zwyżką „na wyrost”. Sierpniowe spadkowe korekty na rynkach, naszym zdaniem, nie wyczerpały potencjału realizacji znacznych zysków z hossy zapoczątkowanej jesienią 2022 r. Widzimy nadal ryzyko korekt i spadków. Nasi zarządzający będą analizować takie sytuacje by wykorzystać ewentualne okazje rynkowe do długoterminowej akumulacji akcji wybranych spółek.

Ostatni tydzień sierpnia był także udany dla funduszy obligacji. Dzięki wzrostom cen obligacji (a więc – spadkom ich rentowności), na finiszu miesiąca, fundusze te zrekompensowały spadki wartości jednostek uczestnictwa z wcześniejszych burzliwych tygodni. A to jeszcze bardziej poprawiło wyniki wypracowane w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy. Bardzo dobra strategia zarządzania funduszami dłużnymi Pekao TFI, w tym konsekwentnie prezentowane - od początku bieżącego roku - pozytywne nastawienie do rynku obligacji, sprawiło, że tegoroczne wyniki tych funduszy osiągały ostatnio coraz wyższy, czasem dwucyfrowy poziom. Oczywiście, pamiętajmy przy tym, że historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Inwestowanie w fundusze, także dłużne, to proces długoterminowy i wiąże się z ryzykiem.  

Co dalej? Jak publicznie informowaliśmy, wyraźne obniżanie inflacji i spadek stóp procentowych były naszym bazowym scenariuszem. Wynikało to także z obserwacji nadal bardzo słabej koniunktury gospodarczej, która pomaga tłumić inflację. Zakładaliśmy więc kontynuację dezinflacji w kraju i towarzyszące jej stopniowe, rozłożone w czasie obniżanie stóp. Decyzja RPP o cięciu od razu aż o 75 bps była zaskoczeniem. Nie zmienia jednak tego, że nadal spodziewamy się wyraźnego spadku inflacji w Polsce w najbliższych miesiącach. Jeśli osłabienie koniunktury okaże się faktycznie większe, powinno to sprzyjać dalszemu hamowaniu inflacji. Ale na potwierdzenie  scenariusza szybszej od oczekiwań dezinflacji będziemy musieli poczekać. Znacznie gwałtowniejsza od oczekiwań obniżka stóp może oznaczać przejściowy wzrost zmienności na rynku obligacji. Dla rynku bowiem kluczowe znaczenie będzie miało m.in. potwierdzenie oczekiwań na bardzo wyraźne obniżanie inflacji w kolejnych miesiącach, którą to perspektywę sugeruje tak znacząca skala cięcia stóp NBP. Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla rynku obligacji jest ewentualne możliwe pogorszenie sytuacji na rynkach globalnych, w tym – ewentualny wzrost rentowności obligacji np. amerykańskich czy europejskich. 

Oczekiwany przez nas proces wyraźnej dezinflacji, może - naszym zdaniem - sprowadzić roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w okolice 5% w pierwszej połowie nowego roku. Jednak dalszy spadek inflacji, w kierunku celu NBP, będzie już procesem znacznie trudniejszym, wymagającym czasu i uwarunkowanym niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami zewnętrznymi (w tym zmianami cen surowców). Dalsze tłumienie inflacji może być utrudnione przez zakładane ożywienie gospodarcze, a więc wyższy popyt i możliwą presję na wzrost płac (także jako efekt realizacji zapowiedzi wyborczych). W średnim i dłuższym terminie rynek obligacji czekają też wyzwania związane ze zwiększaniem emisji obligacji skarbowych na sfinansowanie deficytu budżetowego i rosnących kosztów obsługi długu publicznego. Negatywnym dla rynku obligacji zjawiskiem byłby ewentualny powrót presji inflacyjnej w przyszłym roku – nie można tego wykluczyć, jeśli zakładamy pożądane przecież ożywienie gospodarki,  obniżane stopy procentowe – także na świecie oraz możliwy w takiej sytuacji – wzrost cen surowców. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera już teraz odpowiednia dywersyfikacja portfeli złożonych z funduszy dłużnych. Oznacza to potrzebę utrzymywania w portfelu funduszy lokujących w papiery krótkoterminowe i długoterminowe, tak by zwiększyć jego odporność na ewentualne wahania rynkowych stóp procentowych, cen obligacji i ich rentowności.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe Focus-y i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Focus „Inflacja – stopy – obligacje – fundusze. Mechanizmy”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/inflacja-stopy-obligacje-fundusze-mechanizmy 
•    Focus „Przykładowe fundusze Pekao TFI”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/przykladowe-subfundusze-pekao-tfi 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 

Przypominamy również, że dostępne są „Perspektywy rynkowe Pekao TFI na II półrocze 2023 r.: 
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-rynkowe-scenariusze-dla-rynkow-na-drugie-polrocze-2023-r

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.