Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 05.07.2024 r.

Pekao Tygodnik 05.07.2024 r.

Komentarze

Pół roku jak z bicza strzelił… W gospodarce światowej szału nie ma, ale rynki – i nasze fundusze – radziły sobie znów dobrze.

Pobierz

My tu gadu - gadu, a już pół „nowego” roku za nami! W gospodarkach dość różnie i szału nie ma. Ale na rynkach było generalnie dobrze, co wykorzystały fundusze. 

Ani się człowiek oglądnął, a tu – siiuuu – i pół tego przed chwilą jeszcze przecież – „nowego” roku 2024 – za nami. Gospodarczo – generalnie szału nie ma. W Europie i Polsce z ożywieniem pod górkę. Niemiecki silnik strasznie się na razie męczy. Amerykanie zdają się słabnąć. Ale na rynkach – w sumie był to dobry czas, choć zawirowań nie zabrakło, zwłaszcza na rynku obligacji. Zresztą w dużej mierze za sprawą wspomnianych Amerykanów…

Pierwsze sześć miesięcy 2024 roku to był kolejny okres generowania dochodu przez nasze fundusze dłużne krótkoterminowe. Wartość jednostki uczestnictwa wzrosła w tym czasie od ponad 3% do ponad 5%. Zawirowania na rynku obligacji długoterminowych sprawiły, że był to natomiast trudniejszy czas dla funduszy obligacyjnych. Z tego powodu wzrost wartości ich jednostek uczestnictwa był w tym samym okresie skromniejszy – od paru dziesiątych procenta do ponad 2%. O tym jak wygląda sytuacja na rynkach papierów dłużnych bardzo ciekawie opowiadał właśnie niedawno – w rozmowie z redaktorem Robertem Stanilewiczem - nasz zarządzający – Tomasz Pawluć. Polecam Państwu zapis video tej bardzo ciekawej dyskusji z programu „Prosto w fundusz”: https://youtu.be/YUEQ-b7U-TY. Poza tematami rynkowymi i inwestycyjnymi, są tam też arcyciekawe także wątki edukacyjne. Warto więc posłuchać np. o różnicach w koszykach inflacyjnych w poszczególnych państwach. 

A wracając do pierwszego półrocza - sporo ruchu było na rynku surowców i energii. Przyczyniały się do tego m.in. rosnące (ale przy wahaniach) notowania ropy, a zwłaszcza – bardzo mocno zwyżkujące notowania złota, srebra czy miedzi. Uwagę mediów zwracały także zwyżki takich towarów jak kawa czy kakao. Nadal znaczący wpływ na wahania kursów ropy miały – poza kwestiami makroekonomicznymi – także ograniczenia podaży ropy przez państwa OPEC i Rosję oraz nawracające incydenty terrorystyczne, poważnie wydłużające transport i podnoszące koszty frachtu. Wzrosty na rynkach surowcowych znalazły odbicie we wzroście wartości jednostki uczestnictwa naszego funduszu „surowcowego” – w pierwszej połowie roku 2024 o ponad 3%.             

Najbardziej efektowne zmiany, w pierwszej połowie roku,  zachodziły jednak na rynkach akcji. Mimo bardzo znacznych zwyżek w roku 2023, i przy - momentami - sporych wahaniach, w pierwszym półroczu nadal dominowała na nich dobra koniunktura. Część flagowych indeksów kluczowych rynków akcji ustanawiała nawet nowe rekordy historyczne. W pierwszej połowie roku, relatywnie najlepiej zachowywały się indeksy japońskiego rynku akcji oraz ustanawiające także nowe maksima indeksy w USA – z technologicznym Nasdaq na czele. Warto odnotować, że japoński indeks Topix na samym początku lipca pobił swój rekord historyczny – jeszcze z roku…1989. Mimo olbrzymiego napięcia z Chinami, historyczne maksima osiągał w pierwszych dniach drugiego półrocza także indeks rynku na Tajwanie. A co do obiektu zazdrości całego świata – czyli rynku amerykańskiego, to konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na rosnącą siłę jednego zjawiska. Uwaga publiczności i wzrosty koncentrowały się bowiem jednak głównie na wąskiej grupie gigantycznych spółek technologicznych. Znaczna część rynku – nawet bardzo dużych firm z innych sektorów gospodarki – odnotowywała nieporównywalnie skromniejsze zwyżki lub nawet ich nie doświadczyła. Dobrze radziły sobie rynki akcji w Europie Zachodniej. Niemcy cieszyli się zwyżkami mimo, iż kontrastowały z tym bardzo słabe dane makroekonomiczne. Pod koniec półrocza, Paryżowi zaszkodziło nieco zamieszanie związane z przedterminowymi wyborami. Bardzo dobrze na tym, momentami – zmiennym, tle wypadł parkiet w Warszawie. Po bardzo słabych wcześniejszych latach, w br. pewne oznaki ożywienia wykazywały rynki chińskie, acz nastroje pozostawały nerwowe a zachowanie poszczególnych indeksów tego rynku – mocno zróżnicowane.

Ta nadal dobra koniunktura na rynkach akcji była „wodą na młyn” naszych funduszy na nich inwestujących. Wzrost wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych sięgał od kilku do kilkunastu procent. Wartość jednostki uczestnictwa, o kolejne kilka procent, poprawił w pierwszym półroczu br. także nasz jubilat – świętujący niedawno pięciolecie działania fundusz Pekao Megatrendy. O nim mówiliśmy w poprzednim wydaniu TYGODNIKa.  Dobrą sytuację wykorzystały także fundusze mieszane. Jednym z nich był Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa w polskim złotym sięgnął niemal skali dwucyfrowej. A tak wyniki i strategię funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego przedstawiał w naszym studio, jego zarządzający - Karol Ciuk:  

- „Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje – pośrednio, przez tytuły uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych -  w amerykańskie: akcje oraz obligacje korporacyjne. To portfel o charakterze zrównoważonym. Część akcyjna – historycznie - stanowiła nieznacznie więcej niż połowę portfela i oznaczała inwestycje w aktywnie zarządzane strategie typu „growth” oraz „value”, a także pasywne „core”. W ostatnich miesiącach dobrze radziła sobie ekspozycja „wzrostowa” poprzez kontrybucję tzw. „magnificent 7” – czyli tzw. „wspaniałej siódemki” – wąskiej grupy gigantycznych, globalnych amerykańskich firm technologicznych. W przypadku spowolnienia dynamiki wzrostu w tym segmencie, szerokość i zróżnicowanie portfela naszego funduszu pozwala utrzymać ekspozycję na pozostałe części rynku. W części dłużnej dominuje ekspozycja na amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, a niewielki udział stanowią te o ratingu spekulacyjnym, które w tym roku zachowywały się lepiej. Jednak filar dłużnej części portfela skupiony w obrębie bezpieczniejszych emitentów ogranicza zmienność portfela funduszu”

Oczywiście, jak zawsze, przypominamy, że wyniki przeszłe – historyczne nie są ani obietnicą, ani – tym bardziej – gwarancją wyników przyszłych. Statystyki zmiany wartości jednostek uczestnictwa naszych funduszy – zarówno narastająco, jak i w latach kalendarzowych - znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.  

Zaczęliśmy nowe półrocze. I już niedługo podzielimy się z Państwem naszymi przemyśleniami o możliwych scenariuszach, potencjale i ryzykach dla głównych rynków w tym czasie. W przygotowaniu jest bowiem nasz tradycyjny już raport analityczny „Perspektywy rynkowe”. A rąbka tajemnicy uchylimy zapewne w którymś z kolejnych „Tygodników”. A na razie – życzymy Państwu dobrych inwestycji, spokojnej pracy a – szczęściarzom – fajnych wakacji!

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Informacja prawna
Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu USD, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, , Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwinię-tych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.