Materiał reklamowy
Komentarz dotyczący Pekao Obligacji Samorządowych

Komentarz dotyczący Pekao Obligacji Samorządowych

Komentarze

12.03.2020 r.
Komentarz Pekao Obligacji Samorządowych - pobierz pdf

Niewielka wrażliwość na rynkowe emocje ze względu na wysoki udział obligacji jednostek samorządu terytorialnego to wiodąca cecha nowej, krótkoterminowej strategii dłużnej Pekao TFI.

Z dala od paniki

Pekao Obligacji Samorządowych jest subfunduszem o względnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego (wg wskaźnika SRRI oceniającego ryzyko funduszy inwestycyjnego subfundusz znajduje się w klasie ryzyka 1 w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka). Ponadto wycena jednostki uczestnictwa wykazuje jego dużą odporność na rynkowe zawirowania, nawet na tle innych strategii dłużnych krótkoterminowych.
Zmiana wartości j.u. subfunduszy dłużnych krótkoterminowych w ofercie Pekao TFI w okresie 27.11.2019—09.03.2020 r.

Źródło: Pekao TFI, dane na wycenę 09.03.2020. Pierwsza wycena Pekao Obligacji Samorządowych w dn. 27.11.2019 r.
W dniu 11.12.2019 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej ww. subfunduszu, więcej informacji na stronie (www.pekaotfi.pl)

* od 27.11.2019 pierwsza wycena Pekao Obligacji Samorządowych
Źródło: Pekao TFI, dane na wycenę 09.03.2020

Niska zmienność cen jednostki uczestnictwa wynika z polityki inwestycyjnej subfunduszu. Zakłada ona, że minimum połowa wartości aktywów netto subfunduszu jest lokowana m.in. w obligacje jednostek samorządowych (np. gmin czy miast) oraz listy zastawne. Są to jedne z najmniej ryzykownych kategorii instrumentów dłużnych. Dodatkowo przeważnie nie są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co oznacza, że emocje inwestorów nie są odzwierciedlane w cenach tych instrumentów. Zamiast tego wycenia się je z założeniem, że będą utrzymywane do zapadalności, czyli momentu wykupienia przez emitenta danej obligacji (tzw. metoda efektywnej stopy procentowej). Każdego dnia w wyniku subfunduszu uwzględnia się więc  przyrost wartości obligacji samorządowej oraz listów zastawnych wynikającą ze zbliżania się do ich daty zapadalności oraz przypadającej na dany dzień części odsetek. Innymi słowy, wartość obligacji samorządowych oraz listów zastawnych codziennie przyrasta „liniowo”. Kiedy natomiast zachodzi potrzeba sprzedaży tych instrumentów ich cena jest ustalana pomiędzy profesjonalnymi inwestorami instytucjonalnymi, którzy zazwyczaj chłodno kalkulują ewentualną premię/dyskonto przy transakcji.

Portfel subfunduszu mogą uzupełniać m.in. depozyty (również niewrażliwe na wahania rynkowe) oraz skarbowe obligacje zmiennokuponowe (ten element podlega wahaniom rynkowym). W praktyce większość portfela subfunduszu jest wyceniana metodą efektywnej stopu procentowej i nie podlega obecnie wahaniom rynkowym.

Kondycja finansowa przedsiębiorstw nie ma w praktyce wpływu na wyniki funduszu w przypadku utrzymywania ich w portfelu do terminu zapadalności. Statut Pekao Obligacji Samorządowych nie dopuszcza lokowania środków w obligacje emitowane przez firmy (z wyjątkiem możliwości inwestycji w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą realizujące wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, regionalnymi lub lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne). Ograniczenie ryzyka kredytowego firm (w uproszczeniu sprowadzającego się do niewypłacalności danej firmy) stanowi również o dużej odporności subfunduszu na zmiany sytuacji gospodarczej.

Z kolei spłata głównych kategorii lokat subfunduszu – listów zastawnych i obligacji samorządowych – jest zabezpieczona. I tak: dla listów zastawnych spłata nominału oraz odsetek jest zabezpieczona portfelem kredytów hipotecznych, z kolei w przypadku obligacji samorządowych spłata zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego jest gwarantowana jej budżetem. Te z kolei są zasilane np. ze sprzedaży gruntów, podatków mieszkańców, czy też z bezpośrednich subwencji od Skarbu Państwa. Ponadto, w świetle ustawy Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości jednostki samorządu terytorialnego.

Wybiórcze podejście do wyboru obligacji

Dobierając składniki portfela zarządzający biorą pod uwagę wiele czynników, w tym premię za ryzyko ponad stawkę WIBOR czy rentowność obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności. Dużą uwagę przykłada się też do analizy budżetu danej jednostki samorządowego, by upewnić się, że zabezpieczony jest wystarczający poziom przychodów na spłatę obligacji. Analitycy spoglądają na wiele czynników takich jak na przykład liczba i zamożność mieszkańców, lokalizację i jakość gruntów przypisanych do samorządu, opinie regionalnych izb obrachunkowych (weryfikacja poprawności sporządzania budżetu), strukturę przychodów i kosztów, włącznie z osobą wójta/burmistrza/prezydenta miasta.


Strategia dąży do wybierania obligacji emitowanych przez jednostki samorządowe z wysokiej jakości przychodami, a jednocześnie mogące oferować godziwą premię dla inwestora (subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych jest kierowany do inwestorów oczekujących zysków z inwestycji nieznacznie przekraczających oprocentowanie depozytów bankowych).

 

****

Informacja prawna

UWAGA: Niniejszy materiał został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym i nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także świadczenia pomocy prawnej czy doradztwa podatkowego.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach funduszy inwestycyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wia rygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają jedynie opinię jego autorów. Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne.

Do 100% aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej je dno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy/subfunduszy inwestycyjnych są dostępne na www.pekaotfi.pl i w siedzibie Pekao TFI S.A.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty . Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję, w siedzibie Pekao TFI S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady us talania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dok onywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporzą dzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba że wskazano inaczej.


Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}