• Strona Główna
  • Pekao TFI ze statuetką „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „TFI roku”
Pekao TFI ze statuetką „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „TFI roku”

Pekao TFI ze statuetką „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „TFI roku”

30.03.2023

Pekao TFI zostało uhonorowane prestiżową nagrodą „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „TFI roku” przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.  

- Statuetka „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w kategorii „TFI roku” to ważne wyróżnienie, tym bardziej, że otrzymaliśmy nagrodę za 2022 r., który był trzydziestym rokiem działalności naszej spółki na rynku funduszy inwestycyjnych. – komentuje Łukasz Kędzior, prezes zarządu Pekao TFI - Od trzech dekad budujemy zaufanie do rynku funduszy inwestycyjnych i wspieramy klientów w decyzjach inwestycyjnych. Statuetka „Byki i Niedźwiedzie” stanowi uhonorowanie naszej 30-letniej działalności i jest ogromną motywacją do dalszej wytężonej pracy, by nieustannie dostarczać naszym klientom najlepsze rozwiązania finansowe. 

Głównym kryterium wyboru na najlepsze TFI w 2022 r. były wysokie stopy zwrotu funduszy zarządzanych przez Pekao TFI, które znalazły się na czołowych miejscach w poszczególnych kategoriach – akcji polskich oraz zagranicznych, mieszanych, dłużnych polskich i zagranicznych oraz funduszy rynku surowców. Pekao Surowców i Energii zarządzany przez Karola Ciuka zdobył „Złoty Portfel” za wyniki w 2022 r. w kategorii fundusz rynku surowców a subfundusze Pekao Bazowy 15 DywidendowyPekao Konserwatywny uplasowały się odpowiednio na drugim miejscu w kategorii funduszy mieszanych i trzecim wśród funduszy polskich papierów dłużnych. 

Złote Portfele w latach ubiegłych trafiły już do Karola Ciuka, zarządzającego w Pekao TFI:

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Pekao TFI prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Na koniec lutego 2023 r. Pekao TFI zarządzało aktywami o wartości 20 mld złotych i obsługiwało blisko 440 000 klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku.

***
Złote Portfele to nagrody dla najlepszych zarządzających funduszami inwestycyjnymi i zarządzających aktywami przyznawane od 2006 r. przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Byki i Niedźwiedzie to nagrody przyznawane corocznie najlepszym spółkom giełdowym oraz instytucjom i organizatorom rynku kapitałowego. Przyznawanie statuetek ma na celu wyróżnienie, a tym samym promowanie instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego.
 

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

***
Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Amerykańskich może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu Pekao Akcji Amerykańskich (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto  jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz, w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
 


 

{category}

{title}

{author}
{content}