Pekao Dochodu USD

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • uwolnienie potencjału oszczędności gromadzonych w USD poprzez inwestycję w subfundusz, który lokuje swoje aktywa w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne;
 • szansa na uzyskanie dochodów na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat dolarowych przy średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego;
 • sposób na dywersyfikację oszczędności posiadanych w dolarze amerykańskim;
 • strategia niebechmarkowa (brak wskaźnika odniesienia) pozwala na elastyczne inwestowanie w zróżnicowane instrumenty finansowe, zależnie od bieżącej oceny kondycji i perspektyw poszczególnych klas aktywów i rynków;
 • doświadczenie zarządzających na poziomie globalnym w połączeniu z zaawansowanymi metodami zarządzania ryzykiem pozwala na dobór aktywów, który zwiększa potencjał inwestycji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka spadku wartości portfela.

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • posiadają oszczędności w dolarach amerykańskich i poszukują innego niż depozyty walutowe sposobu ich inwestowania;
 • planują zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
 • akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestowania części aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze denominowane w dolarze amerykańskim, które lokują swoje aktywa głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym, a także w zagraniczne fundusze denominowane w dolarze amerykańskim koncentrujące się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące regularne dochody w formie dywidend, odsetek (głównie akcje spółek wypłacających regularnie dywidendy powyżej średniej wartości dywidendy w poszczególnych branżach oraz obligacje przedsiębiorstw wypłacających odsetki na ponadprzeciętnym poziomie);
 • w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Dochodu USD jest subfunduszem wielu klas aktywów o charakterze dochodowym;
 • subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
  1) fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach,
  2) fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych;
 • dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
 • subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim. Ryzyko kursowe USD względem PLN nie będzie zabezpieczane.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycyji w przyszłosci. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (30.12.2021)

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2021

Informacja prawna

Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Dochodu USD (poprzednio: Pioneer Dochodu USD).
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.
 

Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. 

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. 

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.