Materiał reklamowy

Pekao Dochodu USD

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • uwolnienie potencjału oszczędności gromadzonych w USD poprzez inwestycję w subfundusz, który lokuje swoje aktywa w starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne;
 • szansa na uzyskanie dochodów na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat dolarowych przy średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego;
 • sposób na dywersyfikację oszczędności posiadanych w dolarze amerykańskim;
 • strategia niebechmarkowa (brak wskaźnika odniesienia) pozwala na elastyczne inwestowanie w zróżnicowane instrumenty finansowe, zależnie od bieżącej oceny kondycji i perspektyw poszczególnych klas aktywów i rynków;
 • doświadczenie zarządzających na poziomie globalnym w połączeniu z zaawansowanymi metodami zarządzania ryzykiem pozwala na dobór aktywów, który zwiększa potencjał inwestycji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka spadku wartości portfela.

Ryzyko

Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, kontrahenta, rynku akcji, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów.

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • posiadają oszczędności w dolarach amerykańskich i poszukują innego niż depozyty walutowe sposobu ich inwestowania;
 • planują zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
 • akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestowania części aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze denominowane w dolarze amerykańskim, które lokują swoje aktywa głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym, a także w zagraniczne fundusze denominowane w dolarze amerykańskim koncentrujące się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące regularne dochody w formie dywidend, odsetek (głównie akcje spółek wypłacających regularnie dywidendy powyżej średniej wartości dywidendy w poszczególnych branżach oraz obligacje przedsiębiorstw wypłacających odsetki na ponadprzeciętnym poziomie);
 • w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Dochodu USD jest subfunduszem wielu klas aktywów o charakterze dochodowym;
 • subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
  1) fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach,
  2) fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych;
 • dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
 • subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim. Ryzyko kursowe USD względem PLN nie będzie zabezpieczane.

Subfundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

 

Fundusz stosuje

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (29.04.2022)

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 31.12.2021

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością subfunduszu.

Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Ww. wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Od 19 lutego 2018 r. subfundusz nosi nazwę Pekao Dochodu USD (poprzednio: Pioneer Dochodu USD).

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów i informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami  finansowymi  funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.