Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. kat. na dzień

Wartość j.u. kat. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. kat. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • szansa na osiąganie wyższych stóp zwrotu, w porównaniu do depozytów i lokat bankowych, przy umiarkowanym poziomie ryzyka;
 • sprawdzona strategia dłużna stosowana w subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 - bezpośrednia inwestycja w instrumenty dłużne, głównie skarbowe, z Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
 • dostęp do wyselekcjonowanych obligacji wysokodochodowych (ang. High Yield) z wielu regionów świata, emitowanych przez podmioty działające w różnych branżach - za pośrednictwem funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym;
 • aktywna alokacja w części obligacji High Yield - elastyczna polityka inwestycyjna pozwala zarządzającym dostosowywać skład portfela do aktualnej sytuacji w różnych segmentach rynku instrumentów dłużnych;
 • większa dywersyfikacja lokat niż w klasycznym funduszu obligacji (różne regiony świata oraz rodzaje obligacji);
 • doświadczony zespół – za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem;
 • przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu)

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • oczekują zysków z inwestycji wyższych niż w przypadku depozytów bankowych;
 • chcą uczestniczyć w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitentów z różnych krajów świata;
 • chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycji i rozszerzyć go między innymi o obligacje wysokodochodowe;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
 • akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze dłużnym oraz możliwości zainwestowania, zależnie od sytuacji rynkowej, do 40% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, w tym wysokodochodowych obligacji korporacyjnych emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych jest subfunduszem obligacyjnym, który lokuje minimum 60% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach funduszu Pekao FIO, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (rozumiane głównie jako obligacje skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe;
 • do 40% wartości aktywów netto subfunduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, w szczególności dających ekspozycję na obligacje wysokodochodowe (tzw. High Yield);
 • subfundusz może lokować do 20% wartości aktywów netto w inne instrumenty finansowe niż wskazane powyżej;
 • subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje zabezpieczające.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (30.12.2021)

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 30.06.2021

Informacja prawna

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
 

Do 100 % wartości aktywów subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, wydzielonego w ramach Pekao FIO, może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.

Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz.polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.