Materiał reklamowy
Stopy procentowe o 100 punktów bazowych w górę

Stopy procentowe o 100 punktów bazowych w górę

Komentarze

06.04.2022 r.

Stopy procentowe o 100 punktów bazowych w górę - zobacz pdf

Inflacja w Polsce nie odpuszcza. Na podstawie wstępnego szacunku inflacja wzrosła w marcu 2022 roku do 10,9% licząc rok do roku (r/r). Dla porównania jej poziom w lutym wyniósł 8,5%. Mamy więc do czynienia z jej istotnym przyspieszeniem – tym bardziej, że konsensus prognoz zakładał wzrost cen na poziomie 10,1%. Tak duży skok inflacji w marcu to przede wszystkim efekt wojny w Ukrainie, który przyczynił się do dużej podwyżki cen paliw – gazu ziemnego, węgla czy ropy. Z puntu widzenia inwestorów to jak będzie zachowywała się inflacja w najbliższych miesiącach (tzw. ścieżka inflacji) jest zatem mocno uzależnione od tego, co będzie się działo za naszą wschodnią granicą. Tym niemniej obecnie napływające dane wskazują, że w najbliższych miesiącach wzrost cen wciąż pozostanie dwucyfrowy, a szczyt inflacji jeszcze przed nami. 

Mierząc się z wysokimi poziomami inflacji Rada Polityki Pieniężnej (RPP) 6 kwietnia 2022 roku - po raz siódmy z rzędu - podjęła decyzję o podniesieniu oficjalnej stopy procentowej. Podstawową stopę procentową (referencyjną) NBP tym razem podniosło o 100 punktów bazowych z poziomu 3,50% do poziomu 4,5%.W tym miejscu przypomnijmy, że średnia z oczekiwań analityków, tzw. konsensus rynkowy zakładał podwyżkę stóp procentowych na poziomie około 50-75 punktów bazowych, przy czym oczekiwania zawierały się w większości w przedziale od pół do jednego punktu procentowego. Przypomnijmy, że obecny cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce rozpoczął się 7 października 2021 roku – wówczas stopy zostały podniesione o 40 punktów bazowych z poziomu 0,10% do 0,50%.

Zaskakująco jastrzębia Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie pozostała też bez wpływu na rentowności obligacji. Rynek nie dyskontował aż takiej skali ruchu stóp procentowych. Rentowności obligacji skarbowych w pierwszych chwilach po podwyżce wzrosły o kilkanaście punktów bazowych. Później zaczęły powolny odwrót. Inwestorzy wyczekują wystąpienia prezesa NBP w poszukiwaniu wskazówek, czy wczorajsza decyzja RPP oznacza po prostu szybsze zacieśnianie monetarne, czy może podniesienie poziomu docelowego, do jakiego RPP chce stopy podnieść. Pierwsza opcja byłaby zapewne odebrana korzystnie jako szansa na bliski koniec cyklu podwyżek. Z kolei druga opcja z puntu widzenia rynku długu byłaby wiadomością negatywną. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że w otoczeniu wyższych stóp procentowych, bieżąca rentowność obligacji i innych papierów dłużnych wyraźnie wzrosła od września 2021, co może być dobrym prognostykiem w kolejnych okresach. Wyższe stopy procentowe dają w naszej opinii lepsze możliwości reinwestycji środków, zwłaszcza w kontekście narastającej niepewności na globalnych rynkach akcji. Wielu inwestorów coraz śmielej przygląda się instrumentom dłużnym, nie tylko o krótszych okresach zapadalności, jak to miało miejsce dotychczas, ale również tym o dłuższych okresach do wykupu. W naszej opinii może to wynikać z faktu, że przy obecnych poziomach stóp procentowych oraz poziomach rentowności papierów dłużnych (po kwietniowej podwyżce) coraz częściej pojawiają są pytania jak daleko dojdzie obecny cykl podwyżek stóp procentowych. Tym bardziej, że realny dochód gospodarstw domowych, w dużej mierze za sprawą rosnącej inflacji, sugeruje w kolejnych miesiącach/kwartałach wyraźne hamowanie konsumpcji. To zaś nie pozostanie bez wpływu na wzrost PKB. Już dziś rynek długoterminowych instrumentów dłużnych zaczyna wyceniać stymulowanie monetarne polskiej gospodarki, czyli zwrot polityki NBP ku obniżkom stóp procentowych w 2023/2024 roku.

 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

{category}

{title}

{author}
{content}