Materiał reklamowy
RPP po raz szósty podnosi stopy

RPP po raz szósty podnosi stopy

Komentarze

08.03.2022 r.

RPP po raz szósty podnosi stopy - zobacz pdf

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w dniu 8 marca 2022 r., po raz szósty z rzędu, podjęła decyzję o podniesieniu oficjalnej stopy procentowej. Ostatecznie podniesiono podstawową stopę NBP (referencyjną) o 75 punktów bazowych, z poziomu 2,75% do poziomu 3,50%. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie była zaskoczeniem dla obserwatorów rynku. Choć przed posiedzeniem RPP nie brakło głosów sugerujących jeszcze wyższa skalę podwyżki np. o 100 punktów bazowych.

Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem wojny w Ukrainie uruchomiły kolejne ryzyka dla gospodarki i polskiego złotego. Cały konflikt zbrojny rozgrywa się w momencie, gdy inflacja i tak już była problemem numer jeden na rynkach i w gospodarce. Tym razem to także znaczne osłabienie polskiej waluty, jakie obserwujemy niemal od początku działań wojennych w Ukrainie, dołączyło do obaw o dalszy wzrost inflacji. Jest to o tyle istotne, że już teraz spodziewamy się utrzymania dynamiki cen na obecnych wysokich poziomach, z ryzykiem nawet wyższych odczytów niż ostatnie. Szczyt inflacji wg nas będzie wyższy niż ostatnio odnotowane 9,2% (dane za styczeń 2022 r. w ujęciu za 12 miesięcy) i nastąpi dopiero w kolejnych kwartałach 2022 roku. 

W naszej opinii ryzykiem pozostaje szeroki kryzys energetyczny w Europie, szczególnie jeśli zupełnie przerwane zostałyby dostawy gazu, ropy i węgla z Rosji. Objawia się to poprzez szybko rosnące ceny węglowodorów. Sądzimy, że banki centralne będą kontynuować obrany kurs na podwyżki stóp procentowych. Zagadką pozostaje jednak skala, tempo i zasięg tych podwyżek. Zgodnie z naszymi analizami - jeszcze przed inwazją na Ukrainę rynki dyskontowały już siedem podwyżek stóp procentowych w USA, dwie-trzy w Strefie Euro oraz dojście stóp procentowych w Polsce do ponad 4%. Obecnie oczekiwania odnośnie podwyżek cofnęły się w USA i Europie, niestety w Polsce wzrosły do ponad 5%. Zbliżony do tego zakresu podwyżek stóp procentowych jest już dyskontowany (uwzględniony) przez ceny polskich papierów dłużnych. Niemniej jednak reakcja banków centralnych na podwyższoną inflację spowodowaną wojną na Ukrainie pozostaje dla nas zagadką i będzie miała kluczowe znaczenie dla dalszej oceny sytuacji.

Obecna podwyżka nie pozostała bez wpływu na rentowności obligacji. W pierwszych godzinach po podwyżce rentowności stałokuponowych obligacji skarbowych subtelnie spadały. Należy jednak dodać, że w poprzednich dwóch dniach sesyjnych rentowności tych instrumentów istotnie wzrosły. Zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia z odwróconą krzywą rentowności w segmencie powyżej pięciu lat (rentowności obligacji o krótszych terminach, w tym wypadku np. 5-letnich są powyżej rentowności obligacji o dłuższych terminach zapadalności), co sugeruje, iż inwestorzy nie oczekują by wysokie stopy procentowe utrzymały się w Polsce dłużej niż przez najbliższe 2-4 lata. Trwające przeszacowanie ryzyka geopolitycznego Polski nie oszczędza niestety instrumentów zmiennokuponowych, a skokowa zmiana WIBORU w ostatnich dniach dodatkowo przełoży się na dopasowanie cen nienotowanych instrumentów zmiennokuponowych w modelach wycen.

 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

{category}

{title}

{author}
{content}