Materiał reklamowy
RPP po raz jedenasty podnosi stopy procentowe

RPP po raz jedenasty podnosi stopy procentowe

Komentarze

08.09.2022 r.

RPP po raz jedenasty podnosi stopy procentowe - zobacz pdf

Sierpniowa inflacja w Polsce osiągnęła najwyższy poziom od ponad dwudziestu lat. Jednocześnie środowa (07.09.2022) podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych (pb) była zgodna z większością oczekiwań rynkowych. 

Według szybkiego szacunku GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja, wzrósł w sierpniu w Polsce o 16,1% r/r (czytaj rok do roku) wobec 15,6% r/r w lipcu. W konsekwencji po wakacyjnej przerwie (w sierpniu nie było posiedzenia, na którym podejmowane są decyzje o poziomie stóp) z początkiem września Rada Polityki Pieniężnej (RPP), po raz jedenasty z rzędu, podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Stopa referencyjna, będąca główną stopą procentową w naszym kraju, wzrosła o 25 punktów bazowych (pb) z poziomu 6,50% do poziomu 6,75%. W konsekwencji jest najwyższa od stycznia 2003 roku. Wrześniowa podwyżka była zgodna z konsensusem prognoz analityków rynkowych, jej potencjalna skala była też komunikowana przez członków RPP. Sądzimy, że czynnikiem, który ostatecznie zdecydował o podwyżce, było niezmiennie dążenie do zahamowania inflacji, której ostatni „odczyt” okazał się wyższy, niż przewidywano.

Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą wg nas zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw co do rozwoju inflacji i aktywności gospodarczej, w tym niezmiennie od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

Z punktu widzenia zarządzanych przez nas funduszy - co do zasady wzrost stóp procentowych pozytywnie wpływa na wzrost rentowności portfeli dłużnych i, choć stanowi to nasze szacunki w oparciu o aktualne warunki rynkowe i nie jest dokładnym wskaźnikiem, a uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania funduszu, także na perspektywy wzrostu wartości jednostek wskazanych naszych funduszy dłużnych w przyszłości, a tym samym na atrakcyjność tej formy inwestycji. Trzeba też pamiętać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej czy płynności. Musimy pamiętać, że dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

Na wskazanym tle wciąż atrakcyjnie według nas wyglądają obligacje zmiennokuponowe, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR, a ceny nie są tak podatne na zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych. Na koniec sierpnia poziom rynkowych stóp procentowych na rynku międzybankowym, mierzony wskaźnikiem WIBOR6M osiągnął poziom 7,3%, co miesięcznie przekładać się powinno na blisko +0,6% wzrostu wartości inwestycji w obligacje oprocentowane w oparciu o ten wskaźnik (zakładając relatywną stałość ich cen na rynku). Wysokie rentowności instrumentów dłużnych sprawiają także, że wielu inwestorów coraz powszechniej przygląda się funduszom obligacyjnym, które inwestują w obligacje o dłuższych zapadalnościach. 

 

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 ro-ku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
 

{category}

{title}

{author}
{content}