Materiał reklamowy
RPP po raz dziewiąty podnosi  stopy procentowe

RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe

Komentarze

09.06.2022 r.

RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe - zobacz pdf

Inflacja zarówno w Polsce, jak i na świecie, nadal rośnie osiągając najwyższe poziomy od lat. Jednocześnie wciąż podnoszone są prognozy dotyczące ścieżki inflacji w najbliższych kwartałach. Podczas gdy jeszcze kilka miesięcy temu konsensus analityków wskazywał na I kwartał 2022 roku jako na moment przeminięcia szczytu inflacyjnego w Polsce, aktualnie uważa się, że będzie miał on miejsce dopiero w sierpniu lub wrześniu 2022 r a jego wysokość prognozuje się na około 15-16%.

Według wstępnego odczytu GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, będący oficjalną miarą inflacji, wzrósł w maju do poziomu 13,9% r/r wobec 12,4% w kwietniu. Warto wskazać, że jeszcze w styczniu 2022 r. inflacja wynosiła 9,4% r/r. W związku z tym, porównując ostatni odczyt inflacyjny z poziomem inflacji z początku bieżącego roku, możemy zauważyć istotne przyspieszenie dynamiki wzrostu cen. Silny wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynika przede wszystkim ze znaczących wzrostów cen surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny) oraz płodów rolnych na rynku globalnym. Podwyżki cen wspomnianych surowców są przede wszystkim konsekwencją zakłóceń podażowych spowodowanych przez  trwający konflikt rosyjsko-ukraiński.

W konsekwencji, NBP nadal stoi przed koniecznością zacieśniania polityki pieniężnej w celu ograniczania inflacji. Na czerwcowym posiedzeniu RPP po raz dziewiąty z rzędu podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Stopa referencyjna, będąca główną stopą procentową NBP, wzrosła o 75 pb. z poziomu 5,25% do poziomu 6,00%. Podwyżka ta była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. 

Celem dokonanej przez RPP podwyżki stóp procentowych jest dążenie do obniżenia się inflacji w przyszłości. Jednocześnie, podwyżka ta służy także umocnieniu polskiej waluty, co również ma istoty wpływ na obniżenie się dynamiki wzrostu cen. W komunikacie po posiedzeniu, RPP nie sugeruje żeby NBP zbliżał się do końca cyklu podwyżek. Niemniej jednak, warto zauważyć, że RPP informuje o pierwszych sygnałach spowolnienia gospodarczego, co może być kluczowe dla przyszłych decyzji dotyczących stóp procentowych. Więcej informacji może dostarczyć czwartkowa konferencja Adama Glapińskiego – prezesa NBP.

Według prognoz analityków cykl zacieśniania polityki pieniężnej będzie kontynuowany w nadchodzących miesiącach. Oznacza to, że rentowności obligacji skarbowych będą nadal wzrastać. Wzrost stóp procentowych pozytywnie wpływa na wzrost rentowności portfeli dłużnych i, choć jest to nasz szacunek w oparciu o aktualne warunki rynkowe a nie dokładny wskaźnik (uzyskany wynik może się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji), wg nas także na perspektywy wzrostu wartości jednostek wskazanych naszych funduszy w przyszłości, co tworzy atrakcyjną możliwość inwestycji środków.

Na tym tle wciąż atrakcyjne według nas mogą być obligacje zmiennokuponowe, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR, a ceny nie są tak podatne na zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych. Na koniec maja poziom rynkowych stóp procentowych na rynku międzybankowym, mierzony wskaźnikiem WIBOR6M osiągnął poziom 6,77%, co miesięcznie przekładać się powinno na +0,56% wzrostu wartości inwestycji w obligacje oprocentowane w oparciu o ten wskaźnik.  Wysokie rentowności instrumentów dłużnych sprawiają, że wielu inwestorów coraz powszechniej przygląda się funduszom obligacyjnym – i to nie tylko tym, które swoją działalność koncentrują na instrumentach o krótszych okresach do wykupu, ale również tym, które inwestują w obligacje o dłuższych zapadalnościach. Przy obecnych poziomach rentowości papierów inwestorzy coraz częściej zadają sobie pytania o docelowy poziom stóp procentowych, do którego dojdzie RPP w obecnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. W odpowiedzi na nie kluczowym będzie to, kiedy inflacja zacznie spadać oraz kiedy zobaczymy pierwsze sygnały spowolnienia koniunktury.

 

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. 

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}