Materiał reklamowy
RPP po raz dziesiąty podnosi stopy procentowe

RPP po raz dziesiąty podnosi stopy procentowe

Komentarze

08.07.2022 r.

RPP po raz dziesiąty podnosi stopy procentowe - zobacz pdf

Inflacja w czerwcu w Polsce osiągnęła najwyższy poziom od ponad 25 lat. Szczyt inflacji jest już naszym zdaniem blisko i wg prognoz części ekspertów zobaczymy go pod koniec 3Q22 na poziomie bliskim 16,0-16,5%. Wczorajsza podwyżka stóp procentowych była mniejsza od oczekiwań rynkowych. Powodem spowolnienia tempa zacieśniania polityki pieniężnej mogą być obawy RPP o perspektywy wzrostu polskiej gospodarki.

Według wstępnego odczytu GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, będący oficjalną miarą inflacji, wzrósł w czerwcu do poziomu 15,6% r/r wobec 13,9% w maju. Głównym czynnikiem wzrostu inflacji były paliwa, które w stosunku do maja 2022 r. wzrosły o 9,4 proc., a w ujęciu rocznym (czerwiec 2022 r. vs. czerwiec 2021) aż o 46,7 proc. Solidnie wzrosły w czerwcu ponownie ceny nośników energii: o 3 proc. miesiąc do miesiąca i 35 proc. rok do roku. Żywność względem maja zdrożała z kolei o 0,7 proc. i 14 proc. rok do roku.

W konsekwencji na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej po raz dziesiąty z rzędu podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Stopa referencyjna, będąca główną stopą procentową NBP, wzrosła o 50 pb z poziomu 6,00% do poziomu 6,50%. Podwyżka była mniejsza od konsensusu prognoz (o 75 pb). Czynnikiem, który ostatecznie zdecydował o zmniejszeniu tempa podwyżek, było prawdopodobnie spodziewane pogorszenie koniunktury (spowolnienie gospodarcze). 

NBP ponownie znacząco zrewidował swoje prognozy inflacji i wzrostu PKB. Zgodnie z nimi inflacja będzie dwucyfrowa zarówno w 2022 roku, jak i w 2023 roku, po czym będzie szybko spadać. Wzrost gospodarczy w kolejnych dwóch latach znacząco wyhamuje - NBP spodziewa się obecnie, że polska gospodarka urośnie o 1,25% w 2023 r. i o 2,25% w 2024 r. 

Porównanie projekcji marcowej i lipcowej

  Marzec 2022 Lipiec 2022
  CPI PKB CPI PKB
2021        
2022 10,75 4,35 14,30 4,70
2023 9,00 3,50 12,45 1,25
2024 4,25 2,70 4,10 2,25

Żródło: NBP

Koniec cyklu zacieśnienia jest w naszej opinii bliski, ale jego ostateczny kształt zostanie wyznaczony przez bieżące dane. Przedstawiony scenariusz stanowi oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o aktualne warunki rynkowe i nie jest dokładnym wskaźnikiem, a uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Co do zasady wzrost stóp procentowych pozytywnie wpływa na wzrost rentowności portfeli dłużnych i wg nas także na perspektywy wzrostu wartości jednostek wskazanych naszych funduszy w przyszłości a tym samym na atrakcyjność tej formy inwestycji środków. Trzeba pamiętać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

Na wskazanym tle wciąż atrakcyjne według nas mogą być obligacje zmiennokuponowe, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR, a ceny nie są tak podatne na zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych. Na koniec czerwca poziom rynkowych stóp procentowych na rynku międzybankowym, mierzony wskaźnikiem WIBOR6M osiągnął poziom 7,35%, co miesięcznie przekładać się powinno na +0,58% wzrostu wartości inwestycji w obligacje oprocentowane w oparciu o ten wskaźnik. Wysokie rentowności instrumentów dłużnych sprawiają, że wielu inwestorów coraz powszechniej przygląda się funduszom obligacyjnym – i to nie tylko tym, które swoją działalność koncentrują na instrumentach o krótszych okresach do wykupu, ale również tym, które inwestują w obligacje o dłuższych zapadalnościach. 

 

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 ro-ku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

 

{category}

{title}

{author}
{content}