Materiał reklamowy
Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na drugie półrocze 2020 r.

Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na drugie półrocze 2020 r.

Komentarze

 08.07.2020. Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na II półrocze 2020 r. - zobacz pdf

Jacek Babiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami:

Nasz przedstawiony scenariusz na drugą połowę roku jest umiarkowanie optymistyczny w relacji do ryzykownych klas aktywów. Nie lekceważymy przy tym negatywnego i całkowicie bezprecedensowego wpływu pandemii wirusa na otaczający nas świat. W naszej ocenie jednak wspomniane negatywne efekty będą odciskać swoje piętno jeszcze przez wiele lat. Tym niemniej, w horyzoncie następnych sześciu miesięcy nie powinny one mieć dominującego znaczenia. Pierwszym takim „negatywem” jest w naszej opinii zmniejszenie potencjalnego długoterminowego tempa wzrostu gospodarczego i to na całym świecie. Kolejnym - strukturalny wzrost bezrobocia i nierówności społecznych, innym z kolei powrót tendencji inflacyjnych.

Tymczasem jednak gospodarka światowa weszła w fazę ożywienia i odbudowy. Czas pokaże jak trwały będzie to trend i na ile się utrzyma- w szczególności, gdy ogromne rządowe programy stymulacji gospodarek zaczną być ograniczane. To jednak na chwilę obecną odległy moment. Znamienne, że przyspieszająca gospodarka w połączeniu z ekstremalnie akomodacyjną polityką pieniężną mającą na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego to zazwyczaj dobry czas dla ryzykownych aktywów. Nie inaczej jest obecnie, gdzie wbrew katastroficznym doniesieniom ze świata, indeksy giełdowe i rynki obligacji korporacyjnych kontynuują marsz w górę.

W kategorii ryzyk należy pamiętać o możliwości drugiej fali pandemii - a tym samym powrotu wzrostu liczby zakażeń w regionach, w których obecnie koronawirus wydaje się być opanowany. Ostatnie dane o stale rosnącej liczbie zakażonych zdają się potwierdzać tezę o nieuchronności jej nadejścia i nadmiernym optymizmie rynków finansowych. Niemniej, bezprecedensowa stymulacja monetarna i fiskalna oraz wyższy poziom organizacji służb medycznych i sanitarnych w stosunku do początku roku daje nam pewną poduszkę bezpieczeństwa oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego zamykania gospodarek na taka skalę, jak w pierwszej połowie roku.

Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na II półrocze 2020 r. - CZYTAJ CAŁOŚĆ

Informacja prawna

Źródło danych: Opracowanie własne Pekao TFI na podstawie danych z serwisu Bloomberg, o ile nie wskazano inaczej. Dane w materiale odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy Pekao. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instru-mentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadze-nia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji reko-mendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwe-stycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka zwią-zanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatyw-nego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. pol-skim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzy-skania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależ-nego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Data sporządzenia komentarza: 30.06.2020 r.

 

 

{category}

{title}

{author}
{content}