Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 30.08.2023 r.

Pekao Tygodnik 30.08.2023 r.

Komentarze

Konferencja w Jackson Hole bez przewrotu kopernikańskiego. I olbrzymi stres dla świata „made in China”. Jak z tym wszystkim radzą sobie fundusze?

Pobierz

Głośna konferencja bankierów centralnych w amerykańskim Jackson Hole nie przyniosła przewrotu kopernikańskiego. Już teraz można powiedzieć, że sierpień był burzliwy na rynkach – tak akcji, jak i obligacji. Jak radzą sobie fundusze? O tych sprawach – w tym wydaniu Tygodnika. 

Ostatni pełny tydzień sierpnia był zdominowany bolesnym dla rynków wyczekiwaniem na wypowiedzi z dorocznej konferencji bankierów centralnych w Jackson Hole. Można zażartować, że rynek gubił się w domysłach, co też powie Jerome Powell, szef Fedu. W efekcie emocji było naprawdę dużo, bo – jak na złość – Powell przemówił dopiero w piątek pod koniec biznesowego dnia naszego czasu. Zmienne domysły sprawiły, że – w oczekiwaniu na to „kazanie” - rentowności obligacji rosły, ale i momentami spadały. Akcje najpierw drożały, potem taniały by drożeć już po owym przemówieniu. Wraz z tym falowały wyceny funduszy.

Tymczasem sama mowa Powella trzęsienia ziemi nie wywołała.  Zadaniem Fed jest sprowadzenie inflacji do celu 2 procent i to uczynimy. Zacieśniliśmy politykę pieniężną w znaczący sposób w ciągu ostatniego roku. Inflacja spadła ze szczytów, ale nadal jest za wysoka. Jesteśmy gotowi podwyższać stopy, jeśli będzie to konieczne. Utrzymamy naszą restrykcyjną politykę tak długo, aż będziemy pewni, że inflacja zmierza w dół w kierunku celu w trwały sposób. Nawigujemy z gwiazd pod pochmurnym niebem. W takich okolicznościach, szczególnie ważne jest zwracanie uwagi na zarządzanie ryzykiem. Na najbliższych posiedzeniach będziemy oceniali nasze postępy biorąc pod uwagę nowe dane oraz zmieniające się prognozy i ryzyka. Będziemy działali ostrożnie decydując o tym, czy nadal podwyższać czy utrzymać stopy i czekać na kolejne dane. Przywrócenie stabilności cen jest niezbędne by osiągnąć trwale mocny rynek pracy – to wybrane tezy z przemówienia Jerome Powella w Jackson Hole  (źródło: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20230825a.htm).    

Głośna konferencja bankierów centralnych w amerykańskim Jackson Hole nie przyniosła więc przewrotu kopernikańskiego. Jastrzębi wydźwięk przemówienia Powella osłabiły natomiast gorsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy opublikowane we wtorek 29 sierpnia. Efektem był mocny spadek rentowności amerykańskich obligacji. Ale, że już wcześniej, w tygodniu 18 – 25 sierpnia mieliśmy „korektę korekty” na rynkach obligacji. Rentowności papierów długoterminowych, mimo znacznych wspomnianych wahań, poszły per saldo w dół, na czym zarabiały fundusze w nie inwestujące. W tym okresie wzrosły wyceny jednostek takich subfunduszy jak np. Pekao Obligacji Plus, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO i Pekao Obligacji - Dnamiczna Alokacja 2 (PODA 2) oraz Pekao Dłużny Aktywny. Wycena jednostki uczestnictwa tego ostatniego w tym krótkim okresie wzrosła o 0,44%, rekompensując znaczną część spadku z wcześniejszych paru tygodni. Warto tu zauważyć, że w rok od 25 sierpnia 2022 do 25 sierpnia 2023 wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Dłużny Aktywny wzrosła o niemal 14%.   

Już teraz można powiedzieć, że praktycznie cały sierpień był burzliwy i momentami dość bolesny na rynkach, a doświadczyli tego chyba najbardziej inwestujący w akcje. To ograniczyło nieco zyski z poprzednich świetnych miesięcy. W miesiąc od 25 lipca do 25 sierpnia wyceny jednostek uczestnictwa takich subfunduszy jak Pekao Megatrendy czy Pekao Akcji - Aktywna Selekcja zniżkowały o nieco ponad 4%. A mimo to, patrząc na okres tego roku kalendarzowego czyli od 30 grudnia 2022 do 25 sierpnia 2023 wartości ich jednostek uczestnictwa wzrosły odpowiednio: o ponad 23 % i o ponad 20%. 

Uwagę inwestorów na świecie przykuwa coraz bardziej sytuacja w Chinach. Z jednej strony widzimy bowiem prężące muskuły mocarstwo o coraz większych aspiracjach globalnych. Widać to było choćby na niedawnym szczycie rosnącej w siłę grupy BRICS. Z drugiej strony zaś, od dłuższego czasu, obserwujemy serię informacji o gigantycznych problemach strukturalnych Chin. Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, słabsze od potrzeb tempo rozwoju gospodarczego, monstrualne zadłużenie firm i samorządów lokalnych, zbyt słaby popyt na chiński eksport. Ponurym echem na rynkach odbijają się problemy zadłużonych po szyję wielkich firm deweloperskich z tamtego rynku. Sytuację pogarsza agresywna postawa Pekinu – odstraszająca partnerów biznesowych i inwestorów. Fatalnie na chińskim handlu odbija się wrogość w relacjach z USA. W ostatnim czasie Chiny wykonały co prawda kilka gestów, które mogą wesprzeć gospodarkę (symboliczne obniżenie stóp, zniżka opłat podatkowych za transakcje dla inwestorów zagranicznych), ale to nie zmienia ogromu wyzwań przed tą gospodarką. Pozytywna reakcja indeksów chińskich rynków akcji na redukcję opłat dla inwestorów nie zmieniła fatalnych wyników tych indeksów. Nałożenie katastrofy covidowej, narastających problemów strukturalnych i fatalnych rządów sprawiło, że np. znany indeks Hang Seng w pięć ostatnich lat stracił około jedną trzecią swej wartości. Rozczarowanie słabnącym ożywieniem po otwarciu gospodarki sprawiło, że indeks ten, przy mocno rosnących giełdach na świecie i przy rekordowych zwyżkach kursów akcji w sąsiedniej Japonii w pierwszych siedmiu miesiącach roku, w tym samym okresie spadał.

Pomieszanie problemów gospodarczych z toksyczną polityką komplikuje mocno pracę zarządzających funduszami. Inwestowanie na rynku chińskim umożliwiają nasze subfundusze: Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego i – częściowo – Pekao Akcji Rynków Wschodzących. Subfundusze te są aktywnie zarządzanymi tzw. „fund of funds” - inwestują w bardzo starannie wybierane i monitorowane globalne fundusze, lokujące głównie w akcje spółek – właśnie m.in. z Chin i Hongkongu. Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego łączy strategię inwestowania w fundusze akcji z inwestowaniem w globalne fundusze dłużne z rynków wschodzących. Alokacja, tj. podział między częścią akcyjną a dłużną, to decyzja zarządzającego. Z założenia część akcyjna to 40-60% portfela funduszu. Taka strategia naszego subfunduszu pozwoliła ograniczyć spadki wartości jednostki uczestnictwa w ostatnich 12 miesiącach do kilku procent. Nie mógł jednak uniknąć zniżek wycen wartości jednostek uczestnictwa w analizowanych burzliwych tygodniach.        

A dlaczego te Chiny są takie ważne dla inwestorów – nawet tych omijających Chiny szerokim łukiem? Oczywiście m.in. z uwagi na skalę chińskiej gospodarki, walczącej jeszcze do niedawna o prymat lidera na świecie z gospodarką amerykańską.  Od koniunktury w Chinach zależy w dużej mierze np. popyt na surowce i metale, jak np. miedź. A to już ma znaczenie nie tylko dla funduszy surowcowych, ale i tych, które lokują w akcje producentów np. miedzi… Na możliwość eksportowania do Chin swoich zaawansowanych maszyn liczą wielkie koncerny zachodnioeuropejskie. A to z kolei ważne dla akcji spółek z naszego kontynentu. I dla funduszy inwestujących w ich akcje. Przykłady można mnożyć… Tym samym – tempo wzrostu w Chinach – ma wpływ na stan portfela także drobnych inwestorów funduszowych na całym świecie, w tym – w Polsce.           

Niezależnie jak rozwinie się sytuacja w gospodarkach i na rynkach, my przypominamy niezmiennie o konieczności zachowania racjonalizmu i zdrowego rozsądku w inwestowaniu. Tak więc inwestujmy zgodnie ze swoim faktycznymi możliwościami i potrzebami. Szczerze powiedzmy sobie, jakie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. Nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę – rozkładajmy swoje inwestycje między fundusze, tak by dywersyfikować ryzyko. Zamiast „skakać na główkę”, rozkładajmy w czasie wchodzenie na rynek. Pamiętajmy, że inwestowanie w fundusze to proces długoterminowyhoryzont czasowy liczony jest w latach. Inwestycja w fundusze oczywiście wiąże się z ryzykiem. Fundusz nie może obiecać ani zagwarantować żadnej konkretnej stopy zwrotu (zysku). Oferta funduszy jest jednak tak szeroka, że  to, że każdy może znaleźć co najmniej kilka pasujących do własnych preferencji. I różnią się właśnie między innymi podejmowanym ryzykiem. Ankiety i doradcy pewnie pomogą określić indywidualny profil inwestora, ale to sam inwestor musi zdecydować, w co chce inwestować przez lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe Focusy i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Focus „Inflacja – stopy – obligacje – fundusze. Mechanizmy”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/inflacja-stopy-obligacje-fundusze-mechanizmy 
•    Focus „Przykładowe fundusze Pekao TFI”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/przykladowe-subfundusze-pekao-tfi 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 

Przypominamy również, że dostępne są „Perspektywy rynkowe Pekao TFI na II półrocze 2023 r.: 
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-rynkowe-scenariusze-dla-rynkow-na-drugie-polrocze-2023-r

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.