Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 29.11.2022 r.

Pekao Tygodnik 29.11.2022 r.

Komentarze

Zapraszamy na najnowszy Tygodnik, w którym wieścimy koniec zakupowej bonanzy, zastanawiamy się nad biznesowymi skutkami mundialu i zwracamy uwagę na wewnętrzną niestabilność w Chinach.

Pobierz

Amerykanie w czwartek obchodzili Święto Dziękczynienia, klasycznie poprzedzające zakupowe szaleństwo Czarnego Piątku (choć obecnie globalnym standardem stały się całe czarne tygodnie, niekoniecznie kończące się cyberponiedziałkiem). Dane anegdotyczne, czyli nasze rozmowy z analitykami, firmami konsumenckimi czy po prostu w kręgach własnych znajomych, zdają się potwierdzać, że Polacy jeszcze chętnie wydają pieniądze. Jednakże ostatnie dane sugerują, że wydatki gospodarstw domowych hamują – sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o 0,3% m/m, po spadku 2,8% we wrześniu. Konsumpcyjny szczyt może wg nas być już za nami. Po pierwsze, duże oszczędności po pandemii pewnie powoli się kończą. Po drugie, paliwem większych zakupów do tej pory mogło być w skali gospodarki: a) przyspieszanie zakupów w oczekiwaniu, że „za chwilę pieniądze będą już nic nie warte” lub b) zaopatrywanie się w dobra pierwszej potrzeby przez uchodźców. Obydwa te czynniki mogą wg nas słabnąć w kolejnych miesiącach. Po trzecie, apanaże w polskich firmach przestały rosnąć (0% zmiana m/m), co okazało się gorszym odczytem od oczekiwań analityków. W ujęciu r/r płace już od kilku miesięcy nie nadążają za inflacją. To zapewne truizm dla wielu słuchaczy, ale i tak go wypowiedzmy – w ujęciu realnym przeciętny Polak biednieje. Dane o zatrudnieniu w polskich przedsiębiorstwach pozostają jeszcze silne, ale my interpretujemy je jako daną silnie opóźnioną. Sądzimy, że najpierw firmy wychłodzą wszelkie akcje podwyżkowe i bonusowe, zanim zaczną masowo zwalniać pracowników. Spadek konsumpcji wydaje nam się nieunikniony i spodziewamy się, że będzie kontrybuował istotnie do recesyjnego otoczenia gospodarczego w przyszłym roku. Wydaje nam się, że rynki finansowe mogą taki scenariusz dyskontować już wcześniej, co powinno być siłą wspierającą notowania obligacji skarbowych. Niestety na niekorzyść naszego rodzimego rynku obligacji gra ogromna niepewność wokół dyscypliny fiskalnej w roku wyborczym. Stąd przy inwestowaniu w obligacje preferujemy, żeby poza polskimi instrumentami dłużnymi, uwzględniać w portfelu także ich zachodnie odpowiedniki, np. obligacje o ratingu inwestycyjnym ze strefy euro oraz USA. 

Obrazka nadchodzącej recesji w Polsce dopełnia wg nas hamująca produkcja przemysłowa. Wskaźniki wyprzedzające dla przemysłu w Polsce oraz w strefie euro są istotnie poniżej granicznego poziomu 50 pkt., oddzielającego spowolnienie gospodarcze od ekspansji. W przyszłości nasza krajowa produkcja przemysłowa może bardzo skorzystać z przenoszenia produkcji bliżej europejskiego rynku zbytu, ze strukturalnego osłabienia PLN względem innych walut (wyższe ryzyko kraju -> słabszy kurs waluty -> większa konkurencyjność przemysłu) oraz kto wie, może odblokowania środków unijnych. Zanim to jednak nastąpi, to w naszej ocenie czeka nas dalszy spadek aktywności w przemyśle… i znów wracamy z tym brzydkim słowem na „r” – recesja. Jesteśmy bardziej pesymistyczni niż ekonomiści OECD, którzy w najnowszym zestawie prognoz nie wróżą w Polsce ani recesji, ani znacznego wzrostu bezrobocia. Jeśli się mylimy, to będzie to pewnie ulga dla wielu osób. 

Spośród globalnych newsów chcielibyśmy zwrócić uwagę na protesty w Szanghaju, które wybuchły w weekend. Mieszkańcy megamiasta protestują przeciwko polityce zero-COVID. Choć skala protestów jest mniejsza niż 3 lata temu w Hong Kongu, to jednak mówimy tu o sercu Chin. W artykułach często pojawiają się odniesienia do historycznych protestów na placu Tian’anmen, co już samo w sobie jest wymowne. Często bierzemy za pewnik obecną strukturę polityczną Chin oraz jednomyślność Chińczyków. Tymczasem obecnie lockdowny oraz załamanie na rynku nieruchomości doprowadziły do napięć społecznych niewidzianych w Chinach od bardzo długiego czasu. Jest to element do uważnej obserwacji. 

Cięgle monitorujemy wiadomości z ukraińskiego frontu. Wydaje się, że kontrofensywa wojsk ukraińskich łatwe zdobycze ma już za sobą. Po odbiciu Chersonia walki przybrały w ostatnim tygodniu charakter bardziej pozycyjny, a ciężar operacji wojskowych przeniósł się do Donbasu. Wśród ekspertów trwa debata, czy zimowa aura przełoży się na ograniczenie walk. Rosjanie przeprowadzają ataki rakietowe niszczące ciepłowniczą i energetyczną infrastrukturę kraju. Do tego stopnia, że w ubiegłym tygodniu odłączone musiały zostać wszystkie (15 szt.) reaktory atomowe w ukraińskiej sieci. Choć to brutalne, to odnosimy wrażenie, że rynki finansowe już od kilku tygodni nie przykładają dużej wagi do teatru bojowego u naszych sąsiadów. Ryzyko pozostaje, ale inwestorzy się do niego przyzwyczajają. Klasyczny mechanizm z inwestycyjnego świata. 

Gdzie natomiast dziś kierowana jest uwaga świata? Na pewno przykuwa ją mundial w Katarze. Zostawiamy aspekt sportowy, a poruszymy aspekt ESG (ESG – skrót od ang.: environmental – środowisko, social – społeczna odpowiedzialność, governance – ład korporacyjny). Liczba kontrowersji wokół mistrzostw jest ogromna. W firmowym gronie kibiców zastanawiamy się nad tym, dlaczego aspekty odpowiedzialnego społecznie biznesu były ignorowane przez długie lata przygotowań infrastruktury pod obecne zawody. Nie mamy dobrej odpowiedzi. Jednocześnie zastanawiamy się, czy drugie z rzędu kontrowersyjne mistrzostwa (poprzednie odbywały się w Rosji) nie przeleją czasem czary goryczy i doprowadzą do schizmy w ogromnym biznesie piłki nożnej. Jednocześnie debatujemy, czy na ironię losu, mistrzostwa nie poprzedzają politycznej destabilizacji na Bliskim Wschodzie? W końcu w Iranie trwają ogromne, krwawe protesty, a w tym roku Arabia Saudyjska flirtowała z Chinami, jednocześnie „gryząc amerykańską rękę” cięciami produkcji ropy naftowej. O ile przy geopolityce niesamowicie ciężko coś przewidywać, o tyle na polu ESG jesteśmy przekonani, że trend ten będzie przybierać na sile w kolejnych latach i może sporo namieszać w wielu dziedzinach życia, które dziś wydają nam się „wyryte w kamieniu” – tak jak sposób organizacji imprez sportowych. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.