Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 26.09.2023 r.

Pekao Tygodnik 26.09.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in. Dlaczego życie „na wysokiej stopie” może nie być wcale takie przyjemne? Co oznacza „wyżej na dłużej”?

Pobierz

Dlaczego życie „na wysokiej stopie” może nie być wcale takie przyjemne? Co oznacza „wyżej na dłużej”? I dlaczego nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka? M.in. o tych sprawach – w tym wydaniu TYGODNIKA!

Wrzesień nie oszczędzał emocji inwestorom. Hasło „higher for longer” – w znaczeniu „wyższe stopy procentowe na dłużej” sprawiło, że rynki zderzyły się z niższymi cenami obligacji, wyższymi ich rentownościami a - w efekcie – mocniejszym dolarem, słabszym złotym i tańszymi akcjami.

Jak zdążyliśmy poinformować w poprzednim TYGODNIK-u, na wrześniowym posiedzeniu amerykański bank centralny utrzymał wcześniejszy poziom stóp procentowych. Ale w świat poszły „jastrzębie” przekazy i wizja utrzymania podwyższonych stóp przez dłuższy czas. Podobnie zresztą zabrzmiały niedawne wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego. Rentowności obligacji amerykańskich i niemieckich poszły znowu w górę, lokując się na poziomach najwyższych od kilkunastu lat.

Perspektywa życia na takiej „wysokiej stopie” przestraszyła rynki akcji. Jak zresztą konstatował niedawno Wall Street Journal https://www.wsj.com/personal-finance/interest-rate-hikes-consumer-debt d2b74401?mod=hp_lead_pos1 ci Amerykanie, którzy muszą pożyczać pieniądze, zaczynają odczuwać ich wyższy koszt. A jeśli tak, to z czasem mniejszy popyt mogą poczuć i firmy. Na razie amerykańska gospodarka radziła sobie zaskakująco dobrze, czego przejawem była dobra sytuacja na rynku pracy i solidna konsumpcja. Wiele amerykańskich firm, jeszcze parę lat temu, w czasie ekstremalnie niskich stóp pozyskało olbrzymie pieniądze na swoje długoterminowe finansowanie np. emitując bardzo tanio obligacje. Dla części z nich podwyżka stóp i rosnąca opłacalność lokowania choćby w obligacje rządowe była wręcz prezentem – zgromadzone niskim kosztem pieniądze można lokować „na wyższy procent obecnie” Żyć, nie umierać? No, cóż, do czasu. Zadłużenie trzeba będzie zrefinansować, ale – jeśli stopy i rentowności nie spadną do tego czasu znacząco, może okazać się, że trzeba będzie to robić już po znacznie wyższej cenie. Na dodatek, spadek inflacji sprawia, że gospodarka amerykańska już teraz żyje w świecie realnie dodatnich stóp – zarówno stopy Fed, jak i rentowności obligacji są teraz wyższe od bieżącej stopy inflacji (rocznej). Spadek inflacji utrudnia już przerzucanie wzrostu kosztów na konsumenta. W średniej i dłuższej perspektywie to spore wyzwania. 

Tak się świetnie składa, że właśnie o stopach, obligacjach i rentownościach mówił ostatnio Dariusz Kędziora, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI, w wywiadzie dla gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET – https://www.parkiet.com/obligacje/art39157741-czeka-nas-wieksza-zmiennosc-papierow-dlugoterminowych. Nasz zarządzający odnosił się m.in. do wspomnianego wcześniej wzrostu rentowności obligacji amerykańskich, mówiąc tak: -„Przecena na krzywej amerykańskiej wynika głównie z przeszacowywania oczekiwań na obniżki stóp procentowych w 2024 roku. Rynek w coraz większym stopniu wycenia scenariusz „miękkiego lądowania”, a w konsekwencji też zakłada, że Rezerwa Federalna nie będzie zmuszona do gwałtownych obniżek stóp procentowych w przyszłym roku. Potwierdzenie takiego scenariusza uzyskaliśmy również w (…)  publikacji prognoz po posiedzeniu FOMC (Komitetu Otwartego Rynku Fed), gdzie spora część członków Rezerwy Federalnej przesunęła swoje oczekiwania co do poziomu stóp procentowych na koniec 2024 z 4,625% na 5,125%. Automatycznie te zmiany na krótkim końcu krzywej przesuwają również w górę rentowności obligacji dziesięcioletnich. Co ciekawe, w całym horyzoncie 10-letnim rynek wycenia że stopy procentowe w USA nie spadną poniżej 3,75%, co wydaje się nam bardzo optymistyczną oceną amerykańskiej gospodarki”.

W USA powrócił znów temat ewentualnego „shutdownu”. W praktyce – mowa o ryzyku zawieszenia – w przeszłości zwykle krótkotrwałego - finansowania niektórych agend rządu federalnego wobec niezatwierdzenia na czas odpowiednich ustaw pozwalających wydawać rządowi pieniądze. Czas na zatwierdzenie nowej ustawy o budżecie federalnym upływa teoretycznie 1 października, tymczasem politycy z obu stron amerykańskiej barykady jeszcze nie dogadali się. Jak relacjonuje CNN, agencja Moodys ostrzegła, że shutdown może unaocznić słabości instytucjonalne USA w porównaniu z innymi emitentami (rządami), dla których ta agencja utrzymuje oceny AAA (najwyższe oceny wiarygodności płatniczej). Serwis CNN przypominał, że już tylko Moodys utrzymuje najwyższą ocenę dla długu USA – Standard & Poor’s obniżyło ocenę jeszcze w 2011 po pamiętnych awanturach związanych z brakiem zgody co do podniesienia pułapu zadłużenia USA. W sierpniu Fitch obniżył ocenę po gorącej „zadymie” sprzed paru miesięcy (także wokół limitu zadłużenia USA). Ta sytuacja oczywiście nie poprawiała atmosfery na rynku. 

Już od paru miesięcy ostrzegaliśmy przed ryzykiem spadków na rynkach akcji. Sierpniowe i wrześniowe zaburzenia i spadki na giełdach nie były więc chyba zaskoczeniem dla naszych Czytelników i Słuchaczy. Spadki te obniżyły nieco wysokie stopy zwrotu większości interesujących nas indeksów w bieżącym roku i zmniejszyły skalę tegorocznego wzrostu funduszy akcyjnych. W mniejszym stopniu zawirowania na rynkach obligacji odbiły się na wycenach funduszy dłużnych. Bardzo wysoki wzrost wartości jednostek uczestnictwa niektórych funduszy obligacji (zwłaszcza działających na rynku polskim) w ostatnim roku sprawił, że pojawiło się wiele pytań o perspektywy tego rynku. Problem „przespanej” hossy to odwieczny temat narzekań inwestorów na wszystkich rynkach. Z perspektywy historycznej, „wchodzenie na rynek” zwykle opłaca się najbardziej wtedy, gdy większość nie chce o tym słyszeć. Tak jest zwykle z inwestycją w akcje, ale tak było także z polskimi obligacjami skarbowymi i funduszami w nie inwestującymi. Ponurą jesienią 2022 r. zniechęcenie i pesymizm były tak wielkie, że ceny tych papierów spadały na łeb, na szyję a rentowności polskich obligacji 10-letnich sięgnęły pułapu 9% ! Inflacja rosła bardzo mocno jeszcze kilka miesięcy potem, przebijając poziom 18%. Ale hossa na polskich obligacjach skarbowych rozpoczęła się właśnie tą szaroburą, smutną jesienią 2022 r. Na wysokich rentownościach, ale i rozłożonym na miesiące wzroście cen, zarabiały fundusze obligacji. Te same, które wcześniej były wytykane palcami, jako ofiary gwałtownych podwyżek stóp i wzrostu inflacji w latach 2021 – 2022. Jeśli założymy, że zrealizuje się zakładany przez nas bazowy scenariusz rozwoju sytuacji, to jesteśmy w końcowej fazie obecnej hossy obligacji długoterminowych. Dlatego, w naszej ocenie dla wchodzącego teraz na rynek inwestora, bardziej racjonalnym wyborem wydają się być obligacje krótkoterminowe.

Do tych kwestii odnosił się we wspomnianym już wywiadzie dla Parkietu, dyrektor Dariusz Kędziora. O wyborze funduszy mówił tak: - „Nasze preferencje dotyczące selekcji funduszy pozostają bez zmian. Dla klientów którzy mają mniejszą tolerancję na ryzyko i zmienność fundusze obligacji krótkoterminowych cały czas są interesującym wyborem. Pomimo oczekiwanego spadku rentowności tej grupy funduszy (za sprawą niższych stawek WIBOR) wciąż pozostają one na bardzo atrakcyjnym poziomie w historycznej perspektywie i będą konkurencyjne w stosunku do depozytów bankowych”. Fundusze obligacji długoterminowych cechować się będą w najbliższych miesiącach większą zmiennością. Warto jednak pamiętać, iż tak dobre wyniki w tym roku zostały osiągnięte pomimo bardzo słabego zachowania się obligacji na głównych rynkach (USA, Niemcy, Japonia). Rynek wycenia scenariusz miękkiego lądowania, a jednocześnie coraz bardziej zapomina o ryzyku recesji, które w naszej ocenie wciąż występuje. W momencie pogorszenia się koniunktury na świecie fundusze obligacji długoterminowych znowu złapią wiatr w żagle. Natomiast dużo większą rolę w wypracowywaniu stopy zwrotu na funduszach pełnić będzie selekcja rynków oraz pozycjonowanie w odpowiednim sektorze na krzywej rentowności”

Niezależnie od tego, jaki sposób inwestowania wybierzemy, pamiętajmy o starej, zdroworozsądkowej zasadzie niewkładania wszystkich jajek do jednego koszyka. Czyli, mówiąc w naszym slangu – o dywersyfikacji. Przypomnieniu ważności tego działania służyła inna publiczna wypowiedź niżej podpisanego – dla PAP Biznes: https://biznes.pap.pl/pl/news/writeToUs/info/3487577,inwestujac--pamietajmy-o-dywersyfikacji-(mediaroom).

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Focus „Inflacja – stopy – obligacje – fundusze. Mechanizmy”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/inflacja-stopy-obligacje-fundusze-mechanizmy 
•    Focus „Przykładowe fundusze Pekao TFI”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/przykladowe-subfundusze-pekao-tfi 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 

Przypominamy również, że dostępne są „Perspektywy rynkowe Pekao TFI na II półrocze 2023 r.: 
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-rynkowe-scenariusze-dla-rynkow-na-drugie-polrocze-2023-r
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.