Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 23.08.2022 r.

Pekao Tygodnik 23.08.2022 r.

Komentarze

Najnowszy Tygodnik koncentruje się na sygnałach kolejnej nogi bessy oraz konsekwencjach przełamania parytetu na eurodolarze.

Pobierz

Ostatnie dni przyniosły kilka ważnych zwrotów akcji na światowych rynkach finansowych i w danych makroekonomicznych. Letnie odreagowanie na giełdach zdaje się dobiega końca, dolar złamał parytet do euro, a przy polskim odczycie zmiany PKB plus zamienił się w minus. 

Zacznijmy może właśnie o  polskich danych. Od wielu tygodni monotonnie raportujemy, że kolejne dane makroekonomiczne zdają się wskazywać na silne hamowanie aktywności gospodarczej. Przedstawiony przez GUS wstępny szacunek zmiany PKB w Polsce w drugim kwartale bieżącego roku potwierdza ten pesymistyczny obraz. Wg wstępnych danych PKB wzrosło 5,3% względem drugiego kwartału 2021 r., co jest niższą dynamiką niż 8,5% w pierwszym kwartale bieżącego roku. Co ważniejsze, z kwartału na kwartał, czyli drugi kwartał 2022 do pierwszego kwartału 2022, PKB spadło o 2,3%. Zakładamy, że głównym ciężarem dla wzrostu w Polsce było wykorzystywanie przez firmy nagromadzonych wcześniej zapasów. Odwrócenie cyklu zapasów – z gromadzenia (in plus dla PKB) do ich konsumpcji (in minus dla PKB) – to czynnik, który może naszym zdaniem potrwać jeszcze dłuższą chwilę. Spodziewamy się, że w trzecim kwartale bieżącego roku dynamika PKB kw/kw również będzie ujemna, a więc możemy zobaczyć techniczną recesję. Do tego wg nas w przyszłym roku zobaczymy także ujemne dynamiki PKB w ujęciu rocznym. Naszym zdaniem zarówno w Europie, jak i w Polsce wchodzimy w recesję. Kolejnym tego sygnałem jest dalsze pogorszenie produkcji przemysłowej, która i tak już od kilku miesięcy jest w kiepskim stanie. Do tego ceny prądu na rynku terminowym w Europie biją kolejne rekordy, a i tak ograniczone mocno dostawy gazu przez Nordstream 1 mają być znów wstrzymane. Ze szczytów zdaje się także schodzić sprzedaż detaliczna. Ostatnim bastionem gospodarczej siły pozostaje rynek pracy – bezrobocie jest niskie, zatrudnienie solidnie wzrosło w lipcu, a dużym zaskoczeniem dla gospodarczych pesymistów był silny wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w lipcu. Studzimy jednak optymizm na tym polu. Rynek pracy reaguje zazwyczaj jako ostatni na słabnącą koniunkturę. Do tego pozytywne zaskoczenie dotyczące płac wzięło się najpewniej z jednorazowych wypłat na Dzień Energetyka, Dzień Leśnika i bonusów w górnictwie. Bez energetyki, leśnictwa i górnictwa sytuacja nie wyglądała już tak różowo. Naszym zdaniem efekty spirali płacowo-cenowej słabną. Polska gospodarka „spada z wysokiego konia”. Do tego przed nami rok wyborczy i duża pokusa dla polityków, by kosztami programów fiskalnych obarczyć spółki giełdowe, szczególnie Skarbu Państwa. Ta mieszanka nie sprzyja warszawskiej giełdzie. WIG nie bez powodu „walczy” o miano najgorzej radzącego sobie w tym roku indeksu giełdowego. Jest w tej rywalizacji w ścisłej czołówce. Przy tej okazji zwracamy uwagę na dużą wartość dodaną zagranicznych rozwiązań inwestycyjnych. Uważamy, że w portfelu inwestycyjnym warto sięgać po strategie o globalnym zasięgu. Tych nie brakuje w naszej ofercie, a sztandarowym przykładem jest np. #PekaoStrategiiGlobalnejKonserwatywyny

Relatywna słabość Europy na tle innych rynków rozwiniętych podsyca - i tak już będącego na fali - dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD spadł poniżej 1 i po raz pierwszy od około 20 lat wspólnotowa waluta jest tańsza niż dolar. Rykoszetem obrywają waluty Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polski złoty. Nie możemy wykluczyć, że za dolara przyjdzie nam przejściowo zapłacić powyżej 5 zł. Przypomnijmy, że kanał kursu walutowego bardzo szybko wpływa na poziom inflacji – słabszy złoty to wyższa presja inflacyjna. Naszej walucie nie pomaga też sentyment – rok wyborczy z punktu widzenia inwestorów zagranicznych oznacza większą niepewność co do polityki fiskalnej kraju. Na deser, Turcja niespodziewanie obniżyła ostatnio stopy procentowe, pomimo ok. 80% inflacji. Turecka lira zanurkowała, a ogólne nastawienie inwestorów do rynków z naszego regionu pogorszyło się. Wszystko to oznacza, że rośnie prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych. Wydaje się, że zapowiedzi ostatniej podwyżki stóp procentowych we wrześniu z sopockiego molo będą musiały być zweryfikowane. Pomóc mogłaby większa jastrzębiość Europejskiego Banku Centralnego, aczkolwiek tu ciężko jakkolwiek wyrokować o jego kolejnych krokach. Uważamy niezmiennie, że w portfelu inwestycyjnym powinny znajdować się także strategie z niezabezpieczonym ryzykiem walutowym. Innymi słowy portfel inwestycyjny wg nas powinien mieć ekspozycję także na EUR czy USD. Przykładem strategii, która oferuje taką ekspozycję jest np. inwestujący głównie w krótkoterminowy dług amerykański #PekaoDochoduUSD

Na rynkach globalnych rośnie także niepokój, że w świetle relatywnie mocnych danych gospodarczych z USA, tamtejsi włodarze polityki pieniężnej będą skorzy dłużej i mocniej podnosić koszt pieniądza oraz „odsączać” płynność z gospodarki. Jeszcze niedawno seria słabszych odczytów makroekonomicznych rozbudziła nadzieje inwestorów na szybki powrót interwencji, stymulusów, dodruków itd. Komentowaliśmy już kilkukrotnie, że to w naszej ocenie marzenia ściętej głowy. Dalej uważamy, że nie zobaczyliśmy jeszcze końca bessy na giełdach, a obecne spadki mogą być zalążkami kolejnej fali spadkowej. Stąd w wybranych rozwiązaniach mieszanych utrzymujemy niskie zaangażowanie w akcje, czego najlepszym przykładem jest #PekaoKompas z dopiero co ściętą drastycznie częścią udziałową. 

„Cofkę” obserwowaliśmy również w ostatnich dniach na rynkach obligacji stałokuponowych. Widmo dalszych podwyżek stóp (powyżej tego co już zdyskontowane przez inwestorów) przyczyniło się zapewne do spadku cen papierów stałokuponowych. Uważamy, że pomimo dużego rozchwiania tego rynku, warto akumulować obecnie obligacje stałokuponowe w swoim portfelu. Mamy pozytywne nastawienie do strategii obligacyjnych, takich jak np. #PekaoDłużnyAktywny czy #PekaoObligacjiStrategicznych

Na koniec napomknijmy jeszcze o ekologii. Tym razem na przykładzie Dalekiego Wschodu. Fala gorąca uderza także w Chiny. Notowane temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Chińczycy spacerują po wyschniętym korycie rzeki Jangcy. Przymusowo ogranicza się zużycie energii w chińskich miastach i biznesach. Przykładowo wygaszane jest oświetlenie ulic, bądź stosuje się zakaz używania klimatyzacji w biurach, jeśli temperatura nie przekracza 27 stopni1. Przyroda nie zna granic. Niezależnie od układów geopolitycznych kraje będą miały na sobie coraz większą presję do łagodzenia zmian klimatu. Ba, jest to też świetny biznes i do tego ważne pole do technicznej rywalizacji. Stoimy na stanowisku, że energetyka, szczególnie ta odnawialna, jak i wiele innych związanych z ekologią biznesów, to kopalnia okazji inwestycyjnych,jeśli tylko wykaże się odpowiednią cierpliwość i odporność na duże wahania kursów spółek. Dlatego jesteśmy pozytywnie nastawieni do takich akcyjnych rozwiązań tematycznych jak #PekaoMegatrendy oraz #PekaoEkologiczny.  

 

1 https://www.ft.com/content/24c51304-ce7d-4df9-815d-52d14e23fa32

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowy-mi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emi-towane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.