Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 22.11.2022 r.

Pekao Tygodnik 22.11.2022 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku pauza w podwyżkach stóp procentowych, euro też bezradne wobec inflacji oraz promyki nadziei na rynkach ryzykownych aktywów.

Pobierz

Inflacja w strefie euro wzrosła w październiku do 10,6% r/r i jest zaledwie 0,9 p.p. niższa niż średnia dla całej Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na to, że mówimy tu o średniej. Rozbieżność inflacji w europejskiej wspólnocie walutowej jest ogromna pomiędzy krajami: Francja, Hiszpania - ok. 7% r/r, Niemcy, Austria - ok. 11%, po Litwę, Łotwę i Estonię z inflacją ok. 22%. Nie będziemy wnikać w szczegóły tych rozbieżności, bo składa się na nie mnóstwo elementów, od zależności energetycznych, przez strukturę rynku pracy, demografii, gospodarki, po decyzje wydatkowe polityków. Skwitujemy tylko krótko – samo posiadanie euro nie jest antidotum na dzisiejszą inflację. W tej inflacyjnej ciemności pojawiają się jednak pierwsze promienie światła. Po pierwsze, ceny dla producentów z miesiąca na miesiąc spadły bardzo mocno w Niemczech. We wrześniu były one 2,3% wyższe niż w sierpniu, ale w październiku spadły aż o 4,2% w porównaniu do września. To zasługa drastycznej przeceny na rynku kontraktów na gaz. Zapewne próżno oczekiwać poprawienia „na drugą nóżkę” i kolejnego spadku cen o takim zasięgu…, ale fala mrozu w tym roku przyszła wyjątkowo późno, magazyny w Europie są całkiem nieźle zapełnione, a meteorolodzy wróżą wyjątkowo łagodną zimę. Zobaczymy jak będzie, ale faktem jest, że warunki pogodowe w tych realiach geopolitycznych będą miały dużo większe niż w poprzednich latach przełożenie na sytuację gospodarczą i narrację rynkową. Niemieccy eksperci ostrzegają w swoich mediach o możliwości wystąpienia przerw w dostawie prądu w zimie. Już teraz przez Niemcy przetacza się fala protestów antywojennych podszytych wysokimi cenami energii.

Z dobrych wiadomości – ceny ropy znów flirtują z 80 dolarami za baryłkę. Jednak, nawet jeśli ceny paliw miałyby dalej spadać, bądź chociaż zatrzymać się przy obecnych poziomach, to zajmie to trochę czasu, zanim „przesiąkną” do statystyk inflacyjnych. Inflacja w Polsce jest wciąż uporczywa – wrosła 17,9% r/r i 1,8% m/m. Nas martwi bardziej ten miesięczny odczyt, bo w statystyce rocznej już dawno pogodziliśmy się z tym, że zobaczymy dwójkę z przodu. Tymczasem, członkowie RPP komunikowali w wywiadach w ubiegłym tygodniu, że nadszedł czas na pauzę w podwyżkach stóp procentowych. Dzieje się to na tle niedawno wystosowanego listu otwartego byłych prezesów NBP i byłych członków RPP, w którym to ostrzegali przed zbyt wczesnym gołębim zwrotem w polityce pieniężnej. Jednocześnie w ramach obecnej RPP trwa konflikt, w którym mianowani przez opozycję z ramienia Senatu członkowie RPP krytykują sposób prowadzenia polityki pieniężnej, opiniowania budżetu (RPP oceniła scenariusz dla budżetu w 2023 r. optymistyczniej niż Ministerstwo Finansów w swoich założeniach), a także pojawia się z ich strony zarzut o utrudnianie dostępu członkom Rady  do analiz NBP. Naszym zdaniem ciężko oczekiwać kolejnych podwyżek stóp procentowych w nadchodzącym roku wyborczym. Kluczowym parametrem mogącym wymusić zmianę stanowiska RPP jest wg nas kurs walutowy. Ostatnio polski złoty wykazał się dużą stabilnością, nawet w momencie dużych nerwów i braku jednolitego przekazu po tragicznych wybuchach w Przewodowie. Na pewno naszej walucie pomagało euro umacniające się do dolara amerykańskiego. Oczekujemy jednak dużej zmienności na parze EUR/USD, która może prowadzić do gwałtownych epizodów osłabiania się PLN. Pozostajemy zwolennikami stosowania dywersyfikacji walutowej.

Ryzyko powrotu ponad 5 zł za dolara jest tym bardziej wg nas realne, że amerykańscy decydenci monetarni dwoili się i troili w ostatnich dniach, by ostudzić oczekiwania inwestorów na zawrócenie polityki pieniężnej w USA na kurs łagodzenia. Przeciwnie, prezesi lokalnych oddziałów Fed, z Jamesem Bullardem na czele, dawali do zrozumienia, że jeden słabszy odczyt inflacji „wiosny nie czyni”. Ba, Pan Bullard rysował scenariusz, w którym stopy w USA miałyby dojść przynajmniej do 5% (dziś jest to 4%). Takie jastrzębie zrywy Fed i jego członków mogą wg nas jeszcze nieraz pokrzyżować nadzieje inwestorów na odwilż. My trzymamy się maksymy „nie walcz z Fedem”. A ten po zeszłym tygodniu dostał kolejne dane o tym, że aktywność gospodarcza nie chce hamować, a Amerykanie wciąż dużo wydają – w ujęciu m/m solidny wzrost sprzedaży detalicznej i jedynie kosmetyczne wyhamowanie produkcji przemysłowej. My z ostatnich przekazów Fedu czytamy, że walka z inflacją wymagać będzie pogorszenia na rynku pracy, spadku wartości aktywów gospodarstw domowych, by w efekcie spadła konsumpcja. Oznaczałoby to dalsze dociskanie pedału hamulca przez Fed – coś, o czym rynki wolałyby dziś nie słyszeć. 

Wg nas nie oznacza to jednak, że perspektywy dla ryzykownych aktywów, np. akcji, są jednoznacznie negatywne. Sam fakt, że nastroje giełdowe są skrajnie złe już jest w naszej ocenie argumentem dla byków. Pozytywnym zaskoczeniem było także omawiane tydzień temu spotkanie Xi Jinpinga i Joe Bidena, dające nadzieje na ocieplenie relacji Waszyngton – Pekin. Legendarni inwestorzy – Buffet i Munger – na czele Berkshire Hathaway najwyraźniej podzielają tę nadzieję. Opublikowane sprawozdania tego holdingu za trzeci kwartał ujawniły dużą inwestycję w akcje tajwańskiego producenta półprzewodników TSMC. Naszym zdaniem obecne ryzyko geopolityczne powinno coraz mniej odciskać się na notowaniach akcji. Do tego takie trudne okresy jak obecne są koniecznym mechanizmem samooczyszczającym dla rynków finansowych. Bessa wymiata biznesy oderwane od rzeczywistości, a przywraca przestrzeń na polu rywalizacji o kapitał dla tych o zdrowych fundamentach. Wreszcie, jeśli spojrzymy pod maskę indeksów giełdowych, to zobaczymy ogromne różnice na poziomie sektorowym. Patrząc na rynek amerykański, ponad 30% straty od początku roku wciąż widać w notowaniach spółek komunikacyjnych, IT, konsumenckich, czy szeroko pojętych nieruchomościowych. Ale już ceny akcji spółek ochrony zdrowia, przemysłowych, finansowych, czy materiałowych są „jedynie” 10% pod wodą. Wychodząc z bessy możemy zdziwić się, które cylindry w silniku pod maską pracują najwydajniej. 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.