Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 21.09.2023 r.

Pekao Tygodnik 21.09.2023 r.

Komentarze

Kiedy ropa drożeje, konsumenci się martwią, ale inwestorzy niektórych funduszy surowcowych - niekoniecznie… O cenach ropy, prognozach dla świata, stopach procentowych i – oczywiście - o funduszach – w tym wydaniu Tygodnika.

Pobierz
  • Stopy procentowe amerykańskiego banku centralnego Rezerwy Federalnej (Fed) pozostały bez zmian – zadecydował 20 września br. Komitet Otwartego Rynku Fed. Główna stopa pozostaje więc na poziomie 5,25 – 5,50% (po podwyżce o 25 bps z 27 lipca br.). Oczekiwania na utrzymanie relatywnie wysokich stóp przez dłuższy czas spowodowały - jeszcze przed decyzjami Fed – wyraźne umocnienie dolara oraz utrzymanie rentowności amerykańskich obligacji rządowych na poziomach bliskich tegorocznym rekordom.    
  • Tymczasem stopy zostały podwyższone w strefie euro. Warto przypomnieć, że właśnie także 20 września weszły w życie wcześniejsze decyzje EBC o podwyżce stóp: depozytowej do 4% a refinansowej do 4,50%. EBC utrzyma stopy na obecnym poziomi tak długo, jak to będzie potrzebne – zapowiadał cytowany przez agencję Bloomberga członek Rady Prezesów EBC, Villeroy z Banku Francji. Jeśli traktować tą wypowiedź jako wyraz szerszej opinii innych decydentów, to byłby to sygnał stabilizacji stóp (końca cyklu podwyżek?). Pożyjemy – zobaczymy…       
  • Stopy procentowe to jeden z tematów najnowszego raportu analitycznego OECD. Światowa gospodarka utrzyma wzrost, ale będzie on słaby – wynika z tych najnowszych prognoz OECD (źródło: https://www.oecd.org/economic-outlook/). Raport ten to z jednej strony szacunki przyszłych wskaźników makroekonomicznych, z drugiej zaś – opinie o tym, co powinni robić rządzący by sprawy poszły w lepszym kierunku. Rzućmy zatem okiem na niektóre wnioski analityków OECD. W najbliższym czasie tempo wzrostu osłabnie – sugerują ankietowe wskaźniki PMI, przywołane przez OECD. Inflacja konsumencka spada, ale pozostaje wysoka. Koszty pożyczania pieniędzy (finansowania) na świecie rosną, a dotyczy to zarówno kredytów dla firm, jak i hipotek. Sytuacja na rynku pracy lekko się pogarsza – słabnie tempo wzrostu wynagrodzeń i ubywa wakatów (wolnych etatów). Czynnikiem ryzyka pozostaje uporczywość inflacji. Niebezpieczeństwo stwarzają także zaburzenia na rynkach żywności i energii. Dalsze osłabianie koniunktury w Chinach może zaszkodzić światowej gospodarce. Polityka pieniężna (monetarna) banków centralnych powinna pozostać restrykcyjna. Problemem pozostaje utrzymanie wysokiego poziomu długu publicznego na świecie – jego ograniczanie to wyzwanie dla rządów. Tymczasem polityka fiskalna musi być gotowa na większe wydatki  - wynikające ze starzenia się społeczeństw. W prezentacji OECD, wśród państw, które czeka największa procentowo skala zwiększania wydatków (kosztów) na opiekę medyczną i emerytury kosztów wskazana została Polska. To, że na wykresie sąsiadujemy z USA, tym razem nie jest powodem do zadowolenia… Podniesienie tempa wzrostu gospodarczego na świecie w przyszłości wymagać będzie ambitnych (mówiąc po ludzku: trudnych…) reform strukturalnych. Realizacja celów ograniczania emisji dwutlenku węgla wymaga z kolei inwestycji w innowacje. Niczym wołanie na puszczy w coraz bardziej skonfliktowanym świecie brzmi apel OECD o zmniejszanie barier w handlu międzynarodowym...   
  • Utrzymanie wzrostu w gospodarkach na świecie jest bardzo ważne dla światowych rynków akcji. A inwestowanie w światowy rynek akcji umożliwia m.in. nasz fundusz Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny. Większość jego środków – nawet do 100% portfela - lokowana jest w starannie wybierane i monitorowane zagraniczne fundusze inwestujące w akcje na rynkach światowych. Benchmark to w 80 procentach jeden z wariantów indeksu MSCI World i 10% - MSCI Emerging Markets (pozostałe 10% to komponent płynnościowy portfela). Warto także przypomnieć, że możliwość inwestowania w wybrane segmenty światowego rynku akcji umożliwiają takie inne nasze fundusze o charakterze akcyjnym jak np. Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, czy tematyczne fundusze akcji jak np. Pekao Megatrendy, Pekao Akcji Dywidendowych, czy Pekao Ekologiczny. Z kolei inwestowanie na wybranych geograficzne obszarach umożliwiają takie fundusze o charakterze akcyjnym jak np. Pekao Akcji Europejskich czy Pekao Akcji Amerykańskich. Szczegółowe informacje o polityce inwestycyjnej tych funduszy oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w nie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl.       

  • Taktyczny sojusz saudyjsko – rosyjski zdołał na razie zaszantażować światowe rynki – po decyzjach o ograniczaniu wydobycia ropa podrożała. Co gorsza, rozczarowały także opisywane przez agencję Reuters prognozy wydobycia ze złóż łupkowych w USA (gdy cena ropy jest relatywnie wysoka bardziej sensowne staje się wydobycie także w tym, trudniejszym technologicznie, segmencie). I choć fundamenty światowej, mówiąc delikatnie - niezbyt mocnej, koniunktury na razie nie uzasadniały takiego ruchu, to mamy niestety ceny ropy na poziomach najwyższych od smutnej jesieni ubiegłego roku. W połowie tego tygodnia gatunek WTI był już blisko 92 USD/b, a Brent przebijał 95 USD/b. W ramach tzw. „dorabiania teorii” wskazywane są np. ostatnie lepsze od oczekiwań dane o produkcji i sprzedaży z Chin, tradycyjnie wskazywanych jako „pożeracza” świato-wych surowców (w tym właśnie ropy). Ale brutalna prawda jest tak, że – gdyby nie gra Moskwy i Arabii Saudyjskiej – pewnie takiej eskalacji cen byśmy nie obserwowali. To że Moskwa, niestety, umie grać cenami energii pokazały dramatycznie lata 2021 – 2022, a Saudowie chętnie widzą wzrost przychodów. Zwyżka cen sprowokowała podnoszenie ich prognoz. Sto dolarów za baryłkę pojawiło się np. w wywiadzie szefa koncernu Chevron dla Bloomberga. 

  • Inwestowanie na rynku ropy – pośrednio poprzez przede wszystkim tytuły uczestnictwa w zagranicznych funduszach surowcowych - umożliwia nasz fundusz Pekao Surowców i Energii. Patrząc przez pryzmat danych historycznych, właśnie taka pośrednia ekspozycja na surowce z grupy „energia” stanowiła ok. 30% całego portfela funduszu. Bardzo duże znaczenie miała właśnie ropa i jej pochodne – mowa o pośredniej ekspozycji na rynek ropy WTI, Brent, benzyny i diesla – łącznie ok. jednej piątej całego portfela. Fundusz inwestuje oczywiście także – pośrednio – poprzez tytuły uczestnictwa wspomnianych zagranicznych funduszy surowowych  - na rynku innych surowców (metale przemysłowe i szlachetne, towary rolne – roślinne i żywiec). Natomiast wycena j.u. naszego funduszu w 3 miesiące (15.06-15.09.2023) wzrosła o 4,8%, w 6 miesięcy (15.03-15.09.2023) zwyżkowała o 5,7%, ale w ciągu roku (15.09.2022 – 15.09.2023) spadła o 3,5%. Zmiana wyceny za 10 lat (13.09.2013 – 15.09.2023) to 0,5%. Te wyniki to także dobra ilustracja tego, co działo się z szeroko rozumianym rynkiem surowców przez te wszystkie lata. Oczywiście, przypominamy, że – także z uwagi na manipulacyjny charakter wzrostów – cena ropy może także gwałtownie spaść (co odbiłoby się na inwestycjach w ten surowiec), np. jeśli Amerykanie uznają, że co za dużo, to niezdrowo i zainterweniują. Szczegółowe in-formacje o polityce inwestycyjnej wspomnianego funduszu oraz ryzykach związanych z inwestowaniem znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl.                         

  • Oczywiście, wzrost cen ropy pobudza obawy o losy ścieżki dezinflacji. W sierpniu wzrost inflacji w USA był wszak „fundowany” przez podwyżkę cen na stacjach – benzyna w miesiąc podrożała tam o ponad 10%. Pamiętajmy jednak, że banki centralne nie mają bezpośredniego wpływu na ceny energii – podwyższanie stóp prowadzi co prawda do obniżenia popytu (co docelowo powinno schładzać ceny), ale wobec takich gierek, jak ta rosyjsko – saudyjska, nie ma to zastosowania… 

  • Tymczasem publikacje zharmonizowanych wskaźników inflacji za sierpień z Europy (via Eurostat) pokazały obniżenie inflacji HICP w strefie euro do 5,2% r/r, a w Polsce – do 9,5% r/r.  Podobne poziomy jak w Polsce obserwowane były na Słowacji i w Czechach, o kilka punktów wyższe na Węgrzech. Nasz wskaźnik był jednak nadal niemal dwa razy wyższy niż średnia dla strefy euro oraz cztery razy wyższy niż w Belgii, Danii czy Hiszpanii (źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/17524083/2-19092023-AP-EN.pdf/7b701ff5-0011-ccc9-8cde-9f559f345ce9). Tak więc – trzymajmy kciuki za spadek inflacji w kolejnych miesiącach. Czyli także za niższe ceny ropy… Bo, jak konstatowali wspomniani na początku analitycy OECD, inflacja spada, ale nadal jest za wysoka.  Do następnego tygodnia!        

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    Focus „Sytuacja na rynku Chin”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/focus-sytuacja-na-rynku-chin 
•    Komentarz „Niespodziewana mocna obniżka stóp”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/niespodziewanie-mocna-obnizka-stop 
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.