Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 21.03.2024 r.

Pekao Tygodnik 21.03.2024 r.

Komentarze

Nie samym Fedem rynki akcji żyją. A czym jeszcze?

Pobierz

I znowu komentarze szefa Fed były bodaj najważniejszym tematem dyskusji inwestorów na świecie. A my, o globalnych rynkach akcji, i bynajmniej nie tylko o stopach procentowych, rozmawiamy z Piotrem Stopińskim, Dyrektorem Zespołu Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych w Pekao TFI, zarządzającym m.in. funduszem Pekao Megatrendy. 

Komitet Otwartego Rynku (FOMC) Fed, zgodnie z oczekiwaniami, na posiedzeniu zakończonym 20 marca, pozostawił stopy procentowe w USA bez zmian. Ale zarówno komunikaty, jak i konferencja prasowa Jerome Powella, okazały się niezwykle interesujące. Oto bowiem okazało się, że – mimo wyższych od oczekiwań odczytów inflacji w USA w ostatnich miesiącach, z Fed nadal płyną sygnały podtrzymujące oczekiwania na trzy cięcia stóp w tym roku. Co jeszcze ciekawsze, nadzieje na utrzymanie tej ścieżki cięcia stóp podtrzymano choć jednocześnie zakomunikowano, że członkowie Komitetu Otwartego Rynku Fed znacząco podwyższyli oczekiwania co do tempa wzrostu amerykańskiego PKB w tym roku. Mediana tych oczekiwań wzrosła z prognozowanych raptem jeszcze  w grudniu +1,4% do + 2,1% obecnie.  To, co prawda, oczywiście nadal oznacza osłabienie wobec tempa ostatnio obserwowanego w poprzednich kwartałach 2023, ale byłoby hamowaniem znacznie łagodniejszym, niż można było oczekiwać po gospodarce działającej przy tak wysokich stopach procentowych. Wzrost PKB na lata 2025 – 2026 wspomniani decydenci szacują na 2%  rocznie, co również byłoby niezłym wynikiem jak na olbrzymią, rozwiniętą gospodarkę. Ale, coś za coś – jak wynika z narracji po tym arcyciekawym wydarzeniu, w kolejnych latach – trzeba liczyć się z tym, że kolejne obniżki stóp będą jednak nieco mniejsze niż oczekiwano wcześniej. Pierwsze reakcje rynków akcji – nie tylko w USA – były pozytywne. Ale rynki akcji nie tylko Fedem żyją... A o koniunkturze na giełdach decydują także inne sprawy. I o tym – już teraz - z naszym Gościem…  

- Tak jak Państwu mówiłem, jest z nami Piotr Stopiński. Piotrze, rozmawiamy właściwie tuż po bardzo ważnym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) Fedu. Jego członkowie oczekują teraz wyższego, niż prognozowano jeszcze raptem w grudniu zeszłego roku, wzrostu gospodarczego w USA - na bieżący rok ta mediana oczekiwań do teraz 2,1%. Jednocześnie oczekują dobrego wzrostu w kolejnych dwóch latach - po 2% rocznie i znowu – równocześnie - mimo lekkiego rozczarowania wyższą inflacją w ostatnich miesiącach, została podtrzymana ścieżka trzech obniżek stóp w bieżącym roku. Co ten cały galimatias dla Ciebie, jako zarządzającego funduszami akcji zagranicznych, oznacza właśnie dla rynku akcji, albo co może oznaczać?   

- „Wydaje mi się, że tak naprawdę Chairman Powell zakomunikował, że nie spodziewa się recesji w tym roku. Myślę, że istotną rolę teraz będzie przybierało to, czy - oprócz danych makroekonomicznych - tak naprawdę zobaczymy pozytywy w postaci braku zdecydowanego spowolnienia w wynikach firm. Giełda podąża za prognozowanymi zyskami i korekty najwyżej weryfikują jakby te wszystkie szacunki. Natomiast w takim układzie sił, gdzie inflacja jest, ale nie jest już uporczywa na wysokim poziomie, natomiast mamy prawidłowy wzrost gospodarczy w postaci pozytywnych wzrostów PKB, oznacza, że możemy być w takim miejscu, który jest dosyć - w mojej ocenie - dobry dla rynku akcji. Problemem na razie pozostaje wyższa wycena od historycznych norm na rynku amerykańskim.” 

…- no właśnie, pytanie jest jeszcze takie, czy te wzrosty, które trwały w roku dwudziestym trzecim i teraz - w tych pierwszych miesiącach roku dwudziestego czwartego -  czy nie skonsumowały  aby za wiele dobrych scenariuszy. Rynki akcji rosły mocno. Giełda amerykańska, chociażby mierzona wskaźnikiem S&P 500, biła rekordy wszechczasów. To wszystko fajnie, ale skumulowała się konsumpcja wielu dobrych scenariuszy. Czy nie za dużo tego dobrego? Czy nie za dużo jest w tych wycenach? Jak mówiłeś - te wyceny są wysokie.

- „Jak powiedzieliśmy, są powyżej historycznych średnich, więc oczekiwania są takie, że zyski „muszą nadgonić”. Mam nadzieję że więcej dowiemy się o tym w zbliżającej się sesji wynikowej, która - de facto - w Stanach zaczyna się za niespełna miesiąc. To jest zawsze podstawa do w miarę szybkiej weryfikacji przez zarządy firm swojej oceny mijającego roku. Tak naprawdę w tych pierwszych czterech miesiącach - mówię tutaj o firmach głównie notowanych w Stanach - mamy dwie duże deklaracje odnośnie prognoz. Pierwszy termin to oczywiście koniec stycznia i początek lutego – „review” poprzedzającego roku i wstępne oczekiwania, co do zbliżającego się roku. I - de facto – po dwóch - niecałych trzech miesiącach - już od razu „update” w postaci wyników za pierwszy kwartał. No i też to jest dobra okazja, żeby - w razie czego - zrewidować swoje szacunki na zbliżający się rok. Liczę że da nam to jakieś rozstrzygnięcia, ponieważ, w tym momencie, giełda - tak jak wspomniałeś - skonsumowała dosyć dużo różnych wiadomości, natomiast to, na co my zawsze zwracamy uwagę to to, że żyjemy w takim okresie, kiedy też dosyć dużą rolę i w trakcie pandemii i po niej odgrywa geopolityka”. 

- W naszej globalnej strategii akcyjnej miejsce szczególne zajmują megatrendy. Już niedługo, w czerwcu, fundusz Pekao Megatrendy będzie świętował pięciolecie swojej działalności. Co, w tym globalnym biznesie, w bieżącym roku kalendarzowym - w tych pierwszych miesiącach - uważasz za najciekawsze dla szeroko rozumianych megatrendów? 

- „W moim przekonaniu istotną rolę cały czas odgrywa narracja odnośnie sztucznej inteligencji, postępów jeśli chodzi o potencjał obliczeniowy ale także zastosowania. Myślę że ostatnie zapowiedzi jednego z prezesów, w tym wypadku najważniejszej firmy, która - można powiedzieć - dzisiaj rozdaje karty, jest przyczynkiem do kolejnych oczekiwań. Że - tak naprawdę - o ile, nazwijmy to tak, technicznie, sprzętowo jesteśmy przygotowani na skokowy wzrost mocy obliczeniowej i w związku z tym jej wykorzystanie, to też trzeba pamiętać o tym, że sam sprzęt to jedno, natomiast zastosowania będą w formie programów, opracowań algorytmów. I tego oczekujemy w dalszej części roku, ponieważ myślę, że jeśli dzisiaj inżynierowie zrozumieją, jaki mają zasób – czyli, mówiąc tak kolokwialnie, jak daleko ten samochód może pojechać, to wtedy będą mogli dobrać odpowiednie wyposażenie” 

- Proszę Państwa, naszym gościem był Piotr Stopiński, a o megatrendach właśnie z Piotrem, będziemy mogli rozmawiać już wkrótce. Szerzej o megatrendach - jako zjawisku biznesowo – socjologicznym, ale także oczywiście o naszym funduszu i pięcioleciu, już niedługo w kolejnych wydaniach Tygodnika. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Piotrowi, dziękuję Państwu! 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.