Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 21.02.2023 r.

Pekao Tygodnik 21.02.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku przyglądamy się m.in. jaki wpływ miały najnowsze dane ekonomiczne na rynek.

Pobierz

➔ 0,2 punktu procentowego. O tyle wyższa od prognoz była inflacja CPI w USA za styczeń. To wystarczyło, by skutecznie popsuć dobry nastrój na giełdach i na amerykańskim rynku obligacji. Poziom inflacji CPI spadł tylko do poziomu 6,4% zamiast do oczekiwanego poziomu 6,2 %. Inflacja bazowa również była wyższa niż oczekiwano. Po mocnych danych z rynku pracy w USA, o czym wspominaliśmy w poprzednim tygodniku, był to kolejny sygnał, że należy z dystansem podchodzić do oczekiwań szybkiego zwrotu na stopach ze strony Fedu. Nie był to wymarzony tydzień dla optymistów na globalnym rynku akcji, tym bardziej, że kolejne informacje płynące z rynków mogły być paliwem dla jastrzębiej narracji Fed, której pierwsze sygnały mieliśmy okazje odnotować, ale o tym później.

➔  W środę siłę amerykańskiego konsumenta potwierdziły informacje o sprzedaży detalicznej, która w styczniu wzrosła miesiąc do miesiąca o 3 proc. Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej spadła o 1,1 proc. Te dane okazały się dużo lepsze niż prognozy mówiące o wzroście 1,8 procent. Pełen obraz danych w USA uzupełniają informacje opublikowane w czwartek, czyli dane o inflacji PPI (przypomnijmy, że chodzi o ceny dóbr produkcyjnych) i w tym przypadku różnica była zauważalna, ponieważ oczekiwano poziomu 5,4% r/r, a faktyczna wartość była na poziomie 6%.

➔ Po takiej serii silnych danych z amerykańskiego rynku, nie musieliśmy długo czekać na wypowiedzi ze strony przedstawicieli banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Prezes Banku Rezerw Federalnych w Cleveland Loretta Mester powiedziała, że widzi „przekonujące argumenty ekonomiczne” przemawiające za wprowadzeniem kolejnej podwyżki o 50 punktów bazowych, a prezes z St. Louis, James Bullard, powiedział, że na najbliższym posiedzeniu Fed w marcu jest bliższy poparcia właśnie takiej podwyżki a nie skromniejszej o 25 pb.

➔ W ciągu miesiąca rynek zmienił swoje oczekiwania z jeszcze jednej podwyżki stóp w tym roku o 25 pb. w marcu, do trzech podwyżek o około 75 pb. do czerwca, czego efektem była zmiana zachowania się dolara. Wcześniej od kilku miesięcy dolar okazywał słabość, teraz się umacnia dopasowując się do nowej rzeczywistości. Według nas umocnienie dolara może mieć swój finał po zakończeniu cyklu podwyżek stóp w USA, rozpoczynając tym samym dłuższy okres spadku jego siły.

➔ Wydaje się, że z punktu widzenia reakcji rynków, najważniejszym aktualnie pytaniem nie jest kwestia czy podwyżki zakończą się w marcu, czy potrwają do czerwca. Najistotniejsze pytanie dotyczy tego jak długo pozostaną na wyższym poziomie. Warto przypomnieć, że neutralny poziom stóp procentowych w USA, pozwalający rozwijać się gospodarce zgodnie z potencjałem, wynosi około 2-2,5%. Zatem podwyższone stopy przez dłuższy czas mogą nieść za sobą ryzyko poniesienia większych konsekwencji.

➔ W zeszłym tygodniu mieliśmy również festiwal informacji z naszego rodzimego podwórka. Przykładem informacji, które nie były dużym zaskoczeniem, okazały się opublikowane przez GUS dane o inflacji konsumenckiej za styczeń. Kierunek okazał się zgodny z oczekiwaniami, inflacja w styczniu była wyższa od grudniowej, ale jednocześnie niższa od prognoz ekonomistów. W styczniu inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 17,2% rok do roku. Konsensus zakładał 17,6%. Przypomnijmy, że w grudniu było to 16,6%. Zgodnie z przewidywaniami rynkowymi inflacja w lutym może jeszcze mieć tendencję wzrostową, po czym w kolejnych miesiącach w wyniku wysokiej bazy oraz wyraźnych sygnałów dezinflacyjnych oczekiwany jest jej stopniowy spadek. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zachowanie się obligacji na rynkach bazowych oraz informacje lokalne sprzyjały ochłodzeniu sentymentu do polskich obligacji. W efekcie tego rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wzrosły o niecały 1 pp. od początku lutego, do poziomów około 6,5%. Miało to niewielki wpływ na wyceny naszych funduszy dłużnych krótkoterminowych i nieco większy na fundusze obligacyjne z dłuższym duration1

➔ Traktujemy ten ruch na rentownościach jako naturalną korektę, szukając szansy do zwiększenia efektywności wyniku naszych funduszy dłużnych. Warto przypomnieć, że na rynkach mieliśmy znaczne spadki rentowności na obligacjach skarbowych, w zasadzie od października 2022 roku. Ze względu na wciąż otwarte pytanie dotyczące tego czy wygra scenariusz recesyjny, który w ostatnim tygodniu wrócił na parkiety, czy może jednak szybkiej dezinflacji z finalnym miękkim lądowaniem, cały czas „chcemy chodzić w jak najlepiej skrojonym garniturze”, w którym każda z tych klas funduszy znajdzie swoje zastosowanie wzajemnie się wspierając w przypadku realizacji jednego z tych scenariuszy.

➔ W czwartek przed południem poznaliśmy opinię rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE ws. wynagrodzenia dla banków za okres korzystania z kapitału w przypadku unieważnienia umów o kredyty frankowe. Podsumowując w dwóch słowach, odsetki za czas, gdy kredytobiorca korzystał z kredytu, który później został unieważniony, nie należą się. Decyzja ta była źródłem kolejnej w ostatnim czasie przeceny akcji banków. Na rodzimy parkiet oraz kurs złotego cały czas presję wywiera kolejny odcinek serialu „Świat wg KPO”. Na razie nie jest znany scenariusz ostatniego odcinka.

➔ Krajobraz wydarzeń rynkowych przeplatają cały czas tematy geopolityczne, których niestety wpływu na rynki nie da się oszacować. Z jednej strony na linii USA-Chiny jesteśmy świadkami wzajemnych oskarżeń o naruszenie międzynarodowych norm, z drugiej strony rocznica agresji na Ukrainę wpływa na wzrost niepokoju podsycany nowymi informacjami o planowanym zwiększeniu aktywności militarnej przez agresora. Prezydent USA z pewnością zaskoczył wszystkich wizytą w Kijowie, ale nowe spekulacje na temat dalszego rozwoju wydarzeń z pewnością pojawią się dopiero po przemówieniach Bidena i Putina. Obaj, jakże różni prezydenci, przemawiać będą w tym samym dniu. Biden w Warszawie, a Putin w Moskwie. Niestety nie da się wykluczyć ryzyka eskalacji konfliktu, o czym informują analitycy wojskowi.

➔ Podsumowując te wszystkie wydarzenia, nadal co do rynku akcji zachowujemy wstrzemięźliwość. Strategicznie znajdujemy jednak dla nich miejsce w portfelu inwestycyjnym, uważając, że wraz z upływem czasu, długoterminowo, to właśnie akcje  mogą zapewnić najskuteczniejszą ochronę przed inflacją, która może zostać z nami na wyższych poziomach przez dłuższy czas. Z punktu widzenia cyklu, w którym się teraz znajdujemy, pojawia się wg nas przestrzeń dla obecności w portfelu naszych funduszy z dłuższym duration np. #PekaoDłużnyAktywny. Cały czas preferujemy ze względu na najlepszą relację zysku do ryzyka, fundusze krótkoterminowe, których portfele oparte są o dług zmiennokuponowy różnej maści – skarbowy, korporacyjny, samorządowy. Przypomnijmy, że zmiennokuponowe obligacje są szeroko reprezentowane np. w #PekaoKonserwatywnyPlus, #PekaospokojnaInwestycja, #PekaoObligacjiSamorządowych.

➔ Z wielką przyjemnością dzielimy się z Państwem informacją, że do ośmiu nominacji dołączyliśmy dwie nagrody ALFA, które otrzymały nasze fundusze: Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO - najlepszy fundusz w kategorii „polskich papierów dłużnych długoterminowych” oraz Pekao Stabilnego Wzrostu - najlepszy fundusz w kategorii „stabilnego wzrostu”. Warto również dodać, że wszystkie zarządzane przez nas fundusze PPK otrzymały najwyższą notę w rankingu analiz.pl stawiając Pekao TFI na pierwszym miejscu w Polsce.    

 

1 Duration (pol. duracja) – gdzie jednostką miary jest czas, w latach. Duracja wskazuje na średni ważony przepływami odsetkowymi okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z obligacji. W wielkim uproszczeniu jest to średni okres zwrotu, po jakim odzyskamy pieniądze włożone do danej inwestycji. Im „wyższa” duracja (czym dłuższy średni okres zwrotu zainwestowanych środków), tym zazwyczaj większe wahania ceny obligacji. Obligacje z „wyższą” duracją oferują zazwyczaj większą rentowność. Z drugiej strony duracja po modyfikacji (skorygowaniu o rentowność) jest miarą wrażliwości zmian ceny obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Określenie tego pozwala na uporządkowanie obligacji ze względu na ryzyko stopy procentowej. Im dłuższe duration tym większa zmiana ceny danej obligacji przy zmianie poziomu stóp, wg zasady: stopy rosną – cena obligacji spada i odwrotnie. 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.