Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 20.12.2022 r.

Pekao Tygodnik 20.12.2022 r.

Komentarze

Tygodnik poświęcamy sztucznej inteligencji, pół-procentowej akcji banków centralnych, chińskiej epidemii i europejskiemu podatkowi od dwutlenku węgla.

Pobierz

➔ Mundial skończony, święta za pasem, to zostaje tylko zaczerpnąć pigułkę informacji przed okresem odpoczynku. Rok zamykamy przy tym samym czynniku, który przez ostatnie 12 miesięcy miał dominujący wpływ na rynki finansowe i zapewne też wyznaczy rytm w 2023 r. Mowa oczywiście o polityce pieniężnej. Za nami tydzień banków centralnych działających w trybie „pół procenta”. Bank Anglii, Narodowy Bank Szwajcarii, Europejski Bank Centralny i amerykańska Rezerwa Federalna – wszystkie te banki centralne podniosły w ubiegłym tygodniu stopy procentowe o pół punktu procentowego. Najbardziej jastrzębi w swoim przekazie był największy „spóźnialski” wśród głównych banków centralnych - EBC, wskazując na konieczność dalszego mocnego zacieśniania monetarnego. Nie wspominamy tu o oczywistym renegacie – Banku Japonii, który pod prąd globalnym tendencjom utrzymuje stopy procentowe wciąż na ujemnym poziomie. 
➔ To, czy w przyszłym roku banki centralne poprą słowa działaniami, czy może okażą się tylko „mocne w gębie”, będzie miało decydujące znaczenie dla koniunktury na rynkach i w gospodarce. Zdaje się, że przechodzą dotychczasowe szoki inflacyjne – od odroczonych zakupów w covidzie, przez zaburzone łańcuchy dostaw, po wybuch wojny w Ukrainie. Tylko wysokie ceny zaczęły już napędzać wzrosty kolejnych cen. Inflacja się rozlała. I wielkim znakiem zapytania jest to, jak długo będzie przefiltrowywać się przez gospodarcze tryby oraz jak odporna będzie ona na studzenie gospodarek przez banki centralne. Dane z ostatniego tygodnia są obiecujące – hamuje wzrost cen zarówno dla producentów, jak i konsumentów. W USA mieliśmy piąty z rzędu spadkowy odczyt inflacji konsumenckiej. W Niemczech większy od oczekiwań analityków spadek inflacji cen producentów. 
➔ Naszym bazowym scenariuszem jest hamowanie inflacji, ale utrzymanie się dynamiki cen na znacznie podwyższonym poziomie - zdecydowanie wyższym niż przed pandemią oraz niż ten dopuszczalny przez mandaty banków centralnych. Nie możemy jednak wykluczyć, że wzrost cen okaże się znacznie wolniejszy niż dziś prognozują ekonomiści. Wystarczy, że banki centralne „przedobrzą” i doprowadzą swoimi działaniami do tzw. twardego lądowania gospodarki, czyli zbicia inflacji za cenę recesji. Choć byłby to scenariusz pewnie bolesny dla rynku pracy, rynku nieruchomości, czy giełd…, to jednocześnie mógłby to być mocny impuls do wzrostu cen obligacji skarbowych.  
➔ W Polsce zdaje się powrócił stary, dobry sezon grypowy. Tymczasem w Chinach… - mogłoby się to wydawać nieprawdopodobne, ale dziś, prawie trzy lata od początku pandemii, inwestorzy na całym świecie zadają sobie pytanie, na ile Państwo Środka ugnie się pod najnowszą falą zachorowań na COVID. Tak jak ciężko było doszukiwać się logiki w odrzucaniu przez Pekin skuteczniejszych szczepionek z Zachodu oraz przedłużaniu miesiącami ostrych lockdownów, tak teraz niełatwym do wytłumaczenia w racjonalny sposób jest odejście od polityki zero-COVID dosłownie z dnia na dzień. Widzimy powtarzające się doniesienia o deficycie leków w aptekach oraz niemożności wykonania testów. Z przemysłu docierają sygnały o masowych zwolnieniach chorobowych oraz pracownikach już teraz wyjeżdzających z miast na prowincję przed nowym chińskim rokiem (22 stycznia 2023). Brakuje wiarygodnych danych o skali zarażeń, ale mozaika informacji sugeruje, że mamy do czynienia z eksplozją epidemii. To, z gospodarczego punktu widzenia, może spowodować nasilenie zatorów w łańcuchach handlowych, a te z kolei, ograniczając podaż towarów, mogą podsycać inflację. Nadzieja w tym, że fala zarażeń nowymi wariantami wirusa okaże się krótkotrwała i delikatna.
➔ Chiny złożyły zażalenia na USA w Światowej Organizacji Handlu odnośnie embarga na eksport do Chin półprzewodników najnowszej generacji. Wcześniej Pekin podważał cła na aluminium i stal nałożone przez administrację Donalda Trumpa. Nie spodziewamy się, by dysputa w Światowej Organizacji Handlu miała odmienić oblicze wojen handlowych i technologicznej rywalizacji obydwu krajów. Niemniej jednak dostrzegamy potencjalnie ciekawy rozwój sytuacji, w którym międzynarodowe organizacje mogą zacząć stawać po stronie Chin. Co wtedy zrobi Waszyngton?
➔ Unia Europejska uchwaliła wprowadzenie pierwszego na świecie cła od śladu węglowego. Importowane towary będą podlegać opodatkowaniu, którego wysokość uzależniona będzie od ilości gazów cieplarnianych wyemitowanych przy ich produkcji. Podatek ma wyrównać konkurencyjność produktów importowanych oraz tych produkowanych wewnątrz UE zgodnie ze standardami ochrony środowiska. Nowy podatek ma wejść w życie od października 2023 r. To długa droga, szczególnie patrząc jak silną krytykę partnerów handlowych już teraz wywołały te plany. Niemniej jednak jedno pozostaje jasne – kwestie ekologii i biznesu stają się coraz silniej splątane. 
➔ W ostatnich dwóch tygodniach zawrzało wokół sztucznej inteligencji - za sprawą dostarczanego przez firmę OpenAI ChatGPT czatu opartego o uczenie maszynowe, który nie dość, że sprawnie konwersuje, to bez problemu napisze wiersz, wypracowanie, czy rozwiąże większość zadań z pracy domowej. Świat akademicki szybko zwrócił uwagę na ryzyko nadużywania tego narzędzia przez studentów. Myślę, że wielu z Państwa może też od najmłodszych członków swojej rodziny, tych w wieku szkolnym, usłyszeć wkrótce (o ile już nie usłyszeliście) właśnie o ChatGPT. Sztucznej inteligencji daleko może jeszcze do inteligencji, ale nie da się ukryć, że w tej dziedzinie obserwujemy ogromne postępy w ostatnich latach. Jest to też żyzne pole okazji inwestycyjnych. Tylko jak mądrze wybrać firmy, które są w tym dobre? Przecież nikt nie chce się „nadziać” na PR-owy trick – tak jak w hossie internetowej była mania na wszystko z .com w nazwie, tak teraz podobne ryzyka mogą wg nas czyhać przy spółkach dodających do nazwy .ai. Żeby było trudniej, wiele obiecujących firm, pracujących nad sztuczną inteligencją, nie trafia na giełdę, bo już wcześniej jest przejmowana przez fundusz Venture Capital albo przez inną dużą firmę. Tak np. OpenAI, twórca ChatGPT jest własnością m.in. Microsoftu. Moloch Billa Gates’a jest jednym z głównych inwestorów oraz dostarcza architekturę serwerową. Okazuje się więc, że jednym ze sposobów inwestowania w najnowsze technologie może być trzymanie się już ugruntowanych liderów branżowych. Wg nas jest to relatywnie mniej ryzykowne podejście do tego tematu. 
➔ Na koniec, w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z Pekao TFI,składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy wspaniałego czasu i zapraszamy na otwarcie nowego roku, oby lepszego inwestycyjnie, już 3 stycznia, na pierwsze wydanie Tygodnika w 2023 r.!

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.