Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 15.11.2022 r.

Pekao Tygodnik 15.11.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in.: relacje Waszyngton - Pekin, ryzyko deflacji w Chinach i ocena ostatniego odbicia rynków finansowych.

Pobierz

Miała być wielka czerwona fala, a wyszedł mały plusk. W wyborach połówkowych do Kongresu Stanów Zjednoczonych, identyfikowana kolorem czerwonym partia Republikanów zdobyła znacznie mniejsze poparcie, niż wskazywały jeszcze tydzień temu sondaże. Przede wszystkim nie zdobyli większości w Senacie, nad którym kontrolę zachowują niebiescy Demokraci. Ba, może okazać się, że po 6 grudnia (dogrywka wyborów w stanie Georgia) Senat będzie bardziej niebieski niż przed wyborami. Można też powiedzieć, że Demokraci wygrali w wyścigu o funkcje gubernatorów stanowych. Co prawda, w końcowym rozrachunku to opozycja trzyma większość stanów (25 vs. 24), ale Demokraci w tych wyborach bardzo skrócili dystans, wyrywając z rąk Republikanów dwa stany w tej statystyce. Nie rozstrzygnięto jeszcze wszystkich wyścigów do Izby Reprezentantów, ale wszystko wskazuje na to, że kontrolę nad nią przejmą Republikanie. Jednakże wygląda jednocześnie na to, że żadna ze stron nie będzie miała wystarczającej przewagi mandatów by jednostronnie forsować ustawy wymagające 3/5 głosów w Izbie Reprezentantów. 

Co możemy dla siebie wyciągnąć z analizy wyników wyborczych za Atlantykiem? Po pierwsze, że inwestowanie pod wydarzenia polityczne jest obarczone ogromną niepewnością i to raczej gra dla bardzo świadomych spekulantów. Naszym zdaniem lepiej jest po prostu inwestować długoterminowo, nie dając się oczarować syrenim śpiewem sondaży, prognoz, czarnowidztwa, czy hurraoptymizmu. Po drugie, można spodziewać się z grubsza kontynuacji obranego przez Biały Dom kursu. Kontrola nad Senatem pozwala Demokratom na nominowanie sędziów, ustalać porządek legislacyjny oraz zachować pełną kontrolę nad składem administracji wykonawczej w Białym Domu, czyli nad odpowiednikiem naszych ministrów. Po trzecie, kurz po tych wyborach pewnie szybko opadnie, a rynki finansowe zaczną rozmyślać o tym, jak będą za 2 lata wyglądać wybory prezydenckie oraz do Kongresu (wtedy 1/3 senatorskich posad będzie w rękach wyborców i wszystkie mandaty do Izby Reprezentantów). Zapowiada się znów na wyścig Biden - Trump, choć tu też czekają na nas potencjalne zaskoczenia. Wsparcie Trumpa okazało się niewystarczające, by przeważyć w obecnych wyborach, co stawia pod znakiem zapytania jego szanse za dwa lata. Spodziewamy się, że po drodze zobaczymy ostre starcia w czerwonym obozie, m.in. na linii senatora DeSantis z Florydy i Trumpa. 

Wychodząc stąd na geopolitykę odnotujmy, że doszło do spotkania Joe Bidena z Xi Jinpingiem. Być może jest to pierwszy mały krok w kierunku deeskalacji napiętych relacji i uniknięcia długiej zimnej wojny. A może okaże się to tylko symbolicznym spotkaniem. Nam niestety bliżej do tej drugiej interpretacji. Amerykański elektorat wymaga od polityków ostrego stanowiska wobec Chin. Dopiero co USA nałożyły na swoje firmy półprzewodnikowe zakaz eksportu zaawansowanych technologii do Chin. Biały Dom naprowadza też na ten kierunek swoich sojuszników. Nie wspominając o tajwańskiej kości niezgody. Ambicje Chin rosną, trudno więc, by nie nasilało się iskrzenie na arenie międzynarodowej.

Zostając w Państwie Środka odnotujmy jeszcze, że choć Pekin nie zakończył polityki „zero covid”, to jednak znacz-nie poluzował restrykcje, m.in. otwierając dużą część połączeń lotniczych. Do tego Komuniści zdają się łagodzić swoje podejście do sektora nieruchomościowego, który po spektakularnych bankructwach, w tym Evergrande, tkwi w zapaści. Delewarowanie tego sektora jest procesem, którego nie da się szybko rozwiązać. Naszym zdaniem, Pekin wykorzysta sytuację politycznie, by „ukrócić kapitalistyczne ekscesy deweloperów” i przejąć kontrolę nad tym kluczowym obszarem gospodarki, ale jednocześnie nie dopuści do rozlania się na resztę gospodarki. Chińczycy też odrobili lekcje z bankructwa Lehman Brothers. Może to dziwić, ale dla Chin dziś większym zmartwieniem wg nas jest ryzyko deflacji, a nie  inflacji. Stąd oczekujemy kolejnych dawek stymulacji w chińskiej gospodarce. Z inwestycyjnego punktu widzenia problemem jest waluta – juan stracił cały tegoroczny blask w ostatnich miesiącach, znacznie osłabiając się do USD. Obawiamy się, że to jeszcze może nie być koniec deprecjacji CNY, a to z kolei może jeszcze odstraszać kapitał zagraniczny. 

Odnotujmy też, że odczyt inflacji w USA zaskoczył ekonomistów i rynki finansowe. Wolniejszy od oczekiwań wzrost cen – 7,7% vs. oczekiwane 8,0% – momentalnie rozpalił nadzieje na złagodzenie polityki pieniężnej w USA. Reakcja rynkowa była bardzo szeroka – taniał dolar, drożały obligacje i akcje, w górę szły ceny złota. Pokazało to, jak wiele dziś wisi na decyzjach Jerome Powella i spółki. Naszym zdaniem przedwcześnie na ogłaszanie końca inflacji, końca podwyżek stóp procentowych i końca bessy. Słabszy dolar oznacza dla Amerykanów podbicie inflacji. Wyższe notowania na giełdach wspierają konsumpcję. W obydwu obszarach jest to naszym zdaniem nie w smak Rezerwie Federalnej. Mantra „nie walcz z Fedem” dalej wg nas obowiązuje. Pozostajemy więc jeszcze w naszym niedźwiedzim trybie, optymizm wstrzymując do czasu, aż zobaczymy jasne sygnały ostudzenia na rynku pracy. Niech jednak ostatni tydzień będzie przestrogą dla tych, którzy myślą, że „wyczują odpowiedni moment wejścia w rynek”. W zaledwie kilka sesji można przeoczyć kluczowy ruch rynkowy, który potem w perspektywie lat może odpowiadać za ogromną część rezultatów. Stąd zachęcamy, by nie siłować się z rynkiem, a zamiast tego postawić na cierpliwość i strategię.  

Korci mnie, by zagłębić się w głośne wydarzenie, jakim było bankructwo kryptowalutowej giełdy FTX i „zniknięcie” depozytów klientów…, ale się powstrzymam. Powiem tylko, że w świat kryptowalut to cały czas „dziki zachód”, na którym ciężko mówić o ucywilizowanych zasadach gry. Ale zaryzykuję też, że właśnie przez takie skandale w końcu dojdzie do uregulowania tego rynku. Co jest dla nas dziś bardzo ważne, to że pomimo sporej skali, perypetie na rynku krypto nie przekładają się specjalnie na klasyczne kategorie inwestycyjne.

Zamiast przy krypto, skończmy przy stopach procentowych w Polsce. Te, po zeszłotygodniowym posiedzeniu RPP, pozostają bez zmian. Jak widać po kursie walutowym, dużo większą wagę miały czynniki globalne, niż lokalne. Nos podpowiada nam, że to jeszcze nie koniec słabości PLN do USD, a notowania powyżej 5 zł za dolara mogą jeszcze wrócić. Jak będzie? Zobaczymy.  

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.