Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 13.06.2023 r.

Pekao Tygodnik 13.06.2023 r.

Komentarze

Czy Fed zrobi sobie przerwę? Jak wysoko poleci jeszcze EBC? Co musi się wydarzyć, by stopy procentowe w Polsce zaczęły spadać? No i co na to wszystko rynki akcji?

Pobierz
  • Z jednej strony – trwające od jesieni 2022 r., mocno szarpane, ale jednak wyraźne wzrosty na wielu rynkach akcji. Ale i olbrzymie zróżnicowanie stóp zwrotu. Technologiczna euforia dystansująca szerszy rynek.  Z drugiej strony – sygnały słabnięcia koniunktury hamowanej przez podwyższone i podwyższane stopy procentowe banków centralnych. Ostatnio – wreszcie spadająca, ale nadal wysoka inflacja. Ale - jednocześnie  – nadzieje na ożywienie gospodarcze już w 2024 roku. O ile oczywiście inflacja faktycznie spadnie wyraźniej. To warunek redukcji stóp procentowych i niższych kosztów kredytów. Oj, dużo dylematów przed inwestorami tuż przed połową czerwca 2023 roku. A dylematy te muszą rozstrzygać także bankierzy centralni, którzy w połowie czerwca mogą znowu nadać ton światowym rynkom. O kilku wybranych powodach inwestycyjnych rozterek – w nowym wydaniu Tygodnika Pekao. Zapraszam, Łukasz Kwiecień, Pekao TFI.
  • Zacznijmy od naszych portfeli. Stopy procentowe w Polsce mogą zacząć spadać, gdy inflacja obniży się poniżej 10% r/r (ostatnie dane wstępne za maj pokazały 13% r/r), a prognozy na kolejne kwartały pokażą dalsze jej obniżanie. Jednocyfrowa inflacja roczna może pokazać się nawet już we wrześniu tego roku – to podstawowe wnioski, jakie można wyciągnąć z wielotematycznej konferencji prasowej prezesa NBP 7 czerwca, po posiedzeniu RPP. Stopy nie uległy zmianie (główna to nadal 6,75%). Ale, jak głosi oficjalny komunikat Rady, „powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”
  • Tak jak mówiliśmy o tym już wcześniej - naszym zdaniem, perspektywy spadku inflacji w Polsce są realne, ale długoterminowo wskaźnik inflacji może przez dłuższy czas utrzymywać się na poziomach wyższych od niektórych oczekiwań i powyżej górnego ograniczenia celu RPP/NBP. W naszej opinii, może to być przez dłuższy czas pułap rzędu 4-5%. I warto oswoić się z tą myślą, bo mogą być to inne warunki niż te, do których przyzwyczailiśmy się przez wiele lat - przed dramatyczną pandemią i tragiczną wojną. Oczywiście, jeśli nie zaskoczą nas jakieś nowe przysłowiowe „czarne łabędzie” i kryzysy, które znowu wywróciłyby do góry nogami nasz świat, także ten inwestycyjny. O takich ryzykach musimy pamiętać zawsze, zwłaszcza w tak bardzo niepewnych czasach, w których działamy już od kilku lat. 
  • A skoro o naszej RPP mowa, to w piątek 9 czerwca opublikowano tzw. minutes czyli opis dyskusji na posiedzeniu Rady sprzed miesiąca (z 10 maja). A tam kilka uwag o koniunkturze gospodarczej. W publikowanym przez NBP dokumencie czytamy więc m.in., że  „według prognoz instytucji międzynarodowych wzrost PKB na świecie w 2023 r. ukształtuje się na poziomie poniżej wieloletniej średniej, a w 2024 r. ma pozostać umiarkowany.  Dyskutując o Polsce – cytuję – „część członków Rady oceniała, że napływające dane za I kw. potwierdzają spowolnienie dynamiki PKB, w tym wyraźny spadek popytu konsumpcyjnego. Pocieszająco jednak brzmi to, że – znowu cytat – „jednocześnie większość członków Rady była zdania, że w II poł. 2023 r. można oczekiwać ożywienia aktywności gospodarczej.   
  • Opinie i decyzje banków centralnych będą bardzo ważne w nowym, rozpoczętym tygodniu. I tak 14 czerwca poznamy nowe decyzje amerykańskiego Fed, a właściwie – FOMC (Federal Open Market Committee, Federalnego Komitetu Otwartego Rynku). Z dotychczasowych wypowiedzi jego przedstawicieli, także raportowanych w Tygodniku, można było wnioskować, że w czerwcu czeka nas prawdopodobnie pauza przed ewentualną podwyżką w lipcu. Ale, jak zwykle zastrzegają bankierzy centralni, wszystko zależy od ich analiz nowych danych i świeżych prognoz.  Dzień później - 15 czerwca – o swoich decyzjach poinformuje Europejski Bank Centralny. W Tygodniku relacjonowaliśmy już obrazowy opis sytuacji jaki przedstawiła niedawno szefowa EBC – Christine Lagarde. Mówiła o podobieństwie podnoszenia stóp do lotu, a właściwie – pilotowania – samolotu. Z dotychczasowych wypowiedzi można wnioskować, że kolejne umiarkowane podwyżki – podniesienie pułapu owego lotu -  są jeszcze prawdopodobne. Ale, jak zwykle, decyzja i termin będą zależały od analizy nowych danych. W każdym razie – według nas - ewentualna podwyżka o ćwierć punktu procentowego w czerwcu raczej chyba nie powinna zaskoczyć. 
  • Banki centralne tłumią inflację i – chcąc nie chcąc – hamują aktywność gospodarczą. A co na to rynki akcji? No cóż, odpowiedź mogła zaskakiwać… Hossa Panie, hossa – przynajmniej technicznie, na indeksie szerokiego amerykańskiego rynku akcji S&P 500. Jak zauważył serwis Bloomberg, indeks ten w czwartek 8 czerwca 2023 zamknął się na poziomie niemal 4.294 punktów, który był wyższy o umowne 20% od poziomu z 12 października 2022 (wtedy było to 3.577). Czyli rynek byka. Co może oczywiście brzmieć prowokacyjnie wobec tych inwestorów, którzy w czasie tego szarpanego wzrostu o 20% mogli doświadczyć nie tylko potłuczeń, ale i realnych kataklizmów. Albo i w ogóle nie zarobić… Bo w tych ośmiu, bardzo kapryśnych i zmiennych miesiącach nie brakowało elementów rollercoastera, co mogło prowokować mnóstwo złych decyzji. Złych oczywiście z perspektywy czasu - gdy wszyscy są mądrzy i powtarzają, że przecież tak musiało być…. 
  • Niestety, te sympatycznie wyglądające statystyki nie oznaczają, że dużo zarabiali wszyscy i na wszystkim. Spektakularnie mocno w górę szły notowania stosunkowo niewielkiej grupy spółek z szeroko rozumianego sektora technologicznego. To zresztą sprawiało, że – jak już odnotowywaliśmy w Tygodniku – w tym roku kalendarzowym na razie szczególnie mocno błyszczały takie indeksy jak amerykański Nasdaq 100. Od początku roku do piątku ubiegłego tygodnia zyskał ponad 30% podczas gdy wąski, bardziej „tradycyjny” Dow Jones Industrial – raptem ok 2%... Słowem – ta hossa może dla części inwestorów mieć nieco słodko – gorzki smak. Inwestując poza modnymi liderami segmentu technologicznego - można było się na nią zwyczajnie nie załapać… 
  • Złośliwy pesymista może odnotować, że te trwające od jesieni zwyżki na rynkach akcji zadziały się przy wyciu syren alarmowych ostrzegających przed jeszcze niepełnymi efektami podwyższonych ostro stóp procentowych i wobec sygnałów osłabiania koniunktury. Optymista powie jednak, że rynki widać wybiegają bardziej naprzód – już do spodziewanego wyraźniejszego obniżania inflacji, redukcji stóp procentowych i poprawy koniunktury ogólnej w roku 2024. I tego sobie właśnie życzmy, pamiętając jednak w jak burzliwych i ryzykownych czasach żyjemy. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy  

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.