Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 12.12.2023 r.

Pekao Tygodnik 12.12.2023 r.

Komentarze

Imponująca skala rocznych wzrostów wartości jednostek uczestnictwa części funduszy dłużnych i akcyjnych. I co dalej?

Pobierz

Imponująca skala rocznych wzrostów wartości jednostek uczestnictwa części funduszy dłużnych i akcyjnych. I co dalej? Jak sytuację ocenia zarządzający akcjami zagranicznymi w Pekao TFI? M.in. o tych sprawach – w tym wydaniu Tygodnika.   

O przyspieszonym Mikołaju na rynkach akcji dyskutowaliśmy w poprzednim Tygodniku. Tymczasem pierwszy tydzień grudnia, gdy ów Jegomość faktycznie pojawił się w tradycyjnej roli (przynajmniej u niektórych), był także udany dla inwestorów – zarówno na rynkach obligacji, jak i akcji. Zyskała na tym znowu spora część funduszy. Zresztą rzućcie Państwo okiem na naszą tabelę – między 1 a 8 grudnia tego roku wartość jednostki uczestnictwa pokazanych tam przykładowych funduszy wzrosła od paru dziesiątych procenta do niemal jednego procenta. W okresie rocznym tj. między 8 grudnia 2022 a 8 grudnia 2023 wartość jednostek uczestnictwa przykładowych funduszy dłużnych wzrosła nawet o kilkanaście procent. To efekt niesamowitej hossy na rynku polskich obligacji, zapoczątkowanej smutną późną jesienią 2022 r. czyli w czasie, gdy wiele osób traciło wiarę w sens inwestowania przerażonych galopadą inflacji i ogólną wysoką niepewnością, wynikającą przede wszystkim z wojny na Ukrainie i jej konsekwencji. Kto jednak był konsekwentny w strategii, mógł zarobić – właśnie na niedocenianych wówczas funduszach polskich obligacji – nawet wspomniane kilkanaście procent w ciągu roku. Oczywiście, musimy pamiętać, że okres wcześniejszy, gdy ceny obligacji spadały, a rentowności rosły był bardzo trudny dla funduszy inwestujących zwłaszcza w długoterminowe obligacje – wartość jednostek uczestnictwa w wielu przypadkach spadała w roku 2022 i 2021. W ciągu ostatniego roku, zmniejszyła się skala koszmarnej opresji inflacyjnej, ale kosztem życia przy podwyższonych stopach procentowych i bolesnego osłabienia aktywności gospodarczej. Hossa na rynku obligacji wyprzedzała w czasie wyraźny spadek inflacji. Z inwestycyjnego punktu widzenia, teraz istotne jest obniżenie wskaźnika inflacji i obniżenie rentowności obligacji. Co to oznacza? Z jednej strony – te niższe poziomy rentowności oznaczają nominalnie niższy potencjał zysku z inwestycji w te papiery. Ale – z drugiej – znacząco niższa inflacja – to przecież perspektywa, że owe nominalnie niższe zyski mogą okazać się atrakcyjne, właśnie z uwagi na stabilizację inflacji. Oczywiście, tradycyjnie, przypominamy, że fundusze nie obiecują ani nie gwarantują żadnych konkretnych wyników inwestycyjnych, a historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Jak już wspomnieliśmy, pierwszy tydzień grudnia, po znakomitym listopadzie, dołożył znów do obserwowanych w tym roku bardzo wysokich wzrostów wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcji. W prezentowanej w naszym Tygodniku tabeli w kategorii „12 miesięcy” (liczonych jako czas od 8 grudnia 2022 do 8 grudnia 2023), przy takich funduszach akcji jak Pekao Akcji - Aktywna Selekcja czy Pekao Megatrendy widzicie Państwo imponujące wartości (odpowiednio ok. 37% i 27%). W miesiąc od 8 listopada do 8 grudnia wyceny wartości jednostki uczestnictwa obu tych przykładowych funduszy zwyżkowały o ponad 7%. Zmiany wartości jednostek uczestnictwa w innych okresach i latach znajdziecie Państwo w naszych tabelach. Świetny listopad i udany początek grudnia zapewne na nowo rozbudziły zainteresowanie inwestowaniem. Wbrew pozorom, sytuacja na rynkach w kończącym się roku była i pozostaje bardzo zróżnicowana. Na ten paradoks zwraca uwagę nasz rozmówca – Piotr Stopiński, Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych

-„Miniony rok obfitował w sytuacje oraz zdarzenia, których nawet sztuczna inteligencja nie wymyśliłaby. Oczywiście jeśli popatrzymy na rok 2023 z perspektywy rynków akcji, to właśnie wspomniana sztuczna inteligencja była tą tematyką, która zdecydowanie wyróżniła się na plus w postaci wpływu na przyszły wzrost gospodarczy i wzrosty części firm na giełdzie. A cały rok to na pewno scenariusz na dobry film: upadki banków, napięcia geopolityczne, spore wahania cen surowców (w tym ropy naftowej oraz złota), spowolnienie gospodarcze w Chinach, niejasne przesłanki co do kolejnych kroków polityki monetarnej… Tymczasem, pomimo tych zawirowań, firmy pokazywały dobre wyniki finansowe. Stąd dziwi, i równocześnie… nie dziwi bardzo zróżnicowana stopa zwrotu w zależności od sektora. W efekcie, przysłowiowa „przeciętna” spółka w szerokim indeksie S&P 500 prawie nie urosła w tym roku, a za wzrostami stoją głównie duże firmy technologiczne dzisiaj określane jako „magiczna siódemka”… „ – zauważa Piotr Stopiński. 

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednim Tygodniku, pozytywnie oceniamy szanse wybranych segmentów – zwłaszcza dużych spółek na rynku polskim. Tymczasem prawdopodobieństwo osłabienia koniunktury gospodarczej w USA, raczej rozczarowujące nadal wieści z Chin oraz anemiczne tempo spodziewanego ożywienia w strefie euro sprawiają, że dość oczywiste są pytania o szanse globalnych, zagranicznych rynków akcji w kolejnych kwartałach. Posłuchajmy ponownie rozmówcy tego wydania Tygodnika:

-„Patrząc w przód nie można oprzeć się wrażeniu, że firmy nie mają jasnego obrazu sytuacji, w jakiej będą operowały w najbliższych miesiącach. Naszą strategią jest przeczekanie prawdopodobnego spowolnienia na rynkach światowych w akcjach dywidendowych. Natomiast na korektach chcemy zwiększać ekspozycję na biznesy w sekularnych trendach wzrostowych (megatrendy). Takie podejście zbuduje bardziej defensywny portfel akcji od szerokiego rynku z potencjałem na partycypację w fazie odbicia” – tłumaczy Piotr Stopiński. 

Już niedługo będziecie mogli Państwo poznać szerzej nasze oceny perspektyw – szans i ryzyk – dla głównych klas aktywów i rynków w nadchodzącym pierwszym półroczu 2024. W przygotowaniu bowiem jest już najnowsze wydanie naszego tradycyjnego półrocznego raportu „Perspektywy”. Zbliżający się koniec roku sprawia, że już teraz płyną oczywiście pytania o pomysły inwestycyjne na kolejny rok. I o to, jak powinien wyglądać mityczny „idealny” portfel inwestycyjny. Dlatego przypominamy, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny portfel dobry dla każdego. Bo każdy inaczej podchodzi do ryzyka i musi zdecydować, czego naprawdę chce oraz jakie wahania i ryzyko straty może zaakceptować. Oferta funduszy jest tak szeroka, że zapewne większość zainteresowanych znajdzie produkty i portfele odpowiednie dla ich indywidualnych potrzeb. I tak np. dla bardziej zachowawczych inwestorów zainteresowanych lokowaniem w polskim złotym, możliwym wyborem będą pewnie fundusze dłużne krótkoterminowe. Dla tych, którzy szukają np. sposobu zagospodarowania dolarów i akceptują ryzyko inwestowania w fundusze i w tej właśnie walucie, jednym z rozwiązań są fundusze inwestujące bezpośrednio w amerykańskie obligacje rządowe. My w drugiej połowie stycznia będziemy mieli właśnie takie nowe wcielenie jednego z naszych już istniejących funduszy. Dla zainteresowanych szansami polskiego rynku akcji, wyborem mogą być fundusze skoncentrowane właśnie na lokowaniu w polskie akcje. Z kolei np. dla szukających wspomnianego wcześniej „przeczekania” w defensywnych strategiach dywidendowych na rynkach zagranicznych jedną z opcji są właśnie działające na rynkach globalnych fundusze akcji dywidendowych. Jeśli z nadziejami patrzymy na szanse polskiego rynku akcji, ale chcemy jednak ograniczać ryzyko z tym związane, to warto wspomnieć o klasycznych rozwiązaniach mieszanych - funduszach stabilnego wzrostu czy zrównoważonych - tych, które łączą inwestowanie w polskie spółki z równoczesnym lokowaniem części środków w obligacje. Ale podkreślamy - kompozycja portfela konkretnego inwestora musi wynikać z rzetelnego „rachunku sumienia” samego zainteresowanego oraz jego indywidualnej sytuacji. Inwestowanie to podejmowanie ryzyka i ważne by była to świadoma, przemyślana decyzja. Jakiś scenariusz rozwoju sytuacji warto i trzeba mieć, ale życie - zwłaszcza w ostatnich latach – nauczyło nas brutalnie, że nie sposób przewidzieć wszystkich wydarzeń. Pamiętajmy o tym także planując nasze inwestycje. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwa-rantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.