Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 10.05.2023 r.

Pekao Tygodnik 10.05.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku: Informacje płynące z banków centralnych, odczyty inflacyjne, kolejne dane z Państwa Środka.

Pobierz
 • Po krótkiej przerwie Pekao Tygodnik wraca ze spojrzeniem na rynki z lotu ptaka. Urok dłuższych przerw w publikacjach tygodnika polega na tym, że dużo łatwiej odsiać szum i emocje, wywołane przez codzienne informacje, mogąc po prostu skupić się na większym obrazku. Niezmiennie będziemy dalej co tydzień dostarczać Państwu materiał pełen przesianych i przeanalizowanych informacji, jednak ta krótka przerwa, którą mieliśmy w nagraniach jest dobrym pretekstem, by zwrócić uwagę na tak istotny aspekt psychologii inwestowania, jakim jest częstotliwość przyglądania się i prób „majstrowania” przy swojej inwestycji.
 • Powalająca większość legendarnych inwestorów, sprawdzonych w boju praktyków, ale także czystych teoretyków wskazuje, że kluczem do sukcesu na rynkach finansowych jest obranie strategii oraz horyzontu inwestycyjnego oraz - co jeszcze ważniejsze - konsekwentne ich realizowanie. Warto sobie o tym regularnie przypominać, szczególnie dziś, kiedy wyjątkowo niestabilne otoczenie wystawia na próbę cierpliwość inwestorów praktycznie każdego dnia. Zalecamy każdemu chwilę refleksji i odpowiedź na pytanie: jak często emocjonuję się swoją inwestycją? Czy może nie za często? Czy mam tendencję wyolbrzymiać codzienne zdarzenia? Czy pojedyncze wydarzenia wywoływały u mnie tak duże emocje, że przestałem trzymać się swojej strategii? A właściwie to, czy wiem, jaki jest mój horyzont inwestycyjny, w którym inwestycja ma szanse osiągnąć założony przeze mnie cel? Takie rozważania nie są łatwe, ale pozwalają rozwijać się jako inwestor i podejmować coraz bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
 • No dobrze, zostawmy te bardziej filozoficzne rozważania i wróćmy do przyziemnej analizy. Co rzuca się nam w oczy po długim weekendzie majowym? Pomimo bardzo bogatego kalendarium danych z gospodarek, szczególnie w ostatnim tygodniu, uwaga inwestorów była skupiona na decyzjach o stopach procentowych podjętych przez Fed i EBC. Od tych wydarzeń zaczniemy dzisiaj nasze spotkanie z rynkiem kapitałowym. Stopy procentowe w USA wzrosły na majowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku o symboliczne 25 punktów bazowych. Tym samym przedział dla stóp procentowych ustanawiany przez FED zaczyna się już od 5% i jest to poziom niewidziany od 2007 roku. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami, zapadła jednogłośnie, zmiany w polityce są tak dobrze komunikowane od dłuższego czasu, że była to raczej formalność. Rynek odbiera decyzję najprawdopodobniej jako koniec cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej. Oficjalnie nie został on jednak ogłoszony, aktualnie Fed przechodzi zatem do trybu oczekiwania na dane z rynku.
 • Rynek zakłada, że już niedługo rozpoczną się obniżki stóp procentowych w USA, które mogłyby być następstwem presji wynikającej z kilku powodów, np. cały czas niepewna sytuacja w sektorze bankowym może wpłynąć na i tak mocno oczekiwaną recesję. Realizacja jednak takiego scenariusza wymaga konkretnych argumentów ze strony danych makro. W tej kwestii cały czas występuje jednak spora niepewność, ponieważ dotychczasowa narracja recesyjna została kolejny raz wystawiona na próbę przez środowy odczyt ADP (Automatic Data Processing, przedsiębiorstwo, zajmujące się dostarczaniem danych o płacach i zasobach ludzkich). Najnowszy odczyt pobił konsensus analityczny niemal dwukrotnie. Przeczytamy w nim o wzroście zatrudnienia o 296 tys. (oczekiwano 148 tys.). Wskaźniki podane w raporcie były imponujące, pokazując tym samym silne zatrudnienie ze strony firm.
 • Czy w takim razie dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym również okazały się dużo lepsze? Jak wynika z najnowszego raportu amerykańskiego biura pracy (BLS) zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) wyniosła w kwietniu 2023 roku 253 tys. etatów, co okazało się wynikiem wyraźnie pozytywnie zaskakującym. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia nieoczekiwanie spadła do 3,4 proc., co jest najniższym poziomem od kilku dekad. W kontekście naszych rozważań warto w tym miejscu przypomnieć, że ekonomiści oczekiwali jej wzrostu w kwietniu br. do 3,6 proc. z 3,5 proc. w poprzednim miesiącu. Po lawinie takich danych z rynku pracy trudno znaleźć argumenty za bezwarunkową wiarą w szybkie obniżki stóp procentowych.
 • Powodem do refleksji dla giełdowych niedźwiedzi mogą być również informacje płynące z zaawansowanego już sezonu publikacji wyników w USA. Ponad 80% spółek opublikowało wyniki, zaskakując w większości przypadków pokonaniem prognoz. Na chwilę obecną średnio wyniki są słabsze o 2,2% od tych z poprzedniego kwartału, jednak warto wspomnieć o tym, że oczekiwany na koniec marca był spadek o 6,7%.
 • EBC na czwartkowym posiedzeniu poinformował o tym, że również podniósł koszt pieniądza o 25 pb oraz o zakończeniu reinwestycji odsetek i wpływów z zapadających obligacji z portfela APP. Na konferencji prasowej prezes EBC poinformowała, że zmniejszenie tempa podwyżek stóp z 50 do 25 pb nie powinno być interpretowane jako pauza i wg aktualnego stanu wiedzy będą potrzebne kolejne podwyżki. W rezultacie stopa depozytowa wzrosła do 3,25 proc. i jest to poziom najwyższy od jesieni 2008 r. Jest to już siódma z rzędu podwyżka w strefie euro, ale patrząc na zapowiedzi, zapewne nie ostatnia. Rynek aktualnie wycenia, że na kolejnych posiedzeniach stopy procentowe w strefie euro wzrosną jeszcze łącznie o około 50 pkt bazowych.
 • Danych publikowanych w ostatnim czasie było bardzo dużo, trudno je wszystkie opisać, jednak w większości przypadków nie zmieniały one narracji rynkowej, którą opisujemy.
 • Dla całości obrazu, będąc w Europie warto jeszcze przypomnieć o publikacji Inflacji HICP (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej) w strefie euro, która wzrosła w kwietniu do 7 proc. z poziomu 6,9 proc. w marcu (wzrost był zgodny z oczekiwaniami). Inflacja bazowa (wykluczająca ceny energii i żywności)  zaczęła spadać – z poziomu 5,7 proc. do poziomu 5,6 proc.
 • Bardzo dużym zaskoczeniem były dane z największej gospodarki w Europie, czyli informacje o zamówieniach w niemieckim przemyśle w marcu, które spadły aż o 10,7 proc. w ujęciu miesięcznym, po wzroście w lutym o 4,5 proc. m/m. Warto podkreślić, że jest to odczyt znacznie gorszy od oczekiwań. W tym przypadku można zauważyć zdecydowaną zgodność między twardymi oraz miękkimi danymi z przemysłu. 
 • Pojawiającą się często informacją w przestrzeni medialnej było zachowanie się złota w poprzednim tygodniu, które sprawiło wielką niespodziankę inwestorom. W czwartek uncja tego metalu szlachetnego kosztowała około 2080 dolarów, przebijając rekord z sierpnia 2020 roku. Przyczyn takiego zachowania się złota może być kilka, np. polityka Fed i oczekiwania związane z obniżeniem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, słabość dolara i problemy regionalnych banków w USA, które cały czas powracają za sprawą informacji o słabszej kondycji kolejnych banków.
 • Nawiązując do informacji z poprzedniego tygodnika nt. Państwa Środka oraz dylematu dotyczącego trwałości poprawy sentymentu po ostatnich dobrych danych, tym razem zostały opublikowane dane, które - póki co - nie pomogą w postawieniu jasnej diagnozy. Dane PMI Chin w przemyśle za kwiecień są negatywną niespodzianką, działalność produkcyjna spadła. Indeks PMI w przemyśle wyniósł w kwietniu 49,2 pkt. wobec 51,9 pkt w poprzednim miesiącu. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Chin w kwietniu wyniósł 56,4 pkt. wobec 58,2 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się wskaźnika PMI na poziomie 57,0 pkt. Trudno jednoznacznie ocenić ostatnie dane napływające z Chin, ponieważ mają one charakter mieszany, dlatego upatrując w Państwie Środka miejsca do dywersyfikacji naszych środków warto pamiętać po prostu o proporcjach, które często są zapominane a odgrywają bardzo ważną rolę. W indeksie akcji światowych MSCI ACWI - All Country World Index - Chiny ważą koło 3,3%.
 • Dokładnie dzisiaj, w dniu nagrywania materiału, czyli w środę 10 maja napłyną ważne dla rynku informacje dotyczące poziomu inflacji w USA, które mogą mieć wpływ na kolejne decyzje FED. 
 • W oczekiwaniu na sygnały płynące z rynku w kolejnych tygodniach, żegnam się z Państwem, życząc miłego, pełnego słońca tygodnia. Do usłyszenia.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.