Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 07.02.2024 r.

Pekao Tygodnik 07.02.2024 r.

Komentarze

Amerykańskie bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje rządu USA, to nowy obszar bezpośrednich inwestycji dolarowego subfunduszu Pekao Dochodu USD.

Pobierz

Nowe wcielenie naszego starego funduszu – tym zajmujemy się w bieżącym wydaniu Tygodnika.  Subfundusz Pekao Dochodu USD zmienił bowiem istotnie swoją politykę inwestycyjną i od końca stycznia inwestuje bezpośrednio w bony i krótkoterminowe obligacje rządu USA. O inwestowaniu w tym funduszu Tygodnik rozmawia z – Dariuszem Kędziorą, dyrektorem Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI oraz Piotrem Dygasem, dyrektorem Departamentu Sprzedaży Pekao TFI. 

Jesteś przywiązany do oszczędzania w amerykańskich dolarach, ale irytuje Cię bardzo niskie oprocentowanie depozytów walutowych? A może dopiero chcesz zacząć inwestować właśnie w tej walucie? Ale jednocześnie zależy Ci na ograniczaniu ryzyka? Pekao Dochodu USD – ten subfundusz może Cię zainteresować! Inwestuje bowiem  w bony i krótkoterminowe obligacje rządu USA.  

Kiedy, zwłaszcza - w niepewnych czasach, inwestorzy na świecie szukają bezpiecznego schronienia dla swoich pieniędzy („safe haven”) to ich myśli – i kapitały – biegną w dużej mierze ku amerykańskim obligacjom rządowym. Mimo powracających co kilka lat obaw o skalę zadłużenia rządu USA i lekkich obniżek ratingów, to właśnie te papiery nadal uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej płynne na świecie. To sytuację na rynku tych obligacji śledzą inwestorzy na całym świecie, a zmiany cen (i – co za tym idzie – rentowności) w dużej mierze decydują o zdarzeniach na innych rynkach. Pekao Dochodu USD, od końca stycznia 2024, inwestuje bezpośrednio właśnie na tym rynku – w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje rządu USA.

- „Utrzymywane także na początku roku 2024 wysokie stopy procentowe w USA oraz widoczne już wcześniej sukcesy w walce z inflacją sprawiły, że od pewnego czasu zarówno stopy procentowe banku centralnego, jak i rentowności obligacji amerykańskich są realnie dodatnie – przewyższają nie tylko bieżącą, ale i oczekiwaną przyszłą inflację. Podobnie wysokie, jak obecnie, poziomy rentowności krótkoterminowych papierów skarbowych USA obserwowaliśmy w przeszłości np. na przełomie wieku XX i XXI oraz w latach 2006-2007. Jak widać na tym przykładzie, okazje rynkowe nie trwają wiecznie. By wykorzystać możliwości, jakie zaistniały teraz na tamtejszym rynku obligacji, istotnie zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu Pekao Dochodu USD. Od końca stycznia 2024 inwestuje on bezpośrednio w krótkoterminowe amerykańskie bony skarbowe i obligacje rządu USA” – mówi Dariusz Kędziora, dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI.

Tym samym, umożliwia jego uczestnikom – inwestorom pośrednie lokowanie dolarów właśnie w te papiery. Z wielu rozmów wynika bowiem, że na rynku jest grupa klientów przywiązanych do długoterminowego lokowania części swych pieniędzy w dolarach, świadomie podejmujących ryzyko kursowe, gotowych na zmienność wycen i im właśnie dedykujemy ten fundusz. Oczywiście, przypominamy także, że podatki naliczane i rozliczane są przy przeliczaniu inwestycji na polskie złote.   

Fundusz Pekao Dochodu USD jest zarządzany bezpośrednio przez nasz Departament Zarządzania Aktywami Pekao TFI, czyli to w Warszawie decydujemy o transakcjach na najbardziej płynnym na świecie, rynku amerykańskich obligacji rządowych. A jak można zainwestować w jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Dochodu USD? O tym, że to naprawdę łatwe przekonuje Piotr Dygas, dyrektor Departamentu Sprzedaży Pekao TFI

- „To bardzo prosta czynność – wystarczy jedna wizyta u naszego dystrybutora – np. w placówce Banku Pekao S.A. (tego „z żubrem”). Jeśli to pierwszy raz, kiedy kupujemy fundusz, to zaczynamy od podpisania  umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, czyli takiego standardowego dokumentu pozwalającego na kupowanie funduszy inwestycyjnych. Ale, oczywiście, sama transakcja może nastąpić dopiero po wykonaniu odpowiedniego testu, wskazującego czy fundusze są dla nas dobrym rozwiązaniem. Dopiero wtedy doradca przyjmuje zlecenie otwarcia konta. Pamiętajmy koniecznie, aby zapoznać się i dokładnie sprawdzić dane na zleceniu - przed jego podpisaniem. Doradca dokona opłacenia zlecenia z konta wskazanego przez nas. Zlecenie trafi  następnie do Agenta Transferowego, czyli instytucji obsługującej fundusze, do realizacji. Po zrealizowaniu zlecenia, otrzymamy potwierdzenie ze wskazaniem numeru rejestru – czyli konta w funduszu, który możemy wykorzystać dla dokonania kolejnych dopłat. Warto pamiętać, że późniejsze wypłaty z funduszu są realizowane w tej samej walucie, w której nastąpiła wpłata. Minimalna pierwsza wpłata w tym funduszu to 300 dolarów lub tysiąc złotych, a minimalna dopłata – to 150 dolarów lub 500 złotych. Klienci Banku mogą kupić fundusz w aplikacji PeoPay w zakładce „inwestycje” lub w serwisie bankowym Pekao24. Tam też będą mogli podglądać swoje fundusze na bieżąco. Dodatkowo, każdy klient otrzymuje tzw. ID użytkownika, które może wykorzystać  do sprawdzenia bieżącej wartości inwestycji za pośrednictwem naszego serwisu eFunduszePekao. Na stronie www.pekaotfi.pl jest sekcja „Zaloguj”, w prawym górnym rogu i właśnie tamtędy możemy wejść na nasz rejestr w funduszu. Oczywiście, inwestując  w nasze fundusze, można skorzystać również z obsługi  przez innych naszych Dystrybutorów – np. Biura Maklerskiego Pekao, Domu Inwestycyjnego Xelion lub platformy KupFundusz” – tłumaczy Piotr Dygas.    

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.  

A jak patrzymy na szersze perspektywy inwestycyjne pierwszego półrocza 2024? Zobaczcie i posłuchajcie naszego krótkiego wideo z udziałem kilku naszych zarządzających – jest ono dostępne na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl -  https://pekaotfi.pl/uploads/media/default/0001/16/ef9b28a80686ffd1e7ab939f1da62ee579d1ca1c.mp4

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.   

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy in-westycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.