Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 06.12.2022 r.

Pekao Tygodnik 06.12.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku obszernie komentujemy nieoczywiste niedociągnięcia nieruchomości jako klasy aktywów.

Pobierz

Wzrost polskiej gospodarki jeszcze utrzymuje się na plusie, ale na horyzoncie widać jego silne spadki. Publikowana dwa tygodnie temu projekcja inflacyjna NBP zakłada, że dynamika naszego krajowego PKB zanurkuje poniżej zera już w pierwszej połowie przyszłego roku. Ostatnie dane o strukturze wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale dopełniają niestety pesymistyczny obraz sytuacji. Dane pokazały, że konsumpcja gospodarstw domowych mocno siadła, inwestycje oraz eksport netto też mają się kiepsko, a tym co odpowiadało za rozwój naszej gospodarki od lipca do końca września była w największej mierze akumulacja zapasów. Gromadzenie zapasów powiększa wzrost gospodarczy w danym okresie, ale ich zużywanie działa już w drugą stronę. Zapasy mają zwyczaj zmieniać się w cyklach i po dużej akumulacji na pewno przyjdzie ich zużywanie. Nowy rok już tuż, tuż, magazyny zapełnione, a może nie być chętnych do kupowania ani po stronie gospodarstw domowych, ani po stronie biznesowej.

Na tym tle, nieśmiałe wzrosty wskaźników wyprzedzających dla naszego krajowego przemysłu oraz jego większego odpowiednika w strefie euro, niestety nie zmieniają ogólnego wydźwięku – przemysł popada w recesję. Do grona krajów z indeksami PMI poniżej granicy 50 pkt. dołączyły też od ubiegłego tygodnia USA. Jednocześnie za Atlantykiem cały czas dobrze trzyma się rynek pracy – piątkowe dane znów pokazały solidny wzrost etatów. To jednak tylko złudny pozytyw. Po pierwsze, utrzymuje się duża rozbieżność pomiędzy danymi pochodzącymi od firm, a tymi od gospodarstw domowych. W telegraficznym skrócie – obraz rynku pracy prezentowany przez gospodarstwa domowe wygląda już dużo gorzej. Tam widać stagnację. Rozbieżność ta może oznaczać, że Amerykanie muszą chwytać się za drugą, a nawet trzecią pracę, żeby spiąć domowy budżet. Jest to jedna z ciekawszych zagadek skrytych w obecnych danych. Po drugie, mocny rynek pracy to w oczach Fed także ryzyko utrwalenia się spirali cenowo - płacowej. Bieżąca narracja rynkowa w ślad za wypowiedziami Jerome Powella zakłada, że dopóki nie zobaczymy pogorszenia na rynku pracy, dopóty bank centralny będzie w trybie studzenia gospodarki. Co oczywiście wg tej interpretacji opóźnia moment powrotu do stymulacji, którego inwestorzy łakną jak kania dżdżu. Takie oto kuriozum – wzrost bezrobocia byłby pewnie powodem do zadowolenia na rynkach finansowych. 

Niemniej jednak, kolejne odczyty miar inflacji wskazują za to, że zbliżamy się do szczytu dynamiki wzrostu cen. Brzmi obiecująco, ale przetłumaczmy to na prosty język – ceny pewnie dalej będą rosnąć, tylko trochę wolniej. Ale właściwie zanim wyhamuje ten wzrost, to i tak pewnie zobaczymy jeszcze skok cen (głównie regulowanych) na początku roku. O spadku cen można wg nas zapomnieć. Tak samo jak o powrocie inflacji do celu inflacyjnego w przyszłym roku. 

Pomimo tego wierzymy, że nasza Rada Polityki Pieniężnej będzie obstawać w najbliższych miesiącach w podejściu „poczekamy, zobaczymy”, tj. pauza w podwyżkach stóp procentowych. Na pewno łatwiej zająć takie stanowisko, jeśli inne banki centralne też „pauzują”. W regionie w trybie wyczekiwania są już włodarze monetarni w Czechach i na Węgrzech. W ubiegłym tygodniu jaśniejsze stały się też dla nas i dla innych uczestników rynku intencje najważniejszego banku centralnego w światowej układance finansowej – amerykańskiego Fedu. Jego prezes Jerome Powell, w ślad za opublikowanymi notatkami z debaty podczas poprzedniego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (z ang. FOMC; odpowiednik polskiej RPP) komunikował, że tempo podwyżek stóp procentowych w USA pewnie spowolni. Wydaje nam się, że w grudniu zostaną one podniesione w USA z obecnych 4,0% do 4,5%, czyli jednak mniej niż na poprzednich dwóch posiedzeniach. 

Wystarczy tych danych - nie uważacie Państwo? Przyjrzyjmy się zatem bardzo ciekawej wiadomości dotyczącej chyba ulubionej klasy aktywów Polaków - nieruchomościom. W ostatnich dniach bardzo dużo niepokoju wzbudził największy fundusz nieruchomości komercyjnych na świecie – Blackstone. Ten zarządzający ok. 125-cioma miliardami dolarów wehikuł inwestuje w nieruchomości i oferuje udziały w takim portfelu „murów” swoim klientom i dopuszcza co miesiąc wpłaty i wypłaty środków. W ubiegłym tygodniu ograniczył możliwość wyjmowania pieniędzy z funduszu. Kilka dni później w jego ślady poszła Starwood Capital Group – rywal z drugiego miejsca. Ktoś może pomyśleć: „Jak to? Przecież kupowanie udziału w zdywersyfikowanym portfelu nieruchomości brzmi świetnie”. Może i tak, ale do czasu aż objawią się dwie cechy tej klasy aktywów – niska płynność oraz arbitralność wycen. Zacznijmy od tych wycen – w przeciwieństwie do akcji czy obligacji notowanych na rynkach finansowych, nieruchomości nie mają codziennie podawanej ceny rynkowej. Jak wycenić nieruchomość w portfelu? Według ostatniej ceny transakcyjnej w okolicy? Jakiej okolicy? Czy sprzedawane nieruchomości były wystarczające podobne? A może trzeba zdyskontować przyszłe przychody z czynszu? Jak uwzględnić ryzyko zalegania z czynszem przez najemców? Czy przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej i spadku popytu na rynku nieruchomości należałoby wycenić nieruchomość taniej? To tylko garstka pytań, a wymieniać moglibyśmy przez kolejną godzinę. Pointa jest taka, że bardzo dużo zależy od samego właściciela nieruchomości (tu - funduszu), jak wyceni te cegły i okna oraz jaką wartość „przypisze” inwestorom w wycenie jednostki. Drugi aspekt jest jeszcze ciekawszy. Nieruchomości mają niską płynność. Sprzedać jedną - pewnie można szybko. Ale kilkadziesiąt na raz? Albo się nie da, albo trzeba zejść mocno z ceny. A co jeśli takie niepłynne aktywo – nieruchomość – opakuje się w płynny fundusz inwestycyjny obiecujący comiesięczne wyjścia? Póki jest dobrze, to jest dobrze. Ale jak zbyt wielu chętnych będzie chciało w tym samym czasie wycofać swoje pieniądze z inwestycji…, to dostajemy obecny przypadek właśnie Blackstone. Ostatnia dekada zerowych stóp procentowych skłoniła wiele instytucji do coraz bardziej kreatywnego poszukiwania rentowności. Między innymi właśnie kosztem płynności. Sytuacja Blackstone wg nas może nas dziś nauczyć 4 rzeczy:

• Po pierwsze, wzrost stóp procentowych pewnie dopiero obnaży niektóre wehikuły finansowe. Póki co posypały się instytucje z rynku kryptowalut. Pytanie - kto następny? My sądzimy, że przyszłoroczna recesja obnaży jeszcze kilku nagich pływaków w oceanie rynków finansowych.
• Po drugie, ryzyka płynności nie widać na pierwszy rzut oka. Co gorsza, zachowanie płynności składników portfela inwestycyjnego może wiązać się z perspektywą niższych zysków oraz jednocześnie z większą zmiennością wartości inwestycji. Po co świadomie rezygnować z wyższego potencjalnego zysku i jednocześnie godzić się na większe wahania? Ano właśnie, żeby uniknąć takich pułapek, w jakich znaleźli się inwestorzy wspomnianych funduszy nieruchomościowych z USA.
• Po trzecie, podobno to inwestorzy z Azji chcieli czym prędzej wycofać się z nieruchomościowej inwestycji. To mogłoby oznaczać, że chińskie problemy gospodarcze (i też nieruchomościowe) sprawiły, że Azjaci muszą łatać dziury finansowe likwidując swoje zagraniczne inwestycje. To byłby dla nas zły sygnał o kondycji Państwa Środka. Jak jest? Tego się pewnie nie dowiemy. 
• Po czwarte, rynek nieruchomości na świecie może wg nas niedługo znaleźć się pod dużą presją, a my możemy zobaczyć, że tak jak bywało wcześniej w historii, mieszkania i domy mogą też tanieć. Niestety nie ma takich inwestycji, które zawsze zyskują i nieruchomości nie są od tego wyjątkiem. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.