Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 05.10.2023 r.

Pekao Tygodnik 05.10.2023 r.

Komentarze

Inflacja w dół, stopy NBP ponownie ścięte. I co dalej?

Pobierz

Inflacja w dół, stopy NBP ponownie ścięte. I co dalej? O scenariuszu rozwoju sytuacji, ale i nerwowych tygodniach na rynkach świata – w tym wydaniu Tygodnika.

Pierwsze dni października 2023 r. na rynkach nie były zbyt sympatyczne. Wysokie rentowności obligacji szkodziły akcjom, mocny dolar osłabiał inne waluty, w tym złotego. Można zażartować, że było to nawiązanie do nerwowego września, który skubnął trochę z portfeli inwestorów na świecie. Wzrosty wartości jednostek uczestnictwa wywalczyły fundusze dłużne krótkoterminowe. Na małym minusie w tym miesiącu były fundusze inwestujące w obligacje oraz akcje. Ale stopy zwrotu za ostatni rok pozostały bardzo wysokie. Zresztą – zobaczcie Państwo sami - polecamy rzut oka na zmiany wycen w różnych okresach dla przykładowych funduszy – w tabelach zamieszczonych w Tygodniku.

Kilka ostatnich tygodni zdominowały ponownie emocje wokół rynku obligacji amerykańskich z konsekwencjami globalnymi – także dla innych klas aktywów. Ceny obligacji spadały a rentowności rosły. To z kolei szkodziło rynkom akcji. Do szerszej świadomości zaczął docierać przykry fakt, że wyższe stopy procentowe i wyższe rentowności obligacji to wyższe koszty finansowania – dla konsumentów, firm i rządów. No i zrobiło się nerwowo. Na dodatek, 3 października doszło do wydarzenia politycznego o potencjalnie dużym znaczeniu dla rynków. Otóż, głosami Republikanów odwołany został Republikański Speaker (odpowiednik naszego Marszałka) Izby Reprezentantów amerykańskiego parlamentu (odpowiednika Sejmu) – Kevin McCarthy. Ten, który w czasie pamiętnej „zadymy” o limit zadłużenia parę miesięcy temu przyczynił się do porozumienia z Demokratami. Teraz został odwołany za sprawą „twardej” frakcji Republikanów. Przypomnijmy – część z nich sprzeciwia się dalszemu wzrostowi wydatków rządu USA bez jednoczesnych cięć w innych obszarach. Zagrożona może być np. skala dalszej pomocy dla Ukrainy. A pamiętajmy, że „prowizorka” budżetowa dopiero co – rzutem na taśmę – uzgodniona w USA zapewnia finansowanie rządowi federalnemu tylko do połowy listopada. Co oznacza, że przed nami ryzyko kolejnych atrakcji.  A dlaczego to miałoby interesować inwestorów? A to dlatego, że – jak już się przekonaliśmy kilkukrotnie – wszelkie „zakręty” z budżetem amerykańskim i bieżącym finansowaniem tamtejszego rządu działają na rynki stresująco.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o kolejne ćwierć punktu procentowego - główna spadła o 25 bps – z 6% do poziomu 5,75%. Trudno mówić więc o zaskoczeniu, ale - po reakcji rynku – można jednak wnioskować, że faktyczne oczekiwania – właśnie rynkowe - były jednak nieco większe. W reakcji na decyzję RPP, rentowności polskich obligacji skarbowych – zarówno krótko – jak i długoterminowych – bowiem nieco wzrosły. Można to zinterpretować jako korektę wcześniejszych oczekiwań na nieco głębsze cięcia (bardziej 50 bps niż 25 bps)

Co dalej? Podtrzymujemy nasz już wcześniej prezentowany scenariusz, w którym – wraz ze spodziewanym dalszym spadkiem inflacji w kolejnych miesiącach i kwartałach - w dół pójdą także stopy procentowe NBP. Ale nie wykluczamy, że na razie, po mocnej skali łącznej obniżki z ostatnich dwóch posiedzeń RPP (łącznie o jeden punkt procentowy), może pojawić się krótka przerwa w obniżkach. Która jednak nie zmieni średnioterminowego kierunku zmian.    

Wyraźny spadek inflacji we wstępnym odczycie za wrzesień br. był realizacją przedstawianego przez nas już od miesięcy scenariusza.  Spodziewamy się dalszej wyraźnej obniżki inflacji w Polsce w kolejnych miesiącach. Naszym zdaniem, dezinflacji sprzyjać będzie – niestety - nadal słaba koniunktura gospodarcza. Warto zauważyć, że jednocześnie obserwowany i oczekiwany jest także dalszy spadek inflacji bazowej (tj. wskaźnika, który nie uwzględnia zmian cen energii i żywności). Oczekiwany przez nas proces wyraźnej dezinflacji, może - naszym zdaniem - sprowadzić roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w okolice 5% w pierwszej połowie nowego roku. 

Jednak dalszy spadek inflacji, w kierunku celu NBP, będzie już procesem znacznie trudniejszym, wymagającym czasu i uwarunkowanym niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami zewnętrznymi (w tym zmianami cen surowców). Dalsze tłumienie inflacji może być utrudnione przez zakładane ożywienie gospodarcze, a więc wyższy popyt i możliwą presję na wzrost płac (także jako efekt realizacji zapowiedzi wyborczych). Potem, wraz ze spodziewanym ożywieniem gospodarczym, trzeba liczyć się z perspektywą ponownego niewielkiego wzrostu tempa inflacji w roku 2024

Zakładamy także, że – jeśli realizowany będzie scenariusz wyraźnego obniżania inflacji – także w następnych miesiącach (kwartałach) nastąpić mogą kolejne cięcia stóp procentowych NBP. Ale ewentualne decyzje i ich skala będzie uzależniona od trudnego do przewidzenia obecnie faktycznego rozwoju sytuacji inflacyjnej na początku roku 2024. Wtedy bowiem trzeba liczyć się ze skutkami rezygnacji z niektórych działań osłonowych (mowa o ewentualnym przywróceniu wyższego VAT na żywność czy ewentualnej rezygnacji z hamowania tempa wzrostu cen energii elektrycznej i gazu). Dla RPP i NBP istotna będzie zapewne analiza skutków tych działań dla inflacji w średnim i dłuższym okresie. Istotna będzie także obserwacja i analiza kursu walutowego. Przy spadku inflacji i stóp procentowych w Polsce i jednoczesnym utrzymywaniu wysokich stóp w strefie euro i USA, może występować presja na osłabianie złotego.     

Przy ewentualnym dalszym mocnym spadku inflacji i braku ewentualnych szoków podażowych i podwyżek cen surowców energetycznych, naszym zdaniem, cykl obniżek może sprowadzić główną stopę procentową NBP do poziomu ok 4%, nawet jeszcze w roku 2024. Potem, z uwagi na wspomniane już wcześniej ryzyko powrotu uporczywej inflacji, oczekiwalibyśmy pauzy i utrzymania stóp bez zmian. 

Po spowodowanych globalnymi zaburzeniami wrześniowych korektach, spodziewamy się powrotu wzrostów cen polskich obligacji skarbowych. Wzrosty te mogą być kontynuowane do pierwszego kwartału 2024 roku. Wtedy oczekujemy dołka rentowności na polskich obligacjach rządowych (skarbowych).  Natomiast w średnim i dłuższym terminie rynek obligacji czekają wyzwania związane ze zwiększaniem emisji obligacji skarbowych na sfinansowanie deficytu budżetowego i rosnących kosztów obsługi długu publicznego. 

Biorąc pod uwagę wspomniany scenariusz inflacji i stóp procentowych, polskie obligacje skarbowe – naszym zdaniem – pozostają krótkoterminowo interesujące inwestycyjnie. Ale obserwowane w ostatnich tygodniach mocne wzrosty rentowności np. obligacji amerykańskich czy niemieckich sprawiają, że coraz bardziej realne stają się potencjalne alternatywy i uzupełnienia portfela w postaci obligacji zagranicznych. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami, zbliża się czas selekcji papierów w portfelach funduszy obligacji. I tak np., z naszego punktu widzenia, w kolejnych miesiącach coraz bardziej interesujące mogą być papiery zagraniczne – np.  amerykańskie, niemieckie, czeskie czy węgierskie. Ich dotychczas gorszy performance od papierów polskich paradoksalnie sprawia, że wzrosła ich atrakcyjność względem rynku polskiego. 

Przypominamy także, że, niezależnie od rozwoju sytuacji inflacyjnej czy poziomu stóp procentowych, ryzykiem dla całego rynku, nie tylko obligacji, są oczywiście także kwestie geopolityczne, jak np. zagrożenie wojenne czy ewentualne gwałtowne napięcia wewnętrzne w krajach – emitentach.  Wyzwaniem dla rynku globalnego mogą być także konsekwencje szybko narastającego a przecież już gigantycznego zadłużenia USA. Wzrost długu i rosnące mocno koszty jego obsługi to bardzo poważny problem dla rządzących USA, ale i dla światowych rynków.   

Niezależnie jak rozwinie się sytuacja w gospodarkach i na rynkach, my przypominamy niezmiennie o konieczności zachowania racjonalizmu i zdrowego rozsądku w inwestowaniu. Tak więc inwestujmy zgodnie ze swoim faktycznymi możliwościami i potrzebami. Szczerze powiedzmy sobie, jakie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. Nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę – rozkładajmy swoje inwestycje między fundusze, tak by dywersyfikować ryzyko.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Focus „Inflacja – stopy – obligacje – fundusze. Mechanizmy”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/inflacja-stopy-obligacje-fundusze-mechanizmy 
•    Focus „Przykładowe fundusze Pekao TFI”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/przykladowe-subfundusze-pekao-tfi 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 

Przypominamy również, że dostępne są „Perspektywy rynkowe Pekao TFI na II półrocze 2023 r.: 
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-rynkowe-scenariusze-dla-rynkow-na-drugie-polrocze-2023-r
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.