Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 02.11.2022 r.

Pekao Tygodnik 02.11.2022 r.

Komentarze

W najnowszym odcinku Tygodnika, w którym rozmawiamy o arabskiej szkole fuzji i przejęć, ulotnej odporności technologicznych gigantów, nadchodzących wyborach w USA oraz o inflacji.

Pobierz

Krótszy tydzień pracujący nie oznacza niestety z automatu większego spokoju na rynkach finansów. Zobaczmy więc co w rynkowej trawie piszczy? 

Po pierwsze inflacja zgodnie z oczekiwaniami jeszcze rośnie. Wstępny odczyt GUS wskazuje na wzrost cen w Polsce o 17,9% r/r oraz 1,8% m/m. Komentatorzy z biur ekonomicznych upatrują przyczyn dalszego przyspieszania inflacji w paliwach, żywności oraz niestety także kategoriach bazowych. Inflacja bazowa mogła przekroczyć już 11%, co wskazuje, że presja na wzrost cen bierze się w dużej mierze nie z zewnątrz (import paliw czy żywności), ale z wewnątrz naszej krajowej gospodarki. Martwi też duże tempo miesięczne inflacji. Szczególnie, że u naszych zachodnich sąsiadów ta miesięczna dynamika już nieco spowolniła. Pamiętajmy, że efekty studzenia gospodarki podwyżkami stóp procentowych widać z opóźnieniem, historycznie dopiero po 6-9 miesiącach. 

A skoro o studzeniu gospodarki... Amerykański FED oraz Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami podniosły stopy procentowe o 0,75 punktu procentowego. W USA stopy sięgnęły już 4%, a połowę tego w strefie euro. Na konferencji prasowej Jerome Powell przyznał, że w kolejnych miesiącach tempo podwyżek może zostać zmniejszone, ale nie wiadomo do jak wysokiego poziomu stopy procentowe będą musiały finalnie dojść. Na pewno uczestnicy rynków finansowych są wygłodniali tańszego pieniądza. W październiku z nadzieją reagowali na bardziej gołębie od oczekiwań decyzje Banku Kanady oraz Banku Rezerwowego Australii. Warto odnotować, że z kolei Bank Japonii twardo idzie pod prąd światowym tendencjom i nieugięcie utrzymuje skrajnie luźną politykę pieniężną. 

W Polsce czekamy na listopadową projekcję inflacyjną NBP. Naszym zdaniem to ona będzie czynnikiem przesądzającym o tym, czy zobaczymy jeszcze małą podwyżkę stóp procentowych nad Wisłą, czy może już tropem Węgier nasi decydenci monetarni wejdą w sen zimowy. Stabilizacji stóp pomaga na pewno powrót USD/PLN poniżej 5 zł. Kurs naszej waluty zalicza metaforyczną „przejażdżkę rollercoasterem” i może okazać się czynnikiem, który wymusi podwyżki stóp procentowych. A może wręcz przeciwnie, pomoże zakończyć cykl podwyżek. Czas pokaże. 

Wyższe koszty finansowania szczególnie mocno uderzyły w tym roku w notowania spółek z sektora technologicznego. Relatywną odporność wykazywali jednak giganci tego sektora. Do czasu. Zaliczyliśmy fatalny tydzień dla akcji technologicznych czempionów. Ich ceny zaliczyły bolesną formację wodospadu. Znane wszystkim: Alphabet (właściciel Google), Meta (właściciel Facebooka), Amazon, Microsoft pokazały gorsze od oczekiwań wyniki biznesowe, w których rzucały się w oczy dwa elementy – mniejszy wzrost przychodów oraz dynamiczny wzrost kosztów.

Dużo uwagi przykuwała też w ostatnich tygodniach kiepska kondycja szwajcarskiego giganta Credit Suisse. Tarapaty banku ciągną się już kolejny rok i bez dwóch zdań są nie tylko zmartwieniem dla akcjonariuszy, ale też kłopotem dla helweckich polityków (wg nas nawet gdyby popadła w tarapaty to, instytucja ma status tzw. „zbyt dużej by upaść”). To co jednak my widzimy jako zagrożenie, arabscy inwestorzy postrzegają jako okazję. Credit Suisse dąży do zwiększenia kapitałów poprzez emisję akcji, a tę objąć miałby Narodowy Bank Arabii Saudyjskiej oraz być może państwowy fundusz majątkowy z Kataru. Jeśli transakcja dojdzie do skutku to bliskowschodni inwestorzy mogą mieć w swoich rękach aż ¼ szwajcarskiego banku. Przy okazji tych negocjacji przypomina nam się wiosna 2020 r., gdy Arabowie i Norwegowie intensywnie poszukiwali zakupów za swoje petrodolary. Nie bez powodu ogromne transakcje są zawierane wobec panującej na rynkach atmosfery niepewności i strachu.  Zachowanie gigantycznych inwestorów niesie za sobą bardzo wartościową lekcję także dla inwestorów indywidualnych – warto trzymać emocje na wodzy i trudne okresy na rynkach wykorzystywać do akumulacji aktywów, generujących potem zyski. Czy szejkowie spekulują, czy już jest dołek indeksów giełdowych? Czy czekają na zmianę trendu? Wreszcie, czy przejmują się tym jaka będzie cena kupowanych akcji za rok czy dwa? Nie, nie, nie. Przeciwnie, wg nas realizują swoją strategię i cierpliwie obstają przy swoim długim horyzoncie inwestycyjnym. 

W przyszłym tygodniu wrócimy w tryb komentowania wyborów. Tym razem w USA, gdzie amerykanie zdecydują kto kontrolować będzie Izbę Reprezentantów, Senat oraz poszczególne władze stanowe. Wydaje się, że Republikanie przejmą z rąk Demokratów niższą izbę Kongresu – Izba Reprezentantów. Kontrola nad Senatem wg przeróżnych sondaży wydaje się być nierozstrzygnięta. Przypomnijmy, że obecnie Joe Biden i jego administracja w Białym Domu należą do partii Demokratów i przez ostatnie 2 lata cieszyli się też kontrolą w obydwu izbach Kongresu. Od lipca br. Prezydent Biden zdołał odbudować część poparcia, podnosząc się z rekordowo niskich poziomów popularności wśród wyborców. Pozwoliło to Demokratom zbliżyć się w sondażach do republikańskiej opozycji. Jednakże w październiku, na końcówce kampanii wyborczej to czerwoni Republikanie zdają się wysuwać na prowadzenie.1  

 

1 Źródło: realclearpolitics.com

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Pekao TFI S.A. na 2. miejscu w rankingu Rzeczpospolitej

Miło nam poinformować, że Pekao TFI znalazło się w gronie najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych biorących udział w zestawieniu dziennika Rzeczpospolita, biorącym pod uwagę całokształt wyników inwestycyjnych zarządzanych w danym TFI funduszy. 
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Subfundusze:  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywi-dendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papie-ry wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają in-deksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.