Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 01.08.2023 r.

Pekao Tygodnik 01.08.2023 r.

Komentarze

Sierpień startuje z podwyższonymi stopami procentowymi w USA i strefie euro. I niższą inflacją po lipcu – także w Polsce.

Pobierz

Sierpień startuje z podwyższonymi stopami procentowymi w USA i strefie euro. Ostatni pełny tydzień giełdowy lipca był pełen nowych danychzmienny jak pogoda w Polsce. Ale w całym miesiącu zarabiały fundusze obligacji, mieszane i akcji. O tym – w tym wydaniu Tygodnika!

Zarówno lipiec, jak i pierwsze siedem miesięcy roku 2023 to był, per saldo, udany czas dla inwestujących w fundusze. Piszemy „per saldo”, bo pierwszy kwartał tego roku wcale taki spokojny na rynkach nie był. Od wiosny jednak, wraz z nadziejami na zahamowanie i – później – spadek - inflacji, rósł optymizm. Światowe rynki akcji, może – poza rozczarowującymi giełdami chińskimi i Londynem - wynagrodziły cierpliwość lokującym w funduszach akcji. Spadek inflacji, mimo rosnących jeszcze do lipca stóp procentowych kluczowych banków centralnych, napędzały wzrost cen i obniżanie rentowności obligacji. To z kolei umożliwiło wypracowanie świetnych wyników funduszom obligacji. Oczywiście, pamiętajmy, że osiągnięte już, przeszłe wyniki, nie są gwarancją wyników w przyszłości. Trzeba i warto dbać o to, by nie stawiać wszystkiego na jedną kartę – tj. na jakiś jeden wybrany fundusz, ale starać się budować swój portfel funduszy. Tak by zapewnić dywersyfikację (zróżnicowanie) swoich inwestycji i ograniczyć ryzyko. Tak wiec np. w przypadku funduszy dłużnych – warto rozważyć lokowanie zarówno w fundusz krótkoterminowy, jak i w długoterminowy, które w różny sposób mogą reagować na nagłe wydarzenia czy niespodziewane zmiany stóp procentowych. W przypadku funduszy akcji – warta rozważenia jest dywersyfikacja geograficzna czy tematyczna portfela. Dywersyfikację ułatwiają fundusze mieszane, łączące strategie obligacyjne z akcyjnymi. 

W samym środku szkolnych wakacji żadnej przerwy nie widać na rynkach, atakowanych ostatnio całą masą nowych informacji z gospodarek i decyzjami ważnych banków centralnych. Ostatni pełny tydzień lipca rozpoczęły złe informacje o słabszej od oczekiwań i generalnie słabej aktywności zachodnioeuropejskiego przemysłu oraz pogarszających się wskaźnikach dla sektora usług (który trzyma się jednak lepiej od przemysłu). Słabe dane z Niemiec zostały pod koniec tygodnia potwierdzone statystykami PKB – II kwartał skończył się stagnacją wobec kwartału pierwszego i lekką recesją w układzie rocznym. 

Za to mocna porcja danych makro napłynęła z USA – wzrost PKB w II kwartale okazał się szybszy od oczekiwań, większe od prognoz były zamówienia na dobra trwałe a liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych była nieco mniejsza niż się spodziewano. To, że – przynajmniej na razie – również wielkie amerykańskie firmy relatywnie dobrze radziły sobie ze słabszą koniunkturą i wysokimi stopami procentowymi pokazały dotychczas opublikowane nowe raporty kwartalne spółek z USA. Większość była lepsza od oczekiwań, choć warto mieć świadomość, że i poprzeczka nie była zawieszona zbyt wysoko, a oczekiwano spadku zysków. Koniec tygodnia przyniósł także kolejne dobre wieści o spadku inflacji w USA – wskaźnik inflacji konsumenckiej PCE (preferowany przez Fed) spadł do poziomu 3% r/r. 

Po serii słabych danych z Chin pojawiły się ogólnikowe deklaracje wsparcia koniunktury ze strony partii komunistycznej. Natomiast Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) zaktualizował swoje prognozy dla świata. Zgodnie z nimi, wzrost gospodarczy spadnie z 3,5% szacowanego dla 2022 do 3% w 2023 i 2024. To nieco lepiej niż szacowano w kwietniu, ale – jak przyznaje MFW – słabo z perspektywy historycznej. Walka z inflacją przez podnoszenie stóp procentowych ciąży na aktywności gospodarczej.  Źródło: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/07/10/world-economic-outlook-update-july-2023?CID=sm-com-homepage-WEOET2023004#Projections

W Polsce ostrzegawczo zabrzmiała nowa analiza BIEC (Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych) - „Od siedmiu miesięcy Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce nie zmienia istotnie swojej wartości. Tendencja stagnacyjna utrwaliła się i na razie nie widać impulsów, które pozwoliłyby wyrwać ją z tego letargu. Inflacja jest ciągle na tyle wysoka, że ogranicza popyt konsumpcyjny, który w ostatnich latach był głównym motorem wzrostu, inwestycje są w wieloletniej zapaści, wydajność pracy spada, przez co gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna” – konstatują analitycy BIEC (źródło: http://biec.org/gospodarka-w-letargu/). My dodajmy, że w naszej części Europy, przy nadziejach na ożywienie gospodarcze w kolejnych kwartałach i latach, musimy mieć świadomość ryzyk, zwłaszcza zaś - geopolitycznego. Wojna na Ukrainie oraz agresywne pogróżki Białorusi i Rosji wobec Polski to coś, co musimy brać pod uwagę także przy patrzeniu na inwestycje.

I w takich to „okolicznościach przyrody” nowe decyzje podejmowały najważniejsze banki centralne świata. W środę 26 lipca stopę procentową – 25 bps – do przedziału 5,25 – 5,50% podniósł Komitet Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee) amerykańskiego Fed-u. Komunikat i publiczne wypowiedzi nie rozstrzygały, czy to już ostatnia ze spektakularnej serii podwyżek (źródło: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230726a.htm).  Rynki akcji zachowywały się jednak, jakby wierzyły, że to już koniec podwyżek, a ze stopami na najwyższym od 22 lat poziomie gospodarka jakoś sobie poradzi.. Tydzień główne indeksy amerykańskich  rynków akcji kończyły wyraźnymi plusami. 

W czwartek 27 lipca analogiczną decyzję podjęła Rada Prezesów EBC. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu zostały podwyższone do odpowiednio: 4,25%, 4,50% oraz 3,75%, ze skutkiem od 2 sierpnia 2023. - „Inflacja w dalszym ciągu się obniża, ale według przewidywań nadal zbyt długo będzie za wysoka. Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. (…) Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji od poprzedniego posiedzenia, przewiduje się, że inflacja do końca roku jeszcze spadnie, lecz przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom. Chociaż część wskaźników wykazuje oznaki osłabienia, inflacja bazowa w ujęciu łącznym pozostaje wysoka. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż mocno oddziałują na gospodarkę: warunki finansowania, które ponownie się zacieśniły, coraz bardziej osłabiają popyt, a przez to istotnie przyczyniają się do sprowadzania inflacji do docelowego poziomu. (…) Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności” – czytamy w komunikacie EBC (źródło: EBC, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230727~da80cfcf24.pl.html).

W piątek 28 lipca stóp co prawda nie zmienił Bank Japonii (podstawowa na ekstremalnie niskim poziomie -0,1%), ale zasygnalizował poluzowanie zasad kontroli na krzywą rentowności obligacji. Można to odbierać, że chce „normalizować” ekstremalnie łagodną do tej pory politykę pieniężną. Oczywiście – bardzo spokojnie. Mówiąc wprost – Bank Japonii pilnował by rentowności obligacji rządowych nie wyskoczyły ponad założony przez siebie poziom, co właściwie oznaczało kontrolę rynku i stóp. Teraz, de facto, rozszerzył nieco zakres tolerowanych wahań (źródło: Bank of Japan - https://www.boj.or.jp/en/; https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2023/mpr230728d.pdf). No i ten nowy akcent popchnął w górę rynkowe stopy – rentowności wzrosły powyżej wcześniejszego „limitu”. I to jak! Rentowności 10-letnich papierów japońskich wyskoczyły do poziomów z roku 2014… Dla nas to oczywiście kompletna aberracja nominalnie, bo mówimy o niezwykle niskich poziomach – rentowności tych papierów wzrosły pod koniec tygodnia mniej więcej z pułapu ok. 0,4% do niecałych 0,6%...   

Reasumując – dobry lipiec dla inwestycji w funduszach. I bardzo dobre siedem miesięcy 2023 roku dla funduszy – zarówno obligacyjnych, jak i akcyjnych czy mieszanych. Wakacje – wakacjami, ale przed nami m.in. kolejne dane i prognozy inflacji także w Polsce. W poniedziałek 31 lipca GUS poinformował, że z tzw. szybkiego odczytu inflacji, wynika że w lipcu spadła ona do 10,8% rok do roku (źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-lipcu-2023-roku,21,13.html). Co oczywiście ożywia dyskusję o tym, kiedy spodziewać się można pierwszych obniżek stóp NBP.  A to już interesuje wszystkich, nie tylko inwestujących w funduszach!   

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.         

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i  opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obo-wiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyso-kość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyj-nej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.