Materiał reklamowy
Pekao Surowców i Energii - ekspozycja na surowce i sektory

Pekao Surowców i Energii - ekspozycja na surowce i sektory

Komentarze

08.08.2022 r.

Pekao Surowców i Energii - ekspozycja na surowce i sektory - zobacz pdf

Dla przypomnienia, Pekao Surowców i Energii jest subfunduszem akcyjnym, który lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne. Dają one ekspozycję na globalne rynki surowcowe lub akcje spółek działających w branżach związanych z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją surowców lub działających w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii. Warto podkreślić, że subfundusz umożliwia osiągnięcie wysokiej dywersyfikacji lokat inwestora.

Poniższe tabele przedstawiają szacowany pośredni (tj. poprzez fundusze zagraniczne, w które inwestuje subfundusz) udział procentowy poszczególnych surowców i sektorów surowcowych w portfelu subfunduszu na dzień 30 czerwca 2022 roku. Dane zostały przygotowane na podstawie benchmarków funduszy zagranicznych, w które inwestuje nasz subfundusz.

Ekspozycja na surowce

Nazwa surowca Udział w portfelu (w %)
Złoto 12,54%
Gaz ziemny 10,04%
Ropa naftowa typu WTI 8,82%
Ropa naftowa typu Brent 7,76%
Soja 5,02%
Kukurydza 4,90%
Miedź notowana na giełdach w Nowym Jorku (COMEX) 4,13%
Srebro 3,60%
Olej napędowy o niskiej zawartości siarki 3,37%
Aluminium 3,32%
Olej sojowy 3,04%
Żywiec wołowy 3,01%
Mączka sojowa 2,84%
Pszenica notowana na giełdzie w Chicago 2,83%
Benzyna (RBOB) 2,58%
Olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki (ULS) 2,55%
Kawa 2,53%
Nikiel 2,53%
Cukier 2,52%
Cynk 2,43%
Chuda wieprzowina 1,79%
Pszenica notowana na giełdzie w Kansas City 1,71%
Bawełna 1,06%


Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A. na podstawie danych z serwisu Bloomberg

Ekspozycja na sektory

Nazwa sektora Udział w portfelu (w %)
Energetyka 35,12%
Rolnictwo 26,45%
Metale szlachetne 16,14%
Metale przemysłowe 12,41%
Hodowla zwierząt 4,80%


Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A. na podstawie danych z serwisu Bloomberg

 

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A,. Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz zarządzany jest aktywnie, niebenchmarkowo. 

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}