Materiał reklamowy
Pekao Kompas

Pekao Kompas

Wideo

Jakie czynniki stoją za dobrymi wynikami Pekao Kompas od początku 2021 r.?

Jak zarządzamy ryzykiem w Pekao Kompas?

Jakie tematy inwestycyjne eksplorujemy obecnie w Pekao Kompas?

Wywiad z dnia 10.05.2021 r.

Jakie czynniki stoją za dobrymi wynikami Pekao Kompas od początku 2021 r.?

Andrzej Kubacki, CFA: To jaki jest wynik, jest trochę funkcją tego, jakie się okazje trafiają. Jeżeli widzimy dużo tych spółek, które mają te katalizatory, których szukamy w krótkim terminie, no to więcej inwestujemy. Potem jeszcze musimy, prawda, trafić. Jest ileś błędów, ileś trafionych decyzji. Ta struktura tego, czyli po pierwsze to ile zidentyfikujemy okazji w danym momencie w czasie, po drugie to ile, jaką mamy, że tak powiem skuteczność, to nam kształtuje ten wynik. To nie jest upływ czasu.
Głównie pracowały nam spółki z ekspozycją na konsumenta. Głównie pracowały nam spółki np. producenci samochodów, ale też materiały, ciężki przemysł, ale też takie rzeczy jak np. cementownie, kopalnie. Trochę takich spółek z powiedzmy łańcucha wartości elektroniki. To jest to, co się składało na ten pozytywny wynik. Przy czym też trafność była dosyć duża.
W całym kwartale alokacja była średnio na poziomie 25 procent, co jest powiedzmy jakąś taką długookresową średnią dla tego produktu. Natomiast ona się dynamicznie zmienia, w miarę jak albo te katalizatory się udają albo nie i jak przebudowujemy ten portfel. Także do końca kwartału bym powiedział, że na samym końcu kwartału była dosyć wysoka, a teraz trochę znowu schodzimy. Jesteśmy bliżej 20 procent. Polska to było jakieś 40 procent. Jeżeli chodzi o zagranicę, to mniej było Stanów,  więcej było pozostałych rynków rozwiniętych. Głównie to jest Europa. Siłą rzeczy. Natomiast, zaznaczyłbym, że alokacja po geografiach, to jest jakby wynikowa tych naszych decyzji inwestycyjnych na poszczególne spółki. Nie mamy jakiejś docelowej alokacji: kraj vs zagranica. Tylko po prostu w zależności od tego, jak, gdzie widzimy tych pomysłów więcej, tak ta alokacja potem na koniec wygląda.

Jak zarządzamy ryzykiem w Pekao Kompas?

AK: Kompas nie jest takim produktem, w którym próbujemy jakoś antycypować te krótkoterminowe 
ruchy całego rynku, [bo] wydaje mi się, że to jest dużo bardziej sztuka niż nauka. I trudno tu mieć taką kontrolę nad tym wynikiem i taką dużą powtarzalność. Wydaje mi się, że lepiej się skupić na pojedynczych spółkach. Także to jest pierwsza rzecz, którą robimy - sama konstrukcja tego portfela. Nie wkładamy tam spółek, które "zarobią w długim terminie na byciu w atrakcyjnych niszach rynkowych itd." Tylko mają mieć jasno zidentyfikowane katalizatory. Więc sam ten profil spółek często jest taki, który może zmniejsza tę zmienność. Druga rzecz to jest sizing [rozmiar] pozycji. Możemy po prostu mieć ten portfel zbudowany z jakichś bardziej skoncentrowanych zakładów, a możemy mieć więcej tych pozycji rozproszonych, z mniejszym zaangażowaniem w pojedynczy papier. Trzecia rzecz, to są instrumenty pochodne. Możemy sobie kupować w cudzysłowie takie trochę ubezpieczenie na spadki. Te strategie, które dają takie ubezpieczenie, one mają jakiś taki koszt, który trzeba ponieść za tą ochronę. Ale tutaj szukamy jakiegoś takiego złotego środka, że w momencie kiedy widzimy, że gdzieś tam ta siła rynku trochę jest mniejsza, widzimy np. teraz w trakcie sezonu wyników w Stanach Zjednoczonych, reakcje na samą publikację wyników, są często takie dosyć powiedziałbym słabe w relacji do tego jak duże są pozytywne zaskoczenia, to np. daje jakiś taki sygnał, że może chwilowo rynek traci, że tak powiem, tempo, czy jakąś taką parę. To jest może taki moment, gdzie można w takie ubezpieczenie troszkę zainwestować. Także to są te trzy rzeczy, które staramy się robić, żeby kontrolować ryzyko. 
Nie mniej od tego ryzyka akcji nie uciekniemy inwestując w akcje. Możemy go nie ponosić, ale wtedy nie będziemy budować tej dodatkowej stopy zwrotu. Musimy sobie dawać, znaleźć jakiś złoty środek, pomiędzy tą szansą na zarabianie przez to, że jesteśmy w tym rynku, a kontrolowania po prostu zmienności portfela.

Jakie tematy inwestycyjne eksplorujemy obecnie w Pekao Kompas?

AK: Jeden z takich wątków, czy tematów, który gdzieś tam staramy się eksplorować, siłą rzeczy to będzie nawiązywać do pandemii, to jest bardzo duże wydarzenie, które kształtuje dużo aspektów życia gospodarczego. No i co widzimy po danych? Widzimy, że te szczepienia postępują, powoli możemy się przygotowywać do tego wzrostu mobilności społeczeństwa, do tego, że ludzie wyjdą na ulice, że będą więcej chodzić, podróżować, że może turystyka wróci. Można powiedzieć, że "OK, no to może linie lotnicze?" Można powiedzieć: "może konsumpcja paliw, może trzeba kupić producentów ropy?" Ale to są takie bym powiedział bardzo mainstreamowe, takie dosyć jasne pomysły, które w związku z tym, że są jasne to już zostały, wydaje się przynajmniej w pewnej mierze rozegrane. Także my staramy się szukać biznesów, które mają ekspozycję na nadchodzący, oczekiwany wzrost aktywności, który się tak naprawdę powoli dzieje. Widzimy, że powiedzmy loty wewnątrz Stanów Zjednoczonych się gdzieś tam powoli zaczęły. Widzimy po danych z komórek, że ludzie więcej poruszają się, przebywając mniej w miejscach zamieszkania, więcej na powietrzu czy w sklepach. No i te Stany Zjednoczone, to jest jakiś taki pierwszy papierek lakmusowy, ponieważ tam te szczepienia są najbardziej zaawansowane. No to możemy sobie potem z tego ekstrapolować co się będzie działo w Europie. Więc jakby ten trend powoli rusza i teraz szukamy spółek, które mają jakąś taką może nieoczywistą ekspozycję na ten trend i dzięki temu nie są jeszcze wycenione tak bardzo wysoko. Ale w momencie kiedy ten trend się będzie, kiedy nasze założenia się będą materializowały, to będą pokazywały dobrej dynamiki wyników i to przykuje uwagę inwestorów i wtedy będziemy mieli szansę zarobić i taki papier kupiony teraz odsprzedać drożej i budować ten wynik. Także takie jakby kolejne pochodne tego wydarzenia, jakim będzie ten powrót z aktywnością ludzi do normy, to jest coś gdzie można szukać pomysłów.
Przy czym tych motywów, czy tematów wokół, których szukamy tych pomysłów inwestycyjnych jest cały czas sporo i one cały czas się dezaktualizują. Albo w ten sposób, że gdzieś tam ten scenariusz się sprawdza, albo po prostu weryfikujemy go i te okazje się dezaktualizują, wychodzimy z tych inwestycji. Także taka obrotowość portfela cały czas jest dosyć duża. Ja przygotowując się do tej wypowiedzi sprawdziłem sobie do czego potencjalnie musiałbym się odnosić w kontekście tych opublikowanych portfeli kwartalnych i widzę, że  od końca pierwszego kwartału do 27 kwietnia, bo to akurat sprawdziłem, to obrót wyniósł dwie trzecie wartości portfela. Także ta rotacja cały czas jest dosyć duża. Oczywiście jest większa jeżeli są takie jakieś momenty kiedy, no chociażby właśnie sezon wyników, gdzie te nasze pomysły są weryfikowane przez rynek i gdzieś tam kończymy te inwestycje. Natomiast cały czas ta rotacja jest wysoka i cały czas tych pomysłów szukamy. Przy tym jeżeli takich pomysłów w danym momencie nie ma, no to bez żadnych skrupułów nie szukamy na siłę ekspozycji na ryzyko rynku akcji, tylko po prostu oddajemy pieniądze do puli, którą zarządza zespół dłużny i czekamy na taki moment rynkowy, który tę okazję nam stworzy.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.