Materiał reklamowy
Pandemia deflacji i niskich stóp procentowych?

Pandemia deflacji i niskich stóp procentowych?

Komentarze

26.05.2020 r.

Pandemia deflacji i niskich stóp procentowych? Strategie dłużne Pekao TFI (aktualizacja 29.05.2020) - pobierz pdf

Aktualizacja na dzień 29.05.2020.

Na posiedzeniu dn. 28.05.2020 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała zmiany poziomu stóp procentowych w Polsce. Stopa referencyjna NBP została ścięta z 0,5% do 0,1%. Ten ruch był zaskoczeniem zarówno dla ekonomistów, jak i inwestorów. Ani wcześniejsze wypowiedzi członków, ani sam komunikat do decyzji, nie dostarczają w naszej ocenie zbyt wielu informacji na temat motywacji RPP czy jej dalszych planów. Rynek stopy procentowej wyceniał już obniżkę o 25 punktów bazowych, ale nie wiązał jej z tak szybkim terminem. Stąd reakcja rynkowa cen instrumentów dłużnych była dość silna. Ceny stałokuponowych obligacji skarbowych wzrosły, a polska 10-letnia obligacja skarbowa o stałym kuponie oferowała (na 29.05.2020 r.) rentowność rzędu 1,15%. Im krótszy termin do zapadalności tym większy ruch rentowności w dół obserwowaliśmy. Stąd powiększyła się różnica w oprocentowaniu obligacji o krótkim tenorze do oprocentowania długoterminowych papierów. Innymi słowy doszło do tzw. wystromienia krzywej dochodowości obligacji skarbowych. Zawęziły się również asset swap spready, co oznacza wzrost wartości zmiennokuponowej ekspozycji w portfelach naszych strategii dłużnych. Obecnie kontrakty na stopę procentową nie wyceniają żadnych ruchów na stopach w przewidywalnej przyszłości – płaska krzywa FRA (ang. Forward Rate Agreement) na poziomie 0,15%.
Nasze opracowanie pozostaje aktualne, tak jak nie zmienia się nasz bazowy scenariusz dla rynku długu, z uwzględnieniem poniższego. Jego elementem pozostaje nasze oczekiwanie luźnej polityki monetarnej przez kolejne 12-24 miesiące. Obniżka przyspieszyła jednak wzrosty cen stałokuponowych obligacji skarbowych oraz pogłębiła spadek rentowności naszych portfeli. Musimy więc zrewidować zawarte w nim 12-miesięczne cele do wypracowania wskazywane przez zespół zarządzający dla poszczególnych strategii. Przypominamy, że są to arbitralne szacunki, obarczone dużym ryzykiem błędu estymacji i licznymi założeniami (które, ze względu na swój charakter, mogą okazać się błędne). Nie należy ich traktować jako podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej i nie stanowią one zobowiązania z naszej strony. Należy też koniecznie pamiętać, że żaden fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników. 

Zestawienie zmian celów podsumowuje poniższa tabela:

Subfundusz /fundusz  Cel PRZED obniżką Cel PO obniżce
Pekao Obligacji Samorządowych* ok. 2,0% ok. 1,6%
Pekao Spokojna Inwestycja ok. 1,4 - 1,7% ok. 1,0 – 1,3%
Pekao Konserwatywny ok. 1,4 - 1,7% ok. 1,0 – 1,3%
Pekao Konserwatywny Plus ok. 2,5 – 3,0% ok. 2,0 – 2,5%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 ok. 1,5% ok. 1,25%
Pekao Obligacji Plus ok. 1,5% ok. 1,25%
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO ok. 1,5% ok. 1,25%

*Cel dla Pekao Obligacji Samorządowych zakłada utrzymanie faktycznie pobieranej stałej opłaty za zarządzanie na poziomie 0,2%. Maksymalny statutowy poziom tej opłaty to 2,0%.
 

***

Subfundusze dłużne z oferty Pekao TFI, za sprawą różnych składów portfeli inwestycyjnych, oferują rozwiązania zarówno na scenariusz  długiej recesji, czy relatywnie szybkiego odbicia gospodarczego.  W materiale opisujemy charakterystyki ich portfeli inwestycyjnych oraz  nasze oczekiwania, co przyszłość trzyma w zanadrzu dla rynków długu. 

  • Oczekujemy, że poprawa notowań jednostek Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus będzie procesem stopniowym i rozłożonym na kilka kwartałów, w którym główną rolę odegra ich wysoka bieżąca rentowność portfeli. 
  • Jednakże portfele tych dłużnych strategii krótkoterminowych zachowują, w naszej ocenie, potencjał do szybszego odbicia, ze względu na wciąż silnie przecenione instrumenty składowe. Wzrostowi ich cen sprzyjałaby według nas dalsza normalizacja na rynku długu - silniejszy apetyt globalnego kapitału na zakup polskich instrumentów dłużnych, stabilizacja, bądź podwyżki stóp procentowych, zmniejszenie podaży obligacji skarbowych.
  • Subfundusze obligacyjne – Pekao Obligacji Plus, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO – już skorzystały na wzroście cen stałokuponowych obligacji skarbowych, które w naszej ocenie będą poruszać się w kolejnych miesiącach w szerokim trendzie bocznym. 
  • Tym samym w naszej ocenie potencjał wzrostu cen jednostek funduszy obligacyjnych na drugą  połowę roku opiera się mocniej o ryzyko kredytowe. Według nas kontynuacji dobrej passy ich części skarbowej sprzyjałby natomiast scenariusz deflacyjny – silniejszy i bardziej uporczywy od oczekiwań spadek aktywności gospodarczej, dalsze obniżki stóp procentowych, zwiększanie programu skupu aktywów globalnie oraz przez NBP. 
  • Pekao Obligacji Samorządowych pozostaje jednym z najmniej zmiennych subfunduszy dłużnych w ofercie Pekao TFI. Przy niewielkich wahaniach cen jednostki oferuje obecnie ponad 2% rentowność brutto portfela. 
    Wszystkie strategie dłużne utrzymały wysoką płynność podczas skrajnego stresu rynkowego. 
  • Ryzyko kredytowe obligacji korporacyjnych jest pod kontrolą, a bieżący kurs polskiej gospodarki daje nam podstawy do umiarkowanego optymizmu w stosunku do posiadanych papierów komercyjnych. 
  • Sądzimy, że kluczowym wyznacznikiem kondycji polskiego rynku długu w najbliższych miesiącach będzie siła PLN na tle twardych walut (EUR, USD, CHF). Stabilność, czy umocnienie waluty, powinny być według nas prognostykiem dla dobrych wyników strategii dłużnych. Czytaj całość

 

{category}

{title}

{author}
{content}