Materiał reklamowy
Niespodziewanie mocna obniżka stóp

Niespodziewanie mocna obniżka stóp

Komentarze

11.09.2023 r.

Niespodziewanie mocna obniżka stóp - pobierz pdf

W Polsce oczekiwanie na pierwszą obniżkę stóp zakończyło się sporym zaskoczeniem. W środę, 6 września, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła bowiem stopy o 75 pb, w tym główną z 6,75% do 6,00%, podczas gdy rynek i media przygotowywały publiczność na cięcie rzędu 25 pb. Przypomnijmy tylko, że 100 pb (punktów bazowych to jedne punkt procentowy).

Zgodnie z komunikatem wydanym po posiedzeniu, „w ocenie Rady Polityki Pieniężnej napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które jej zdaniem będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.”

Większa od oczekiwań obniżka stóp procentowych NBP nie zmienia naszego pozytywnego nastawienia do polskich obligacji skarbowych w perspektywie do końca bieżącego roku. Spodziewamy się dalszej wyraźnej obniżki inflacji w Polsce. Naszym zdaniem, dezinflacji sprzyjać będzie nadal słaba koniunktura gospodarcza.

Zakładamy także, że w kolejnych miesiącach nastąpić mogą kolejne cięcia stóp procentowych NBP. To wszystko powinno pogłębić spadek rentowności polskich obligacji skarbowych – „dołka” tego procesu spodziewamy się w pierwszym kwartale 2024 r.

Mimo dużych emocji po decyzji Rady, obserwujemy spore zainteresowanie polskimi obligacjami zwłaszcza o krótkim i średnim terminie wykupu (np. 3-5 lat), co przekłada się na spadek rentowności w tym segmencie. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami, kolejne miesiące będą czasem selekcji papierów w portfelach funduszy obligacji. I tak np. , z naszego punktu widzenia, w kolejnych miesiącach coraz bardziej interesujące mogą być papiery zagraniczne – np. amerykańskie, niemieckie, czeskie czy węgierskie. Ich dotychczas gorszy performance od papierów polskich paradoksalnie sprawia, że wzrosła ich atrakcyjność względem rynku polskiego.

Spodziewamy się, że decyzja RPP i dalszy spadek inflacji przyczynią się do obniżania oprocentowania lokat bankowych. To z kolei sprawi, że w naszej ocenie relatywną atrakcyjność zachowają, mimo nominalnego obniżenia, rentowności (nie należy utożsamiać z wynikami) portfeli naszych funduszy dłużnych krótkoterminowych (Spokojna Inwestycja, Konserwatywny i Konserwatywny Plus). Dla funduszy obligacji długoterminowych (Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, Obligacji Plus, Dłużny Aktywny) kluczowe będzie potwierdzenie zapowiedzi i oczekiwań szybkiego spadku inflacji. To sprzyjałoby bowiem kursom obligacji.

Oczekiwany przez nas proces wyraźnej dezinflacji, może - naszym zdaniem - sprowadzić roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w okolice 5% w pierwszej połowie nowego roku. Jednak dalszy spadek inflacji, w kierunku celu NBP, będzie już procesem znacznie trudniejszym, wymagającym czasu i uwarunkowanym niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami zewnętrznymi (w tym zmianami cen surowców). Dalsze tłumienie inflacji może być utrudnione przez zakładane ożywienie gospodarcze, a więc wyższy popyt i możliwą presję na wzrost płac (także jako efekt realizacji zapowiedzi wyborczych). W średnim i dłuższym terminie rynek obligacji czekają też wyzwania związane ze zwiększaniem emisji obligacji skarbowych na sfinansowanie deficytu budżetowego i rosnących kosztów obsługi długu publicznego.

Z punktu widzenia zarządzanych przez nas funduszy - co do zasady spadek stóp procentowych wpłynie w dłuższym terminie na spadek rentowności portfeli dłużnych i, choć stanowi to nasze szacunki w oparciu o aktualne warunki rynkowe i nie jest dokładnym wskaźnikiem, a uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania funduszu, także na perspektywy wzrostu wartości jednostek wskazanych naszych funduszy dłużnych w przyszłości, a tym samym na atrakcyjność tej formy inwestycji. Trzeba też pamiętać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Musimy pamiętać, że dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, tego funduszu.

 

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają de-finicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

{category}

{title}

{author}
{content}