Materiał reklamowy
#KarnawałMożliwości2021 Recepta na zerowe stopy procentowe.

#KarnawałMożliwości2021 Recepta na zerowe stopy procentowe.

Wideo

Recepta na zerowe stopy procentowe.

Wywiad z dnia 14.01.2021.

Recepta na zerowe stopy procentowe.

Maciej Pielok, CFA (MP): Dzień dobry Państwu! Przed nami rozmowa o tym, jak przy zerowych stopach procentowych i relatywnie wysokiej inflacji poszukiwać zysku na rynkach obligacji. A moim rozmówcą jest Dariusz Kędziora, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi.

MP: Dzień dobry Darku.

Dariusz Kędziora, CFA (DK): Dzień dobry Państwu, dzień dobry Maćku.

MP: Darku, długi czas pracowałeś w londyńskim City i zarządzałeś tam kapitałem europejskich inwestorów. Dla nich ujemne, bądź też zerowe stopy procentowe to chleb powszedni. W Polsce jest to relatywnie nowa sprawa. Jakie lekcje możemy wyciągnąć od naszych zachodnich sąsiadów? Jak radzić sobie z taką rzeczywistością?

DK: Przede wszystkim podstawowe wyzwanie stojące przed każdym Klientem dzisiaj to jest uświadomienie sobie realnego kosztu pieniądza. Wcześniej mieliśmy w Polsce tej sytuacji, by nasze oszczędności pozostawione w gotówce lub na lokacie w banku były przejadane przez inflację. Dzisiaj jest to realny koszt i musimy się z tym zmierzyć z tym wyzwaniem mierzą się już tak jak powiedziałeś od lat Klienci w Europie Zachodniej. Widać po trendach i zmianie zachowań na tamtejszym rynku, że wielu Klientów odchodzi od tych tradycyjnych form lokowania oszczędności w banku na najbezpieczniejszych lokatach i przechodzi bardziej w kierunku produktów inwestycyjnych i instrumentów finansowych, ale także nieruchomości czy alternatywnych klas aktywów. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie się przed, przed tym wzrostem inflacji i zabezpieczenie swoich oszczędności.

MP: No właśnie, bo wartość naszych pieniędzy topnieje obecnie przy takiej inflacji i takim poziomie stóp procentowych, a pomimo to wiele osób nie chce po prostu podejmować ryzyka inwestycyjnego akcji czy też w ogóle nie chce podejmować wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Czy można pogodzić zachowanie relatywnie bezpiecznego charakteru rozwiązań dłużnych, a jednocześnie stworzenia szansy swoim oszczędnościom na pobicie inflacji?

DK: Na pewno czasy się zmieniły i funduszom dłużnym dużo trudniej będzie generować satysfakcjonującą stopę zwrotu powyżej inflacji. Jednak nie przekreślałbym tutaj szans funduszy dłużnych na cały czas dowożenie atrakcyjnych stóp zwrotu. Jedno co na pewno się skończyło, to polityka trzymania obligacji, kupowania i trzymania obligacji przez długi czas. Jakby nie możemy sobie już pozwolić nie mamy tego luksusu na kupowanie obligacji i odcinanie od nich kuponów. W tym momencie rzeczywistość rynkowa wygląda tak, że każdy zarządzający będzie zmuszony do aktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Do aktywnego budowania portfela, do szukania nowych możliwości, nowych okazji, nowych rynków. My również, w Pekao TFI, identyfikujemy te nowe kierunki, nowe możliwości. Staramy się aktywnie je wykorzystywać. Jednym z takich pomysłów jest np. wychodzenie, śmielsze wychodzenie na dług krajów rozwijających się. Tam szukamy również okazji, ale tych okazji nie będzie brakować również na naszych rynkach, tych w których działaliśmy do tej pory. Też jak podkreślamy w perspektywach rynkowych, które właśnie opublikowaliśmy na ten przyszły, czy obecny 2021 rok. Wchodzimy w ten rok z bardzo optymistycznym nastawieniem, jeśli chodzi o ożywienie gospodarcze i perspektywy gospodarcze. Jednak należy pamiętać i to podkreślamy w tych perspektywach, że to ożywienie gospodarcze będzie niejednorodne i może też rozczarowywać w wielu momentach. Także jest to środowisko, które pewnie będzie prowadziło do większej zmienności na rynku obligacji, a ta zmienność może prowadzić do ciekawych okazji inwestycyjnych.

MP: Pewnie jednym z takich obszarów rynkowych, gdzie ta zmienność może na plus zapisać się w tym roku, jest klasa aktywów obligacje rynków wschodzących. Tylko do tej klasy aktywów zaliczane są również, wedle klasyfikacji, polskie obligacje skarbowe. Jak Twoim zdaniem nasze krajowe obligacje wypadają na tle rynków wschodzących i ich rynków dłużnych?

DK: No właśnie to jest ciekawe pytanie, ponieważ z mojego doświadczenia w Londynie zaobserwowałem, że inwestorzy już dawno, globalni inwestorzy, już dawno przestali postrzegać Polskę jako rynek wschodzący. W percepcji inwestorów globalnych Polska już, a szczególnie rynki dłużne, zostały zaklasyfikowane do rynku krajów rozwiniętych. I tak należałoby polskie obligacje w tym momencie traktować. Więc w tym momencie, odpowiadając na Twoje pytanie, jeśli porównamy Polskę do innych rynków wschodzących - polskie obligacje wypadają słabo. Te rentowności nie są zbyt atrakcyjne. Natomiast jeśli porównamy polskie obligacje do innych rynków obligacyjnych krajów rozwiniętych, to cały czas polskie obligacje mogą oferować pewną premię, jednak nie należy tego ukrywać, że rentowności polskich obligacji są bardzo nisko.

MP: I mając z tyłu głowy taką rzeczywistość niedawno wystartował subfundusz Pekao Dłużny Aktywny, projekt któremu przewodzisz. Powiedz proszę, czym różni się on od innych, klasycznych produktów obligacyjnych, które znamy ze stajni żubra?

DK: Nowy fundusz, Dłużny Aktywny jest przede wszystkim rozwiązaniem dla osób, dla których rentowności polskich obligacji skarbowych nie spełniają już ich oczekiwań i chcą czegoś więcej, a jednocześnie rynki akcyjne są dla nich zbyt ryzykowne. Więc jest to propozycja dla osób, które chcą zaakceptować trochę większe ryzyko, ale mają ambicję, żeby zobaczyć wyższą stopę zwrotu na tego typu funduszu. To jest w dalszym ciągu fundusz dłużny. Pojawią się natomiast obligacje skarbowe rynków wschodzących i to zarówno euroobligacje, czyli obligacje denominowane w euro i w dolarze, jak również obligacje denominowane w walutach lokalnych. I tu jest też kolejny czynnik odróżniają ten fundusz od innych funduszy w naszej stajni. Fundusz ten będzie wykorzystywał również ryzyko walutowe w swoich decyzjach.

MP: Trzymamy kciuki za wyniki. Bardzo dziękuję Darku za rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę i na koniec zapraszamy do wspólnego inwestowania, życzymy udanych wyników i spokoju o własne pieniądze. Do usłyszenia, do zobaczenia w innych komentarzach wideo i mamy nadzieję również na żywo.

DK: Dziękuję bardzo.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy Pekao. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Źródłem danych makroekonomicznych jest serwis Bloomberg. Źródłem danych porównawczych dla wyników funduszy/subfunduszy Pekao jest portal Analizy Online. Wszelkie opinie i oceny, w tym prognozy, zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.