Materiał reklamowy
#KarnawałMożliwości2021 Nadal groźny rywal dla depozytów.

#KarnawałMożliwości2021 Nadal groźny rywal dla depozytów.

Wideo

Nadal groźny rywal dla depozytów - cz. 1

Jak fundusze dłużne krótkoterminowe pomogą zarabiać po spadku stóp procentowych? Czy mogą utrzymać niską zmienność po odejściu od wyceny "liniowej"? Co wg nas 2021 r. ma w zanadrzu dla tej grupy funduszy? Wywiad z dnia 19.01.2021.

Nadal groźny rywal dla depozytów - cz. 2

Szczegółowe omówienie różnic pomiędzy naszymi funduszami dłużnymi krótkoterminowymi. Ocena kondycji rynku obligacji samorządowych na początku 2021 r. Wywiad z dnia 19.01.2021.

Nadal groźny rywal dla depozytów cz. 1

Maciej Pielok, CFA (MP): Oprocentowanie depozytów powędrowało ku zeru. Jak natomiast wygląda sytuacja u odwiecznych konkurentów dla depozytów, czyli w funduszach dłużnych krótkoterminowych?

Ten temat zgłębimy z Łukaszem Tokarskim, Zarządzającym w Zespole Zarządzania Instrumentami Dłużnymi. Zapraszam.

MP: Dzień dobry Łukasz.

Łukasz Tokarski, CFA (ŁT): Dzień dobry, witam.

MP: Anglicy powiedzieliby, że mamy słonia w pokoju. Więc zaadresujmy od razu, weźmy za rogi ten niewypowiedziany problem. Skoro spadło oprocentowanie depozytów, to spadło również oprocentowanie zmiennokuponowych instrumentów i krótkoterminowych instrumentów o stałym kupnie. Jak w takim otoczeniu mogą zarabiać fundusze dłużne krótkoterminowe?

ŁT: Niewątpliwie mamy za sobą okres, w którym spadły rentowności wszystkich instrumentów finansowych, poczynając od akcji czy nieruchomości jak i obligacji. Natomiast, natomiast różnorodność rynku obligacji jest ogromna. Mamy w portfelach obligacje skarbowe polskie, zagraniczne, obligacje korporacyjne, obligacje samorządowe i w tym spektrum ciągle znajdujemy bardzo dużo obligacji, które pozwalają nam dostarczyć Klientowi stopę zwrotu przekraczającą oprocentowanie obligacji. Oprocentowanie depozytów. Oprocentowanie depozytów dzisiaj spadło tak naprawdę do zera, a tych instrumentów finansowych, które mają niezerową stopę zwrotu jest jednak ciągle, ciągle bardzo dużo. I my widzimy ciągle szerokie spektrum strategii, które pozwala nam z sukcesem z oprocentowaniem depozytów rywalizować.

MP: Z poszukiwaniem tej stopy zwrotu zawsze nieodłącznie wiąże się ryzyko. W funduszach dłużnych krótkoterminowych, niewątpliwie inwestorzy bardzo cenili sobie niskie wahania tych rozwiązań. Czy sądzisz, że w obecnych warunkach rynkowych będzie można utrzymać tę cechę?

ŁT: Myślę, że jak najbardziej. Powiedzmy sobie z czego wynika to niskie, te niskie wahania wycen funduszy dłużnych krótkoterminowych. Pojęcie funduszy dłużnych krótkoterminowych wynika z tego, że te fundusze nie mają ryzyka poziomu długoterminowych stóp, stóp procentowych. I to to tak naprawdę prowadzi do niskiej zmienności tych funduszy. To, my mówimy fachowo o tzw. niskim duration tych funduszy, tak. Średnim czasie trwania. Tam są, w tych funduszach mamy zarówno obligacje krótkoterminowe, jak i obligacje długoterminowe. Natomiast obligacje długoterminowe nabywane są albo w formie obligacji o zmiennym oprocentowaniu, albo obligacji przy równoczesnym zabezpieczeniu ryzyka stóp procentowych. I z tego wynika, z tego wynika niska zmienność tych funduszy.

MP: A co myślisz odnośnie wpływu zmiany modeli wyceny w funduszach dłużnych krótkoterminowych? Związanej z tym, że Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku będą musiały zrezygnować z tak zwanej metody wyceny liniowej. Czy sądzisz, że będzie miało to duży wpływ na wahania cen jednostek tychże funduszy?

ŁT: Nie sądzę, żeby miało to jakiś zasadniczy wpływ na wahania naszych jednostek uczestnictwa. Po pierwsze trzeba powiedzieć jasno. My, kiedy tylko jest możliwe korzystamy z rynkowych cen instrumentów finansowych. Oczywiście, nie każda cena z giełdy jest ceną, którą możemy wykorzystać do wyceniania posiadanych przez nas obligacji, bo mając pakiet obligacji na przykład wielkości 30 milionów złotych ciężko uznać, że cena na rynku Catalyst, gdzie obróciły się obligacje za 3 tysiące złotych, jest ceną istotną, która jest na tyle wiarygodna, że możemy ją przyjąć do wyceny. W związku z tym, w przypadku takich instrumentów finansowych, dla których cen na aktywnym rynku nie było, dotychczas przyjmowaliśmy powszechnie model tak zwanej skorygowany ceny nabycia. Co polega na tym, że gdy liniowo amortyzujemy cenę, tak żeby ona liniowo spadała od ceny nabycia do ceny, po której instrument zostaje wykupiony. Taki model wyceny, on ma swoje plusy, jak i ma swoje minusy. Plusem jest jego prostota. Plusem jest brak ingerencji i jakby brak arbitralnych założeń ze strony TFI, co jest moim zdaniem podstawowym plusem tego modelu. Ale są oczywiście i minusy. Minusem jest to, że taki model dość wolno reaguje na ewentualne pogorszenie sytuacji emitentów, bo tutaj trzeba ręcznie zrobić test na utratę wartości. My takie testy robimy, ale wiadomo, że taki test zwykle skutkuje np. jednorazową zmianą wyceny obligacji o 20%, na przykład. Podczas gdy przy wycenie rynkowej np. cena takiej obligacji spadałaby przez kilka dni po kilka procent, tak dochodząc do tych 20%. Tak więc skutek tej, skutek powinien być taki sam, natomiast droga dojścia niejako się różni. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że jakby ta wycena tzw. liniowa, ona zawyża wartość jednostki uczestnictwa, bo ona często też może zaniżać wartość j.u. Wiemy, że jak kupujemy instrumenty finansowe, to one są nabywane po określonej rentowności, a później wraz z upływem terminu do wykupu, im bliżej wykupu, to tak naprawdę rentowność tych obligacji, czy oczekiwana marża ona powinna spadać, bo ryzyko jest mniejsze. Natomiast model model skorygowanej ceny nabycia, on tego nie uwzględnia. Więc tak naprawdę, dla większości emitentów on lekko zaniża wartość obligacji. W niektórych wypadkach też, tak jak powiedziałem wcześniej o obligacjach, których się pogorszyła, w których sytuacja emitentów się pogorszyła ,może z kolei zawyżać tą wartość. Natomiast, natomiast co do zasady nie uważam, że tutaj możemy mówić o jakimś jednoznacznym odchyleniu w jedną i w drugą stronę. Na pewno to co chciałbym podkreślić t.j, że sposób wyceny obligacji nie jest dla nas nigdy kryterium przy dokonywaniu naszych inwestycji. Kierujemy się naszą oceną wartości tych instrumentów, oczekiwanego zysku do ryzyka, a wycena jest już jednym elementem. I też trzeba powiedzieć, nasze portfele są zdywersyfikowane, więc nawet jeżeli, jeżeli na tym, czy innym instrumencie ta wycena może się w jedną lub w drugą stronę odchylać, to zasadniczo te odchylenia powinny się w skali globalnej, globalnej znosić, tak. I to jest myślę najważniejsza cecha.

MP: Łącząc ryzyko z tym, jak można zarabiać, jak widzisz perspektywy na najbliższe 12 miesięcy dla rozwiązań dłużnych krótkoterminowych pod twoim zarządzaniem?

ŁT: Ubiegły rok był dla nas rokiem, który się bardzo dobrze skończył, natomiast był niesamowicie zmienny i pełen perturbacji. Mieliśmy bardzo duże wahania jednostki uczestnictwa. I ja spodziewam się, że ten nadchodzący rok może być bardziej umiarkowany, jeżeli chodzi o osiągnięte stopy zwrotu, natomiast zdecydowanie nie powinien być tak bardzo, bardzo zmienny. Co jest myślę pewnym atutem. W zeszłym roku inwestorzy, którzy jakby byli z nami przez cały rok zarobili od 0,95% do 1,7%, a nawet, jeżeli mówimy o funduszu obligacji samorządowych ponad 2%. Natomiast wymagało to rzeczywiście cierpliwości, trwania z nami przez cały rok, bo wiemy że te wahania jednostki uczestnictwa były duże. Wydaje mi się, że w tym roku prawdopodobnie nie będziemy mieli do czynienia z tak dużą zmiennością. Natomiast stopy zwrotu też mogą być bardziej umiarkowane. Co jednak nie zmienia faktu, że pewnie ze względu na obniżki stóp procentowych i to, że depozyt mamy na zerze, to też ta poprzeczka dla nas nie jest ustawiona zbyt wysoko.

Nadal groźny rywal dla depozytów cz. 2

Maciej Pielok, CFA (MP): Jak na tym tle, Łukasz, różni się strategia realizowana przez ciebie w trzech subfunduszach - w Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny i Pekao Konserwatywny Plus?

Łukasz Tokarski, CFA (ŁT): Te fundusze różnią się oczekiwaną stopą zwrotu i w związku z tym ryzykiem. I najbezpieczniejszy z tych funduszy to fundusz Spokojna Inwestycja, czyli fundusz, który ma za cel oczywiście pokonać depozyt bankowy, ale równocześnie minimalizując zmienność wahań jednostki uczestnictwa. Więc staramy się tam ograniczyć istotnie ilość ryzyka rynkowego, które jest w tym funduszu. I to co jest ważne, bardzo dużą wagę przykładamy do kwestii ryzyka związanego, ryzyka kredytowego związanego z obligacjami korporacyjnymi. Nie ma w tym funduszu obligacji korporacyjnych małych i średnich, polskich przedsiębiorstw. Nie ma takich branż jak deweloperzy czy windykacja. Są to tak naprawdę obligacje głównie dużych polskich banków i największych polskich przedsiębiorstw, tzw. blue chipów. Nie ma w tym funduszu także obligacji bankowych podporządkowanych. Wiemy, że te obligacje one mogą podlegać w określonych warunkach czy to zamianie na akcje, czy co gorsza umorzeniu. Takie przypadki w historii już mieliśmy. I to tego typu inwestycji na tym najbezpieczniejsze funduszu naszym nie dopuszczamy. Dość podobnym funduszem do funduszu Spokojna Inwestycja jednak trochę bardziej ryzykownym jest fundusz Konserwatywny. W funduszu Konserwatywnym dopuszczamy inwestycje w obligacje korporacyjne małych i średnich przedsiębiorstw, czy obligacje podporządkowane. Jednak na dość niewielkie udziały. To czasem jest 10 setnych procenta. Czasem jest w przypadku obligacji podporządkowanych może to było do pół procenta. Więc są to jakby udziały, które są ściśle kontrolowane. Nie mniej jakby troszkę ryzyko w tym funduszu zwiększamy versus fundusz Spokojna Inwestycja. Dodatkowo jest też w tym funduszu [Konserwatywnym] trochę więcej ogólnego ryzyka rynkowego, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, tak polskie jak i zagraniczne. Więc ten fundusz będzie cechował się troszkę większą zmiennością niż fundusz Spokojna Inwestycja. Co nie zmienia faktu, że fundusz Spokojna Inwestycja i Konserwatywny są podobnymi funduszami jeżeli chodzi o założenie. Ich założeń założeniem jest ściganie się z depozytem, z rynkiem pieniężnym wyrażonym poprzez indeksy WIBID i WIBOR. I jakby to jest nasza koncentracja. Nie koncentrujemy się na tym funduszu na ściganiu się z szeroko pojętą konkurencją funduszy dłużnych krótkoterminowych. Funduszem, w którym rywalizujemy z konkurencją i stawiamy rzeczywiście na stopę zwrotu, kosztem sporo wyższego ryzyka, jest fundusz Konserwatywny Plus. To jest fundusz, którego, który nie ma ryzyka rynkowych stóp procentowych tak dużego jak w funduszach obligacyjnych. Nie mniej też jest nastawiony na osiąganie dość wysokich stóp zwrotu. Jeżeli stawiamy tutaj na szali to czego, czego oczekujemy od funduszu, no to fundusz, który ma ryzyko poziomu rynkowych stóp procentowych, to są fundusze obligacyjne. Na drugiej osi jest jakby funduszy Konserwatywny Plus, który nie ma ryzyka rynkowych stóp procentowych, ale też może walczyć o wysoką stopę zwrotu pomimo tego, angażując się mocno na rynku obligacji skarbowych polskich, zagranicznych, na rynku obligacji korporacyjnych. Tutaj jest to zdecydowanie najaktywniejsza nasza strategia, która stawia sobie za cel uzyskanie wysokich stóp zwrotu.

MP: Co słychać, Łukasz, w klasie aktywów jaką są obligacje samorządowe? Bo jeśli przyjąć za kryterium sukcesu popularność, to bez dwóch zdań fundusz Pekao Obligacji Samorządowych okazał się w ubiegłym roku strzałem w dziesiątkę. Więc wiele osób pewnie zastanawia się jak wygląda sytuacja teraz, kiedy wchodzimy w nowy rok?

ŁT: Nowy Rok to zwykle okres, kiedy rynek obligacji samorządowych wykazuje się dużym spokojem, bo nie ma co ukrywać, że jest to rynek, który żyje swoim harmonogramem. On odżywa bardzo mocno przed końcem roku. Na początku roku bardzo mocno się uspokaja, ale to wynika z ram instytucjonalno-prawnych, w których funkcjonują samorządy, które zamykają budżety wraz z końcem roku. To tak może na marginesie. Natomiast ten rynek rozwija się dobrze. Ubiegły rok to były całkiem spore potrzeby pożyczkowe ze strony samorządów. Wiadomo, pandemia to konieczność podreperowania budżetu i pozyskania finansowania zarówno budżetu centralnego, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Obserwowaliśmy na tym rynku bardzo dużo transakcji. Jeżeli chodzi o spready kredytowe, to one relatywnie pozostają naszym zdaniem atrakcyjne. Natomiast to, co przede wszystkim cenimy w tym rynku to jest ryzyko. Stworzyliśmy fundusz, który jest w jakimś sensie konstrukcją zbliżoną do tych funduszy dużych krótkoterminowych, o których mówiliśmy przed chwilą. Z jedną zasadniczą różnicą - nie ma tam obligacji korporacyjnych, a właśnie w to miejsce wprowadziliśmy obligacje jednostek samorządu terytorialnego. Te obligacje cechują się wysokim bezpieczeństwem. Tak na prawdę jednostki samorządu terytorialnego mogą się opóźniać z płatnościami, ale de facto nie mają w Polsce zdolności upadłościowej, podlegają bardzo dużym rygorom, jeżeli chodzi o swoją gospodarkę finansową, co bardzo mocno w naszym przekonaniu podwyższa bezpieczeństwo tego typu inwestycji. My się cieszymy, że ta strategia także bardzo mocno zyskała popularność wśród Klientów. Fundusz można powiedzieć powstał w idealnym momencie, tuż przed kryzysem finansowym. I myślę, że kryzys finansowy to jest właśnie taki moment, kiedy tego typu inwestycja, w której ryzyko kredytowe jest ograniczone do minimum, jest inwestycją bardzo atrakcyjną.

MP: Łukasz mocno kibicujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę.

ŁP: Dziękuję.

MP: Dziękuję Państwu za poświęcony czas, życzymy udanych inwestycji, zapraszamy do wspólnego inwestowania i do usłyszenia, do zobaczenia przy innych komentarzach.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy Pekao. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Źródłem danych makroekonomicznych jest serwis Bloomberg. Źródłem danych porównawczych dla wyników funduszy/subfunduszy Pekao jest portal Analizy Online. Wszelkie opinie i oceny, w tym prognozy, zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.