Materiał reklamowy
#KarnawałMożliwości2021 Modne dywidendy i zielone megatrendy.

#KarnawałMożliwości2021 Modne dywidendy i zielone megatrendy.

Wideo

Modne dywidendy i zielone megatrendy.

Wywiad z dnia 18.01.2021.

Modne dywidendy i zielone megatrendy.

Maciej Pielok, CFA (MP): Dzień dobry Państwu. Tym razem skupimy się na tym, jak inwestycyjne skorzystać z cichych, ale za to silnych zmian naszej codziennej rzeczywistości. Zgodnie z duchem czasów, zdalnie dołącza do mnie Piotr Stopiński, Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami, a jednocześnie lider dwóch projektów Pekao Megatrendy oraz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy. Serdecznie zapraszam.

MP: Dzień dobry Piotrek.

Piotr Stopiński, CFA (PS): Dzień dobry Państwu, dzień dobry Maćku.

MP: Piotrek głośna teza o 2020 roku mówi, że pandemia, de facto, zadziałała jak katalizator, przyspieszając postęp w wielu dziedzinach naszego życia, nawet o kilka lat. Jak czujesz się z tą tezą?

PS: Uważam, że jest to bardzo dobre podsumowanie zmian, które się wydarzyły i które wszystkie zobaczyliśmy w zeszłym roku. To jest oczywiście stwierdzenie jednej z największych firm produkujących software. Natomiast nie tylko software, ale też cała "twardsza" część technologii zobaczyła bardzo duży popyt na swoje produkty, na swoje usługi. Także wiele osób twierdzi, że to co jest widoczne i było widoczne w zeszłym roku, całe to tak zwane przyspieszenie technologiczne zostanie z nami na co najmniej kilka lat.

MP: W połowie ubiegłego roku, wydaje się wieczność już temu, nagrywaliśmy wspólnie filmy dotyczące Pekao Megatrendy i wówczas mówiliśmy dużo o tym, że spółki, które są w obszarze twojego zainteresowania, twojego stylu inwestycyjnego, muszą charakteryzować się wysokiej jakości przychodami i zyskami, które są odporne na różne zawirowania. I to, że przyspieszają jakieś zmiany, czy też te zmiany zmieniają kierunek, nie powinno mieć dużego wpływu na biznesy tych spółek, byś rozważał je w swoich strategiach. Jak to podejście sprawdziło się w 2020 roku?

PS: Szczególnie w czasach kryzysu, jak wiemy firmy, które mają mocne fundamenty, bilanse to są firmy, w które chcą inwestować inwestorzy. I tym bardziej po kryzysie można powiedzieć, że większość z tych firm ma dużo lepsze fundamenty, niż miało i będzie miało niż ich najbliżsi konkurenci. Także wydaje mi się, że ta część jakościowego inwestowania zdała egzamin. Co jest jeszcze ciekawsze, to oczywiście te megatrendy, tak zwane "bardziej technologicznie nastawione", pokazały swoją moc. I jedynie, gdzie można oczekiwać dalszej poprawy, jest jeden z megatrendów, który co prawda ucierpiał trochę w trakcie kryzysu. Mówię tutaj oczywiści o awiacji. Natomiast też zobaczył pewne przeistoczenie, które jest też charakterystyczne dla całego cyklu, jakim są megatrendy, tj. bardzo się inwestorzy zawsze skupiają na stronie komercyjnej awiacji. Natomiast powiedzmy sobie o takiej stronie przemysłowo-naukowej. Mówię tutaj o eksploracji kosmosu. Mieliśmy pierwszy, pierwsze wyniesienie astronautów przez statek amerykański w kosmos od co najmniej kilkunastu lat. W związku z tym, ta strona awiacji będzie dalej się rozwijała. NASA ma bardzo duże programy przed sobą. Myślę, że rząd amerykański będzie tutaj wspierał rozwój eksploracji kosmosu w najbliższych latach.

MP: Do tego to komercyjny statek wyniósł tę załogę, co w ogóle było przełomowym wydarzeniem. Piotr, a patrząc na kolejne 12 miesięcy, w którym megatrendzie upatrujesz największe szanse? Gdzie jest twoim zdaniem ten najbardziej soczysty owoc do wyciśnięcia?

PS: Zeszły rok był zdecydowanie pod hasłem firm technologicznych. Myślę, że ten trend będzie utrzymany w tym roku. Natomiast tym, który wydaje się być najbardziej wybijający się, jeśli myślimy o potencjale wzrostu i jak to się wpisuje w nasze życie, to jest Zielona Przestrzeń, która szczególnie na fali zapowiedzi nowego amerykańskiego prezydenta, może bardzo dużo zyskać. I wydaje mi się, że ten segment rynku zaczął dyskontować odbicie, jak nie kontynuację wzrostów w dosyć ciekawym jakby scenariuszu. I tym bardziej w tym roku, kiedy prezydent Joe Biden obejmie stanowisko, może bardzo dużo zyskać. O jakich firmach mówimy? Oczywiście o znanych już i ugruntowanych technologiach takich jak: wiatr i energia wiatrowa, czy na lądzie, czy też coraz bardziej szerzej rozwijającym się tzw, offshore. Mówimy, czyli po prostu instalowaniu farm wiatrowych na morzach, na oceanach. Dodatkowo też mówimy o wspieraniu jakby, czy filtracji wody, czy też oczyszczaniu powietrza w miejscach jakby przemysłowych. Także wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo duży potencjał zagrania tej tzw. Zielonej Przestrzeni na szeroką skalę.

MP: Super, że wspomniałeś o oczyszczaniu wody, powietrza, bo takim pierwszym skojarzeniem, które przynajmniej ja mam, jeśli mówimy o Zielonej Przestrzeni, o są oczywiście panele fotowoltaiczne, ale jak widać jest to zdecydowanie szersza grupa w ogóle spółek i zdecydowanie szerszy trend, który można wykorzystywać. Powiedz czy to podejście - spółek, mimo wszystko, które mają wzrostowy biznes, pewny megatrendowy filtr który nakładasz na swoje, na swój proces inwestycyjny, czy stosujesz je również w swoim projekcie dywidendowym? W Pekao Bazowy 15 Dywidendowy? Pytam dlatego, że spółki dywidendowe kojarzą mi się raczej z takimi nudnymi spółkami starej ekonomii. Paliwówka, banki, stara energetyka. Na ile przekładasz to podejście z Megatrendów do również funduszu Bazowego?

PS: Uważam, że w dużym stopniu. Dlatego, że jakby jakość tej dywidendy i jej wzrost też świadczy o dobrych perspektywach samej firmy, tak. To są te decyzje kapitałowe, które oczywiście można powiedzieć są jakby, tak jakby końcowym etapem dojrzałej strategii biznesowej. Tak, to jest ostatecznie, jeśli mam dobry biznes, jeśli realizuje swoje projekty i one zarabiają, to staram się dzielić zyskiem z swoim inwestorem. I teraz, jeśli mam perspektywy wzrostu i widzę nadmiary kapitału, to chcę się tym kapitałem dzielić. Dla mnie podstawą myślenia o firmach dywidendowych jest właśnie ta logika, że dobry biznes nie rozwija tylko zysków, w przypadku firm dywidendowych, tylko też pokazuje wzrostową dywidendę, która jest o tyle istotna dla inwestora, że szczególnie ten, można powiedzieć ten fragment rynku, który zainteresowany firmami dywidendowymi, przede wszystkim też chce porównać ten wzrost dywidend z inflacją, bo to są to co mówimy, że dywidendy mogą, czy wzrostowe dywidendy mogą ochronić realne zyski. To też w tej strategii pokazać.

MP: A sam styl dywidendowy. Jak oceniasz jego perspektywy? Bo to nie jest coś nowego, natomiast ewidentnie widać poszukiwanie inwestorów, co zresztą wielu naszych kolegów z zespołu podkreśla, poszukiwanie nowych źródeł zysku. Jak oceniasz perspektywy samego stylu dywidendowego?

PS: Wydaje mi się, że to jest jedna z tych strategii, która będzie ponownie odkryta, tak. Szczególnie w Europie, gdzie wydaje mi się, że inwestorzy zrozumieli, że te niskie stopy procentowe, tak jak w Japonii, zostaną z nami na, być może na bardzo długo. I teraz potrzebujemy realnej alternatywy, tak zwanego pasywnego źródła finansowego, który zapewni to, co kiedyś zapewniały obligacje. Także dla mnie to jest bardzo dobra klasa aktywów dla tych wszystkich, którzy być może chcą podejść do inwestowania z większym kontrolą ryzyka.

MP: Piotr, bardzo dziękuję za rozmowę.

PS: Dziękuję Państwu, dziękuję Maciek.

MP: Dziękujemy Państwu za poświęcony czas, zapraszamy do wspólnego inwestowania, życzymy dobrych wyników inwestycyjnych i spokoju o własne pieniądze. Do zobaczenia, do usłyszenia.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy Pekao. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Źródłem danych makroekonomicznych jest serwis Bloomberg. Źródłem danych porównawczych dla wyników funduszy/subfunduszy Pekao jest portal Analizy Online. Wszelkie opinie i oceny, w tym prognozy, zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.