Materiał reklamowy
Inwestowanie w gwarantowane instrumenty

Inwestowanie w gwarantowane instrumenty

Komentarze

30 czerwca 2022 r.

Inwestowanie w gwarantowane instrumenty - zobacz pdf

Jakie są fakty?

→ Inflacja wg GUS wyniosła w maju 2022 w Polsce +13,9% (w skali roku).

→ Klienci poszukują rozwiązań mających za cel ochronę kapitału przed utratą siły nabywczej w wyniku wzrostu cen towarów i usług.

→ Jedną z możliwości zainwestowania środków są fundusze dłużne krótkoterminowe.

Krótka charakterystyka kategorii funduszy dłużnych krótkoterminowych:

1. Założenia dla zalecanego horyzontu inwestycyjnego (do 1 roku): niska zmienność wycen jednostki uczestnictwa (przystępując do funduszu inwestycyjnego – klient nabywa jednostki uczestnictwa funduszu lub, jeśli fundusz ma wydzielone subfundusze, danego subfunduszu), duża płynność inwestycji i przewidywalność. W przypadku funduszy dłużnych krótkoterminowych w ich wzrostowym trendzie mogą pojawić się okresowe spadki ich wycen.

2. Rozwiązania te cechują się najniższym wskaźnikiem ryzyka w całej ofercie funduszy dostępnych na krajowym rynku.

3. Ponieważ fundusze inwestycyjne otwarte powinny być płynne (tj. umożliwiać nabycie/umorzenie jednostek uczestnictwa w każdy dzień roboczy, w którym jest sesja giełdowa w naszym kraju) – ich wycena musi być przeprowadzona w rzetelny sposób, tj. tak, aby odzwierciedlała możliwość ich spieniężenia po aktualnych cenach. W konsekwencji oznacza to, że wyceny funduszy odzwierciedlają bieżącą sytuację rynkową.

4. Do rozwiązań dłużnych krótkoterminowych, w przypadku oferty Pekao TFI, należą:

→ Pekao Spokojna Inwestycja
→ Pekao Konserwatywny
→ Pekao Konserwatywny Plus
→ Pekao Obligacji Samorządowych

Przy czym:

aktywa subfunduszu:

• Pekao Spokojna Inwestycja,

mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej lub NBP.

Rodzaje wszystkich instrumentów finansowych, w które może inwestować subfundusz wskazuje prospekt informacyjny funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFIO, z którym to dokumentem przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w subfundusz należy się zapoznać.

Z kolei aktywa subfunduszy:

• Pekao Konserwatywny do 100%,
• Pekao Konserwatywny Plus do 100%,
• Pekao Obligacji Samorządowych do 100%

mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Rodzaje wszystkich instrumentów finansowych, w które mogą inwestować subfundusze Pekao Konserwatywny i Pekao Konserwatywny Plus wskazuje prospekt informacyjny funduszu Pekao FIO, z którym to dokumentem przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w subfundusze należy się zapoznać. Rodzaje wszystkich instrumentów finansowych, w które może inwestować subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych wskazuje prospekt informacyjny funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFIO, z którym to dokumentem przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w subfundusz należy się zapoznać.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}