Materiał reklamowy
Grudniowa podwyżka stóp  procentowych.

Grudniowa podwyżka stóp procentowych.

Komentarze

09.12.2021 r.

Grudniowa podwyżka stóp procentowych - zobacz pdf

Mierząc się z wysokimi poziomami inflacji (według wstępnego szacunku GUS ceny konsumpcyjne wzrosły w listopadzie o 7,7% r/r, czyli licząc za ostatnie 12 miesięcy), Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci z rzędu podjęła decyzję o podniesieniu oficjalnej stopy procentowej. Tym razem jednak w odróżnieniu od decyzji podjętych na posiedzeniach w październiku czy listopadzie, podwyżka stóp nie była wyższa niż oczekiwał tego rynek. Ostatecznie podniesiono podstawową stopę (referencyjną) NBP o 50 punktów bazowych z poziomu 1,25% do poziomu 1,75%.

W tym miejscu przypomnijmy, że średnia z oczekiwań analityków tzw. konsensus rynkowy zakładał podwyżkę stóp procentowych na poziomie 50-75 punktów bazowych, przy czym oczekiwania zawierały się w większości w przedziale od ćwierci do jednego punktu procentowego.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie pozostała też bez wpływu na rentowności obligacji. Tym razem obyło się jednak w tym obszarze bez większych zaskoczeń. Przed listopadową decyzją RPP w cenach obligacji były już uwzględnione kolejne podwyżki stóp procentowych. Ich rentowności, np. w przypadku obligacji 10-letnich były powyżej 3%. Tym razem polityka komunikacyjna ze strony NBP, co warto podkreślić, nie wywołała przewartościowania oczekiwań na dalsze podwyżki stóp i obyło się bez ruchów wzrostowych na rentownościach. Mało tego, rentowności obligacji uległy obniżeniu czyli ich wyceny się poprawiły. Dla przykładu rentowność obligacji rocznych dzień po decyzji RPP spadła o 5 pb. do poziom około 2,6%. W tym miejscu, warto podkreślić, że znaczący ich wzrost miał miejsce dużo wcześniej, co oznacza, że w cenach obligacji była już wyceniona nie tylko ta podwyżka, ale i potencjalne kolejne podwyżki o zbliżonym łącznie poziomie. 

Podsumowanie

W naszej opinii dokonana w listopadzie przez NBP podwyżka stóp procentowych była reakcją na kolejne zaskoczenie inflacyjne. Opublikowany przez GUS roczny wskaźnik inflacji dóbr i usług konsumenckich za wrzesień znów wzrósł i osiągnął poziom +5,9% za wrzesień, +6,8% za październik i wspomniane +7,7% za listopad. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych podrożały o 6,4% r/r, ceny nośników energii o 13,4% r/r, a ceny paliw do prywatnych środków transportu o 36,6% r/r. To poziomy najwyższe od 20 lat. 

Biorąc pod uwagę ogłoszoną w ostatnich tygodniach „tarczę antyinflacyjną” w naszej opinii możemy już być blisko lokalnego szczytu inflacji. Zapowiedziane przez rząd działania, w szczególności obniżki stawek VAT na gaz i energię elektryczną na okres pierwszych trzech miesięcy 2022 roku oraz obniżki podatków i opłat od paliw (opłata emisyjna, akcyza) na okres do maja 2022 r. ograniczają w naszej opinii wzrost inflacji w nadchodzącym roku. Oceniamy, że początek 2022 roku przyniesie zapewne wyraźnie niższy wzrost cen niż w scenariuszu bez wspomnianych działań. 

Nie oznacza to jednak, że RPP zaprzestanie w 2022 roku podnosić stopy procentowe. Jednak w naszej opinii nie będą już to decyzje tak mało przewidywalne, jak w trzecim kwartale 2021, i ze zdecydowanie mniejszą dynamiką. Tym samym na rynku długu może wg nas nastać wyczekiwana przez wszystkich stabilizacja.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że w otoczeniu wyższych stóp procentowych, bieżąca rentowność obligacji i innych papierów dłużnych wyraźnie wzrosła, co może być dobrym prognostykiem w kolejnych okresach. Wyższe stopy procentowe dają też lepsze możliwości reinwestycji środków.

 

***

UWAGA: Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji . Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają 
wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdania-mi finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}