Materiał reklamowy
Fundusze obligacyjne

Fundusze obligacyjne

Komentarze

24.06.2022 r.

Fundusze obligacyjne - zobacz pdf

Struktura portfela wybranych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. na dzień 31.03.2022 r.

Nazwa funduszu/subfunduszu
Klasa instrumentów
Pekao Obligacji Plus Pekao Obligacji - Dynamiczna 
Alokacja 2
Pekao Obligacji - Dynamiczna 
Alokacja FIO
Pekao Dłużny Aktywny
obligacje skarbowe 40,3% 39,8% 38,5% 62,0%
obligacje gwarantowane przez skarb 
państwa
11,9% 18,1% 10,7% 23,4%
obligacje samorządowe 3,0% 10,7% 3,4%  
obligacje korporacyjne 30,4% 25,8% 33,6%  
pozostałe, jak np. gotówka, jako 
uzupełnienie do 100%
14,4% 5,6% 13,8% 14,6%
SUMA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A.

Pekao TFI realizując najwyższe standardy informacyjne publikuje informacje o składzie portfela w rozbiciu na klasy instrumentów. Informacja jest upubliczniana co kwartał na stronie www.pekaotfi.pl

Zmiana rentowności brutto (nieuwzględniająca pobranych opłat obciążających fundusz/subfundusz np. opłaty za zarządzanie). Dane szacunkowe.

Szacunkowe rentowności brutto portfeli Na dzień 
30 kwietnia 
2022
Na dzień 
31 maja 
2022
Pekao Obligacji Plus ok. 7,1% ok 7,5%

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

ok. 7,3% ok 7,7%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO ok. 7,6% ok. 8,1%
Pekao Dłużny Aktywny ok. 6,4% ok 6,1%


Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A.

Rentowności zarządzanych przez nas portfeli uległy w ostatnim czasie większym zmianom. Było to pochodną wzrostu stóp procentowych. Tym samym utrzymywane w nich instrumenty „pracują” znacznie intensywniej niż na przykład jesienią zeszłego roku. Każdy fundusz, a dokładniej składniki jego portfela, ma określoną rentowność. Nie jest ona stała, zmienia się w czasie. Owa rentowność (wyrażona w procentach) obrazuje ile rocznie mogą wypracować „składniki lokat”, w które ulokowane są powierzone przez klientów środki. Odbywa się to przy założeniu, że warunki rynkowe, składniki portfela oraz ich ceny nie zmieniają się w czasie. Jest to oczywiście bardzo duże uproszczenie ale pomoże nam zrozumieć jaki może być wpływ zmian stóp procentowych na portfel hipotetycznego funduszu UWAGA! Nie należy przekładać rentowności na przyszłe wyniki funduszu/subfunduszy. Rentowności pomagają nam jedynie zrozumieć jaki może być wpływ zmian stóp procentowych na portfel funduszu zaś podane w materiale wartości tych rentowności nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń, bazują wyłącznie na hipotetycznych założeniach. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

Historyczne stopy zwrotu (za pełne lata kalendarzowe)

  Pekao Obligacji Plus Pekao Obligacji - 
Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji - 
Dynamiczna Alokacja FIO
Pekao Dłużny Aktywny
 2012  9,42%   10,58%  
 2013  0,04% 2,12% 1,40%  
 2014  4,70% 8,00% 6,68%  
 2015  0,51% 1,22% 1,03%  
 2016  0,31% 0,78% 0,86%  
 2017  3,86% 3,42% 3,43%  
 2018  3,30% 3,47% 3,67%  
 2019  2,46% 3,27% 3,59% 6,12%
 2020  4,80% 4,87% 4,28% 2,31%
 2021  -7,20% -7,30% -6,47% -6,77%


Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A.

Historyczne stopy zwrotu (na wskazaną datę wyceny — licząc wstecz za wskazane okresy)

Data wyceny 31.05.2022 Pekao Obligacji Plus Pekao Obligacji- 
Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji - 
Dynamiczna Alokacja FIO
Pekao Dłużny Aktywny
 
3 miesiące -5,15% -5,29% -4,81% -3,67%
6 miesięcy -7,41% -7,22% -6,72% -5,22%
1 rok -11,67% -11,46% -10,73% -9,83%
2 lata -11,30% -11,33% -9,48% -6,34%
3 lata -7,28% -6,56% -5,91% -5,50%
5 lat -1,57% -1,01% 0,28%  
10 lat 12,60%   21,09%  


Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A.

Przypomnijmy w co inwestują wybrane subfundusze obligacyjne Pekao

Pekao Obligacji Plus
• Pekao Obligacji Plus jest subfunduszem dłużnym inwestującym do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe; 
• część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw; 
• pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu; 
• udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów; 
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
• Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem, który inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe; 
• subfundusz może lokować do 40% aktywów w obligacje przedsiębiorstw zagranicznych denominowane w walutach obcych; 
• pozostałe kategorie lokat mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów subfunduszu; 
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.

Pekao Dłużny Aktywny
• Pekao Dłużny Aktywny jest subfunduszem obligacyjnym; 
• subfundusz może lokować całość aktywów w instrumenty dłużne instrumenty finansowe, w tym: - obligacje skarbowe krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych (strategia absolute return), - tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych, - instrumenty rynku pieniężnego, - obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do OECD oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne), - listy zastawne oraz depozyty bankowe; 
• subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych; 
• subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe i kursy walut oraz instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko kredytowe.
 
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
• Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO jest funduszem obligacyjnym; 
• fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe; 
• lokaty w obligacje o niskim ratingu kredytowym nie mogą przekraczać 25% aktywów funduszu; 
• lokaty w inne niż dłużne instrumenty finansowe oraz depozyty bankowe mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów funduszu; 
• fundusz może również inwestować w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych; 
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać transakcje zabezpieczające.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Subfundusze:  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}