Materiał reklamowy
Fundusze dłużne krótkoterminowe – w praktyce

Fundusze dłużne krótkoterminowe – w praktyce

Komentarze

30 czerwca 2022 r.

Fundusze dłużne krótkoterminowe – w praktyce - zobacz pdf

Każdy fundusz dłużny krótkoterminowy, a dokładniej składniki jego portfela, ma określoną rentowność. Nie jest ona stała, zmienia się w czasie. Owa rentowność (wyrażona w procentach) obrazuje, ile rocznie mogą wypracować „składniki lokat”, w które ulokowane są powierzone przez klientów środki. Odbywa się to przy założeniu, że warunki rynkowe, składniki portfela oraz ich ceny nie zmieniają się w czasie. Jest to oczywiście bardzo duże uproszczenie, ale pomoże nam zrozumieć, jaki może być wpływ zmian stóp procentowych na portfel hipotetycznego funduszu.

Skoro wiemy już, co to jest rentowność portfela – warto się zastanowić, jak duży wpływ ma na nią zmiana stóp procentowych. Obrazowo mówiąc – jeśli stopa procentowa wzrośnie, na przykład o jeden punkt procentowy, jak to się przełoży na portfel inwestycyjny funduszu. Poradzono sobie z tym bez problemu. Miarą takiego wpływu jest: duracja (a dokładniej duracja zmodyfikowana).

→ Co to jest duracja?

Jest ona miarą wrażliwości zmian ceny obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Duracja - informuje o ile procentowo zmieni się cena obligacji, jeśli rynkowa stopa procentowa zmieni się o 1 punkt procentowy od obecnego poziomu. O czym musimy pamiętać: kierunki zmian stopy procentowej i ceny są odwrotne.


→ Jak to wygląda w teorii?

Załóżmy, że stopa procentowa wzrośnie szybko (na najbliższych posiedzeniach RPP) jeszcze o 200 punktów bazowych (pb), czyli z poziomu 6,00% do 8,00%

Zmiana stóp %
w punktach
bazowych – pb
(ruch
rentowności)

 
Duracja
zmodyfikowana
portfela

 
Rentowność
netto portfela
(czyli brutto
minus koszty)
Wpływ ruchu rentowności na
wynik (czyli ruch rentowności razy
duracja) w punktach procentowych
Wynik portfela
po 12
miesiącach
Wzrost o 200 pb
(2 punkty proc.)
1,0    8% - 1% = 7%      

-2%

     7% - 2% = 5%    

Żródło: Opracowanie własne Pekao TFI S.A.

Załóżmy, że stopa procentowa spada o 200 pb, czyli z poziomu 6,00% do 4,00%

Zmiana stóp %
w punktach
bazowych – pb
(ruch
rentowności)

 
Duracja
zmodyfikowana
portfela

 
Rentowność
netto portfela
(czyli brutto
minus koszty)
Wpływ ruchu rentowności na
wynik (czyli ruch rentowności razy
duracja) w punktach procentowych
Wynik portfela
po 12
miesiącach
Spadek o 200 pb
(2 punkty proc.)
1,0    8% - 1% = 7%   

+2%

     7% + 2% = 9%     

Żródło: Opracowanie własne Pekao TFI S.A.

Jak to wygląda w praktyce?

Jak wyglądają rentowności funduszy dłużnych krótkoterminowych Pekao TFI:


 
Szacunkowe rentowności brutto
portfeli na dzień
31 maja 2022

 
Duracja zmodyfikowana
funduszy na dzień
31 maja 2022
Pekao Spokojna Inwestycja ok. 6,8%    < 0,2
Pekao Obligacji Samorządowych ok. 7,2%    < 0,2
Pekao Konserwatywny ok. 7,6%    < 0,2
Pekao Konserwatywny Plus
 
ok. 8,3%    < 0,2

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI S.A.

Podsumowanie
Rentowność portfeli nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym. Mierzy ona za to ile portfel może wygenerować przychodu w skali roku z utrzymywanych instrumentów przy założeniu, że warunki rynkowe, składniki portfela oraz ich ceny w tym okresie nie ulegają zmianie. Duracja z kolei wskazuje nam jak silnie zmiany stóp procentowych powinny wpływać na dany portfel / fundusz dłużny.

UWAGA! Nie należy przekładać rentowności na przyszłe wyniki subfunduszy. Rentowności pomagają nam jedynie zrozumieć jaki może być wpływ zmian stóp procentowych na portfel funduszu zaś podane powyżej wartości nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń,bazują wyłącznie na hipotetycznych założeniach.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk subfunduszy dłużnych krótkoterminowych Pekao TFI to: stopy procentowej, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

UWAGA! Do przedstawionych symulacji przyjęto szereg uproszczeń np. nie uwzględniono innych czynników wpływających na wycenę portfeli (zmianę ceny). Założono, że są one stałe – nie zmieniają się w trakcie symulacji. W rzeczywistości np. w funduszach mamy też inne ryzyka, na przykład ryzyko spreadu kredytowego czy czynniki wpływające na popyt/podaż obligacji (np. płynność bądź jej brak). Historyczne wyniki pokazują, że ruch na rentownościach i duracja jako wskaźniki nie tłumaczą dużej części zmienności cen zdywersyfikowanych portfeli, szczególnie w krótkim okresie. Stąd też możliwa jest zmienność cen np. ujemny wynik w funduszach o niemal zerowej duracji!

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samo-rządowych, zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

{category}

{title}

{author}
{content}