Materiał reklamowy
Focus - Sytuacja na rynku Chin

Focus - Sytuacja na rynku Chin

Komentarze

15.09.2023 r.

Sytuacja na rynku Chin - zobacz .pdf

Sytuacja w Chinach jest problemem nie tylko dla gospodarek, ale i dla inwestorów na całym świecie. Z jednej strony widzimy bowiem prężące muskuły mocarstwo o coraz większych aspiracjach globalnych. Widać to było choćby na niedawnym szczycie rosnącej w siłę grupy BRICS. Z drugiej strony zaś, od dłuższego czasu, obserwujemy serię informacji o gigantycznych problemach strukturalnych Chin. Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, słabsze od potrzeb tempo rozwoju gospodarczego, monstrualne zadłużenie firm i samorządów lokalnych, zbyt słaby popyt na chiński eksport… Smutnym echem na rynkach odbijają się problemy zadłużonych „po szyję” wielkich firm deweloperskich z tamtego rynku. Sytuację pogarsza, w naszej ocenie, agresywna postawa Pekinu – odstraszająca partnerów biznesowych i inwestorów. Fatalnie na chińskim handlu odbija się wrogość w relacjach z USA.

W ostatnim czasie Chiny podjęły co prawda serię decyzji, które mogą wesprzeć gospodarkę i rynki (ułatwienia przy kupowaniu mieszkań i kredytowaniu hipotecznym, niewielkie obniżki stóp procentowych, zniżka opłat podatkowych za transakcje dla inwestorów zagranicznych, werbalne interwencje w obronie juana), ale – naszym zdaniem - to nie zmienia ogromu wyzwań przed tą gospodarką.

Obserwowane na niektórych sesjach w ostatnich tygodniach pozytywne (a niekiedy – bardzo mocne) reakcje indeksów chińskich rynków akcji na tego typu decyzje nie zmieniły na razie fatalnych średnio- i długoterminowych wyników chińskich indeksów. Nałożenie katastrofy covidowej, narastających problemów strukturalnych i fatalnych rządów sprawiło, że np. znany indeks Hang Seng w pięć ostatnich lat stracił około jedną trzecią swej wartości. Rozczarowanie słabnącym ożywieniem po otwarciu gospodarki sprawiło, że indeks ten, przy mocno rosnących giełdach na świecie i przy rekordowych zwyżkach kursów akcji w sąsiedniej Japonii w pierwszych siedmiu miesiącach roku, w tym samym okresie spadał…

Pomieszanie problemów gospodarczych z – naszym zdaniem - zaskakująco toksyczną, czasem wręcz irracjonalną polityką komplikuje mocno pracę zarządzających funduszami.

Inwestowanie na rynku chińskim umożliwiają m.in. nasz subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego. Subfundusz ten jest aktywnie zarządzanym tzw. „fund of funds” - inwestuje w bardzo starannie wybierane i monitorowane globalne fundusze, lokujące głównie w akcje spółek – właśnie m.in. z Chin i Hongkongu.

Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego łączy strategię inwestowania w fundusze akcji z inwestowaniem w globalne fundusze dłużne z rynków wschodzących. Alokacja, tj. podział między częścią akcyjną a dłużna, to decyzja zarządzającego. Z założenia część akcyjna to 40-60% portfela funduszu. Taka strategia naszego funduszu pozwoliła ograniczyć spadki wartości jednostki uczestnictwa w ostatnich 12 miesiącach do kilku procent. Subfundusz nie mógł jednak uniknąć zniżek wycen wartości jednostek uczestnictwa w ostatnich latach. Były one jednocześnie bowiem także bardzo trudne dla rynku obligacji rynków wschodzących, co uniemożliwiło wypracowanie pozytywnych wyników na tej części portfela.

KAROL CIUK, zarządzający m.in. funduszem Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego:
Mimo tegorocznych wzrostów na głównych światowych giełdach rynek chiński wyraźnie odstaje od reszty parkietów, w tym także na rynkach wschodzących. Słabsze dane makroekonomiczne (mimo odejścia z początkiem roku od polityki tzw. „zero covid”), w tym problemy sektora nieruchomości ostudziły nastroje inwestorów na rynku chińskim. Pojawiają się jednak pierwsze pozytywne sygnały. Wyceny głównych indeksów akcji chińskich (np. MSCI China) pozostają wyraźnie niżej niż historyczna średnia z ostatnich kilku lat i są wyraźnie niższe niż na rynkach rozwiniętych, a inwestorzy instytucjonalni ograniczyli swoją ekspozycje na ten rynek. W celu pobudzenia gospodarki obniżono stopy procentowe i wprowadzono działania nakierowane na rynek nieruchomości, tj. zmniejszenie wymagań kredytowych dotyczących wkładu własnego dla kupujących pierwsze mieszkanie, czy obniżkę oprocentowania dla już zaciągniętych kredytów hipotecznych.”

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również ponie-sienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy.

Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego jest zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.


Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

{category}

{title}

{author}
{content}