Materiał reklamowy
Co mogę zrobić z moim funduszem obligacji?

Co mogę zrobić z moim funduszem obligacji?

Komentarze

Co mogę zrobić z moim funduszem obligacji? Okres podwyżek stóp procentowych - pobierz pdf

Akceptuję zmienność i wahania wartości jednostek uczestnictwa związane z funduszami obligacyjnymi. Mogę nie podejmować żadnych działań. 

Argumenty:

 • Przeczekanie niekorzystnego okresu – w przyszłości może być lepszy moment do podjęcia działań.
 • Oceniamy, że w cenach obligacji są obecnie (12.11.2021) uwzględnione podwyżki stóp procentowych do poziomu, ponad 3%.
 • Portfele funduszy obligacji mają rentowność na poziomie powyżej 3% (nie mylić z wynikiem inwestycyjnym funduszu). W uproszczeniu oznacza to, że łącznie w okresie trzech lat przychody z odsetek  obligacji znajdujących się w portfelach funduszy mogą wynieść około 9%. Pod warunkiem, że nie będą w tym czasie zmieniały się ceny obligacji. 
 • W zakładanym horyzoncie inwestycyjnym (dla funduszy obligacji to min. 3 lata) w opinii zarządzających funduszami jest duże prawdopodobieństwo, że obecnie niekorzystna sytuacja zostanie nadrobiona. Pamiętajmy też, fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego
 • Duża zmienność na rynku obligacji może się jednak utrzymać przez wiele miesięcy.
 • Ewentualny dalszy wzrost inflacji / zapowiedzi podwyżek stóp procentowych – wciąż nie będzie wspierał rynku obligacji, a ich ceny mogą ulegać dalszemu obniżeniu, co oznaczałoby dalszy wzrost rentowności wspomnianych obligacji. 

Zmienność i wahania wartości jednostek uczestnictwa w funduszach obligacji jest dla mnie za wysokie. Mogę wyjść z inwestycji.

Argumenty:

 • Wycofanie się z inwestycji oznacza realizację zysków lub straty.
 • Bez produktu inwestycyjnego odrobienie straty może być bardzo czasochłonne ze względu na niskie oprocentowanie lokat i depozytów.
 • Pozbawiam się ciągłości podatkowej dla inwestycji w funduszach z subfunduszami (parasolowych)*.

Zmienność i wahania wartości jednostek uczestnictwa funduszy obligacji są dla mnie zbyt duże. Mogę obniżyć ryzyko z tym związane, wybierając np. fundusze dłużne krótkoterminowe.

Argumenty:

 • Przeniesienie środków oznacza obniżenie ryzyka – a przy wyborze subfunduszu z tego samego „parasola” – ciągłość podatkową*. Otrzymuję produkt o co do zasady niższej zmienności cen, zachowujący się co do zasady bardziej przewidywalnie.
 • Opieram swoją inwestycję mocniej o instrumenty dłużne o zmiennym kuponie, czyli takie w których odsetki dopasowują się do poziomu stóp procentowych, a przez to wrażliwość ich cen na decyzje RPP jest ograniczona.
 • Zawsze mogę powrócić do pierwotnej inwestycji  w obligacje.
 • Fundusze dłużne krótkoterminowe to nie są lokaty – inwestowanie w nie wiąże się również z ryzykiem wahań wycen. 

Zmienność i wahania wartości jednostek uczestnictwa w funduszach obligacji odpowiadają akceptowanemu przeze mnie ryzyku. Mogę jednak je zdywersyfikować, inwestując np. w inne kategorie funduszy. 

Argumenty:

 • Co do zasady mogę otrzymać podobny poziom ryzyka (potencjału inwestycyjnego), dywersyfikując inwestycję. 
 • Jak to można zrobić – na przykład, wybierając fundusze dłużne krótkoterminowe w połączeniu z funduszami mieszanymi / akcyjnymi.
 • Bazujmy na szerokiej dywersyfikacji – rozwiązania globalne.
 • Uzyskuję w portfelu dwie części, dla których dobry i zły scenariusz są sobie przeciwstawne. Akcje są nastawione na wzrost gospodarki i inflacji, zaś obligacje na spadek aktywności ekonomicznej.
 • Pamiętam, żeby część dłużna w funduszu mieszanym nie opierała się o obligacje długoterminowe, a raczej o papiery krótkoterminowe. Są one mniej wrażliwe na ruchy stóp procentowych.
 • Otrzymuję zdywersyfikowany portfel inwestycji o zbliżonym potencjale wzrostu.
 • Zmienność wycen takiego rozwiązania nie musi być mniejsza niż inwestycji w obligacje.
 • Nie pozbawiam się możliwości odrobienia strat.
 • Mogę też wybrać rozwiązania nisko skorelowane z rynkiem obligacji czy akcji. Przykładem mogą być fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Rozliczenie podatku od zysków kapitałowych tzw. podatku „Belki” ma miejsce w momencie zakończenia inwestycji w funduszu z subfunduszami (parasolowym)

Powyżej przedstawiono możliwe scenariusze, nie jest to doradztwo inwestycyjne ani rekomendacja i na podstawie powyższego nie powinna być podejmowana żadna decyzja inwestycyjna. Za wszelkie decyzje odpowiedzialny jest Inwestor.

Nota prawna

UWAGA: Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy/promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również materiał nie stanowi  usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię Pekao TFI S.A. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

{category}

{title}

{author}
{content}