Programy inwestycyjne Pekao TFI z godłem Teraz Polska

Programy inwestycyjne Pekao TFI z godłem Teraz Polska

13.06.2022

 

 

Wyspecjalizowane programy inwestycyjne Pekao TFI wspierające regularne oszczędzanie zostały Laureatem Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska w kategorii usługi w XXXII edycji konkursu.

Godłem Teraz Polska nagrodzone zostały wspierające regularne oszczędzanie wyspecjalizowane programy inwestycyjne Pekao TFI: Program Akumulacji Kapitału PRO, Program Akumulacji Kapitału Junior, Moja Perspektywa, Super Basket, a także IKE i IKZE. Do tej pory Pekao TFI obsłużyło w programach inwestycyjnych ponad pół miliona umów.  

- Klienci chętnie wybierają nasze programy inwestycyjne, ich oferta jest różnorodna i każdy może znaleźć produkt dla siebie – mówi Łukasz Kędzior – Mamy rozwiązania, które ułatwiają gromadzenie środków na zabezpieczenie przyszłości dzieci oraz programy, które umożliwiają realizację postawionych sobie celów, takich jak kupno nowego samochodu czy wakacyjny wyjazd. Nie zabrakło w naszej ofercie również programów IKE oraz IKZE, które mają zachęcić do oszczędzania na przyszłą, dodatkową emeryturę. 

Pekao TFI jest najdłużej działającym na polskim rynku towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Nieprzerwanie od 30 lat wspiera Polki i Polaków w decyzjach inwestycyjnych. To jedno z największych TFI w Polsce. W jego ofercie dostępnych jest blisko 50 różnorodnych strategii inwestycyjnych oraz szeroka i różnorodna gama programów inwestycyjnych. Towarzystwo oferuje również PPE i PPK, a także rozwiązania inwestycyjne dla firm i usługę asset management. 

- Godło Teraz Polska to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych na polskim rynku. – komentuje Łukasz Kędzior, prezes zarządu Pekao TFI  – To dla nas ważne wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie wysokiej jakości programów zarządzanych przez Pekao TFI. To jednocześnie dowód uznania dla naszej 30-letniej działalności.

Obecnie Pekao TFI zarządza aktywami o wartości blisko 18 mld złotych i obsługuje ok. 440 tys. klientów (stan na 31.05.2022).

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości blisko 18 mld złotych (31.05.2022), zgromadzonymi w blisko 50 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku, pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje blisko 440 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługa asset management. 
Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, takie jak: nagroda specjalna Agencji ISBNews za całokształt prowadzonej działalności, nagroda Alfy 2021 dla Pekao Dynamicznych Spółek w kategorii funduszy „polskich akcji małych i średnich spółek” oraz trzy wyróżnienia subfunduszy, „Złoty Laur Klienta” w latach 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, „Złoty Portfel” Gazety Giełdy Parkiet za najlepszy wynik w 2020 r. w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych oraz dwa „Złote Portfele” za najlepszy wynik w 2021 r. w kategoriach: „fundusz zagranicznych papierów dłużnych" i „fundusz akcji zagranicznych”. 
Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 

***

Szczegółowe zasady uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych określają Warunki uczestnictwa w danym Programie dostępne u prowadzących dystrybucję.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}