Komunikat o publikacji sprawozdań rocznych funduszy Pekao TFI za 2018 rok

Komunikat o publikacji sprawozdań rocznych funduszy Pekao TFI za 2018 rok

30.04.2019

Informujemy, że 30 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.pekaotfi.pl zostały opublikowane roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych Pekao na dzień 31.12.2018 (za okres roczny kończący się w tym dniu). Sprawozdania są poprzedzone listem do uczestników.

Sprawozdania zostały zatwierdzone 29 kwietnia 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao TFI SA (kopia uchwały jest dostępna pod poniższym adresem). Prezentowane pliki zawierają oświadczenie depozytariusza, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania. Sprawozdania finansowe i sprawozdania audytora są ogłaszane w formie pliku PDF oraz - w zakresie podstawowych danych tabelarycznych (portfel lokat, bilans, rachunek wyniku oraz zestawienie zmian) - w formie pliku MS-Excel.

Ponadto, dla specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ogłoszone zostały 'Sprawozdania roczne AFI'.

Opublikowane treści są dostępne pod adresem: https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum