Komunikat o publikacji półrocznych sprawozdań funduszy Pekao za pierwsze półrocze 2018

Komunikat o publikacji półrocznych sprawozdań funduszy Pekao za pierwsze półrocze 2018

29.08.2018

Informujemy, że 29.08.2018 r. na stronie internetowej www.pekaotfi.pl zostały opublikowane półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych Pekao na dzień 30.06.2018 (za okres półroczny kończący się w tym dniu).
Sprawozdania są poprzedzone listem do uczestników.
Prezentowane sprawozdania są ogłaszane w formie pliku PDF oraz - w zakresie podstawowych danych tabelarycznych (portfel lokat, bilans, rachunek wyniku oraz zestawienie zmian) - w formie pliku MS-Excel.
Sprawozdania zawierają raport biegłego rewidenta (także każde sprawozdanie jednostkowe subfunduszu) oraz oświadczenie depozytariusza. Do sprawozdań funduszy dołączone są dodatkowe informacje wynikające z wymogów prawa.

Opublikowane treści są dostępne pod adresem:
https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum

Sprawozdania funduszy inwestycyjnych zamkniętych, którymi zarządza Pekao TFI i których certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, ani nie były w publicznej ofercie, są prezentowane upoważnionym osobom na odrębnych podstronach z ograniczonym dostępem.