Materiał reklamowy
Upadłość Silicon Valley Bank

Upadłość Silicon Valley Bank

Komentarze

15.03.2023 r.

Upadłość Silicon Valley Bank - komentarz - zobacz pdf

W zeszłym tygodniu uczestnikami światowych rynków finansowych wstrząsnęła informacja o upadłości regionalnego Silicon Valley Bank, 16-stego największego banku w USA. Było to również największe bankructwo banku od 2008 roku, co naturalnie budzi pytania o jakość i bezpieczeństwo kapitałowe całego sektora.

SVB był jednym z kalifornijskich banków obsługujących w dużej mierze firmy technologiczne. Depozyty banku rosły wraz z rozwojem sektora nowych technologii, który przeżywał czasy boomu po pandemii COVID-19. Rosnące stany gotówki firm z Doliny Krzemowej znalazły swoje odzwierciedlenie w rosnących depozytach SVB, które były lokowane przez bank w obligacjach skarbowych. Jest to standardowa działalność bankowa, która nie budziła żadnych podejrzeń.
 
Jednak w obliczu spowolnienia sektora technologicznego, wywołanego między innymi agresywnymi podwyżkami stóp procentowych, stany gotówki firm technologicznych zaczęły się szybko kurczyć. SVB, aby utrzymać płynność oraz zaspokoić żądania wypłat, został zmuszony do sprzedaży obligacji skarbowych. Jednak w obliczu agresywnej polityki rezerwy federalnej i rosnących rentowności obligacji, wcześniej zakupione obligacje o niskim oprocentowaniu znacząco utraciły na wartości. Obawy o stabilność banku skłoniły innych depozytariuszy do wycofania środków, co tylko przyspieszyło obrót wydarzeń. Luka kapitałowa szybko przekroczyła poziom kapitałów własnych, co równoważne jest z bankructwem. 

Trzeba zaznaczyć, iż w naszej ocenie bankructwo to nie wynikało ze złej jakości portfela kredytowego, jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku upadłości banku, a z nieprawidłowego zarządzania aktywami, które nie były dopasowane do struktury depozytów. W takiej sytuacji standardową praktyką jest zabezpieczenie się przed zmianą stóp procentowych instrumentami pochodnymi, a tego w tym banku zabrakło.

Naturalnie rodzą się pytania czy upadłość SVB może być początkiem kolejnych bankructw, jak na przykład europejskiego Credit Suisse, który od lat zmaga się z problemami. Mimo zapewnień prezesa tego banku o silnej pozycji kapitałowej, Credit Suisse nie ma zaufania inwestorów co znajduje odzwierciedlenie w spadku kursu akcji. Uważamy, że o ile nie można wykluczyć wzrostu ryzyka systemowego w sektorze bankowym w najbliższych tygodniach, o tyle największe banki są regularnie oceniane przez regulatora w celu przeprowadzenia testu na utratę kapitału. Stąd, dalsza regulacja sektora jest najbardziej przypuszczalnym kierunkiem rozwoju wydarzeń w najbliższych miesiącach, szczególnie wśród banków regionalnych (takich jak SVB), które do tej pory podlegały lżejszym regulacjom.

Z punktu widzenia zarządzanych przez nas funduszy, obecna sytuacja rynkowa nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki spółek. Żaden z zarządzanych przez nas funduszy inwestujących bezpośrednio w akcje nie ma znaczącej ekspozycji na zagraniczny sektor bankowy. Co więcej, koncertujemy się na spółkach o zdrowej sytuacji finansowej, w których w naszej ocenie nie występuje ryzyko refinansowania długu. Korekty wynikające z nerwowości uczestników rynku chcemy wykorzystywać do akumulowania akcji najbardziej według nas perspektywicznych spółek, a więc traktowane są przez nas w kategoriach szansy dla osiągnięcia wyższej stopy zwrotu w długim terminie.

 

***

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
 

{category}

{title}

{author}
{content}